Besednovrstnost nedoločnih količinskih izrazov v novejši slovenski leksikografiji

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4081

Ključne besede:

besedna vrsta, nedoločni števniki, posamostaljenje, Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja

Povzetek

V prispevku je predstavljen razvoj besednovrstnega označevanja nedoločnih količinskih izrazov v slovenskih slovnicah, slovarjih in jezikoslovnih razpravah v 20. in v začetku 21. stoletja. Obstoječa razvrstitev v normativnih priročnikih je problematizirana na podlagi gradiva za zgodovinski Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, primerjane pa so tudi rešitve v nekaterih slovarjih sodobnih slovanskih jezikov.

Literatura

Kozma Ahačič, 2017: Slovnica na kvadrat. Slovenska slovnica za srednjo šolo. Ljubljana: Rokus Klett.

Kozma Ahačič idr., 2021: Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. A–D. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Anton Breznik, 41916 [1934]: Slovenska slovnica za srednje šole. Celje: Družba sv. Mohorja.

Robert Cazinkić, 2012: Opombe k oblikoslovnemu delu Toporišičeve Slovenske slovnice (2000). Jezikoslovni zapiski 18/1. 179–205.

Helena Dobrovoljc, 2005: Slovenska teorija jezikovne naravnosti s slovenskim (obliko)skladenjskim gradivom. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Marc Leland Greenberg, 2006. A Short Reference Grammar of Slovene. Kansas. Na spletu.

Gigafida 2.0. Na spletu.

Peter Herrity, 2000, 2016: Slovene: A comprehensive grammar. London, New York: Routledge.

Anton Janežič, 1854: Slovenska slovnica s kratkim pregledom slovenskega slovstva. Celovec.

Anton Janežič, 1894: A. Janežičeva Slovenska slovnica. Za srednje šole priredil in predelal dr. Jakob Sket. Celovec.

Korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Na spletu.

Andreja Legan Ravnikar, 2021: Konverzija v slovnici in slovarju: izhodišča za prepoznavanje konverzije v leksikografski praksi. Slavia Centralis 14/1. 177–94.

France Novak, 2008/2009: Slovarska členjenost besedja glede na besednovrstnost in pomenskost števnik v 16. stoletju. Slavistična revija 56/4, 57/1 = Trubarjeva številka. 139–63.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. 2014. Založba ZRC, ZRC SAZU. Na spletu.

Slovník súčasného slovenského jazyka. Na spletu.

Slovník spisovného jazyka českého. Na spletu.

Jerica Snoj, Martin Ahlin, Branka Lazar, Zvonka Praznik, 2018: Sinonimni slovar slovenskega jezika. Na spletu.

SS 1956 = Anton Bajec, Rudolf Kolarič, Mirko Rupel, Jakob Šolar, 1956: Slovenska slovnica. Ljubljana: DZS. Druga izdaja, Ljubljana: DZS, 1964.

Jože Toporišič, 1970: Slovenski knjižni jezik 4. Maribor: Obzorja.

Jože Toporišič, 1975: Esej o slovenskih besednih vrstah. Jezik in slovstvo 20/8. 295–305.

Jože Toporišič, 1982: Nova slovenska skladnja. Ljubljana: DZS.

Jože Toporišič, 41976 [2000]: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Jože Toporišič, 2011: Intervjuji in polemike. Ur. Mateja Jemec Tomazin. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Jože Toporišič idr., 2001: Slovenski pravopis. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU. Na spletu.

Mitja Trojar, 2017: Development of Slovenian Linguistic Terminology in Slovenian Grammars in the 18th and 19th Centuries. Doktorska disertacija. Na spletu.

Ada Vidovič Muha, 1986: Slovnične in pomenske lastnosti nekaterih količinskih izrazov. Slavistična revija 34/4. 403–17.

Ada Vidovič Muha, 22021 [2000]: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Valentin Vodnik, 1811: Piſmenoſt ali Gramatika sa Perve Shole. Ljubljana.

Wielki słownik języka polskiego. Na spletu.

Andreja Žele, 2018: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov. Na spletu.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-31

Kako citirati

Jelovšek, A. (2022) „Besednovrstnost nedoločnih količinskih izrazov v novejši slovenski leksikografiji“, Slavistična revija, 70(4), str. 545–556. doi: 10.57589/srl.v70i4.4081.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE