Skladenjsko razmerje med istoizraznim prislovom in veznikom – opis glede na njuno mesto in funkcijo v povedi ter obravnava zlasti v SSKJ

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4083

Ključne besede:

veznik, prislov, odvisnik, besedni red, slovar

Povzetek

Prispevek je posvečen vprašanju, kako izbrani prislovi in njihove medsebojne povezave z vezniki pomensko učinkujejo glede na to, kje v povedi stojijo. Ponekod je obravnavana tudi fakultativnost vejice v smislu njenega (ne)vpliva na skladenjski pomen. Pregledno je predstavljen in ovrednoten tudi dosedanji slovarski prikaz teh razmerij zlasti v SSKJ.

Literatura

Viri

Portal Fran. Na spletu.

Korpus pisne slovenščine Gigafida 2.0. Na spletu.

Korpus Gigafida 2.0 v orodju NoSketch Engine. Na spletu.

Literatura

Dejan Gabrovšek, 2018: Podredno izraženi protivnost in pojasnjevalnost. Jezik in slovstvo 63/2–3. 50–57.

Dejan Gabrovšek, 2019: Tipologija nestavčnočlenskih nematičnih dopolnil. Jezikoslovni zapiski 25/2. 83–96.

Dejan Gabrovšek, Andreja Žele, 2019: Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini. Slavistična revija 67/3. 487–507.

Dejan Gabrovšek, Domen Krvina, 2020: Veznika dokler, dokler ne: raba, pomen in vpliv na vid dejanj, ki jih povezujeta. Slavistična revija 68/3. 335–52.

Jožica Gelb, 1969: Podredje v vlogi priredja. Jezik in slovstvo 14/5. 137–39.

Domen Krvina, 2019: Zaporednost dejanj in njen vpliv na rabo glagolskega vida v slovenščini. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 12. 75–93.

Domen Krvina, Andreja Žele, 2018: Vezniki: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih zloženih povedih. Jezikoslovni zapiski 24/1. 7–25.

Nina Ledinek, Andrej Perdih, 2022: Eno- in večbesedne leksikalne enote v slovenščini: opredelitev meje za potrebe izdelave eSSKJ: Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja. Slavistična revija 70/4. 475–488. Tudi na spletu.

Špela Petric, 2018: Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Špela Petric Žižić, 2022: Besedne zveze z vidika slovaropisja na primeru sestavkov eSSKJ. Slavistična revija 70/4. 489–502. Tudi na spletu.

Breda Pogorelec, 2021: Veznik v slovenščini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Mojca Smolej, 2018: Skladenjske konstrukcije med podredjem in priredjem. Slovenščina 2.0 6/2. 186–205.

Jože Toporišič, 1982: Nova slovenska skladnja. Ljubljana: DZS.

Jože Toporišič, 2004: Slovenska slovnica. Četrta prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Obzorja.

Ada Vidovič Muha, 2013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Andreja Žele, 2016: Vezniki: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih zloženih povedih. Filološke pripombe 14/1. 246‒58.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-31

Kako citirati

Gabrovšek, D. in Krvina, D. (2022) „Skladenjsko razmerje med istoizraznim prislovom in veznikom – opis glede na njuno mesto in funkcijo v povedi ter obravnava zlasti v SSKJ“, Slavistična revija, 70(4), str. 573–589. doi: 10.57589/srl.v70i4.4083.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE