Tipologija slovarskih oznak za tretjo izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4086

Ključne besede:

leksikografija, označevanje, slovar, knjižni jezik, kvalifikatorji

Povzetek

Prispevek predstavlja tipologijo slovarskih oznak in pojasnil za tretjo izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ). eSSKJ je splošni informativno-normativni razlagalni slovar knjižnega jezika, ki uporabniku s kvalifikatorji in kvalifikatorskimi pojasnili prinaša podatke o slogovni zaznamovanosti leksikalnih enot, in sicer z družbenostnega, prostorskega, časovnega, področnega in konotativnega vidika.

Literatura

Kozma Ahačič, Romana Bešter, Helena Dobrovoljc, Marjeta Doupona, Nataša Gliha Komac idr., 2017: Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov (raziskovalno poročilo). Ljubljana: ZRC SAZU idr. Na spletu.

Kozma Ahačič, Nataša Gliha Komac, Janoš Ježovnik, 2022: Developing a comprehensive service for Slovenian language users: the Fran and Franček web portals and language advisory service. The Role of National Language Institutions in the Digital Age. Contributions to the EFNIl Conference 2021 in Cavtat. Ur. Željko Jozić, Sabine Kirchmeier. Budapest: Hungarian Research Centre for Linguistics. 10110.

Kozma Ahačič, Janoš Ježovnik, Nina Ledinek, Andrej Perdih, Špela Petric Žižić, Duša Race, 2021: Priprava jezikovnih podatkov za pedagoški portal o slovenščini. Philological studies 19/1. 203–24. Na spletu.

B. T. Sue Atkins, Michael Rundell, 2008: The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: Oxford University Press.

Nataša Gliha Komac, 2021: Kako smo se spopadli s kvalifikatorji in kako je to videti na Frančku? Prispevek na Uporabne funkcije Frančka in njihovo ozadje - 5. izobraževalno-evalvacijskem srečanju za učitelje sodelujočih VIZ pri projektu "Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika", srečanje prek videopovezave Zoom, 25. avg.

Nataša Gliha Komac, Andreja Žele, 2019: Socialnozvrstno označevanje v nastajajočem splošnorazlagalnem slovarju. Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest. Ur. Hotimir Tivadar. Ljubljana: FF (Obdobja, 38). 161–68.

Nataša Gliha Komac, Nataša Jakop, Janoš Ježovnik, Simona Klemenčič, Domen Krvina, Nina Ledinek, Mija Michelizza, Matej Meterc, Tanja Mirtič, Andrej Perdih, Špela Petric, Marko Snoj, Andreja Žele, 2016: Novi slovar slovenskega knjižnega jezika – predstavitev temeljnih konceptualnih izhodišč. Zbornik prispevkov s simpozija 2015. Ur. Fran Marušič, Petra Mišmaš, Rok Žaucer. Nova Gorica: Založba Univerze. 16–33.

Nataša Gliha Komac, Duša Race idr., 2020: Družbene zvrsti in besedilne vrste v slovenskem jeziku. Na spletu.

Nataša Gliha Komac, Duša Race, 2021: Kaj učencem in dijakom o jezikovni rabi povedo slovarske oznake na portalu Franček. Prispevek na posvetu Mednarodni dan slovarjev 2021, srečanje prek videopovezave Zoom, 15. okt.

Ana Gruden, 2021: Pojmovanje socialne zvrstnosti pri govorcih slovenščine in vpliv šolanja. Sociolingvistično iskrenje. Ur. Maja Bitenc, Marko Stabej, Andrejka Žejn. Ljubljana: FF. 13–33.

Judith T. Irvine, 1979: Formality and Informality in Communicative Events. American Anthropologist 81/4. 773–90.

Marteen Janssen, Frank Jansen, Henk Verkuyl, 2003: The codification of usage by labels. A Practical Guide on Lexicography. Ur. P. Van Sterkenburg. Amsterdam: John Benjamins. 297–311.

Monika Kalin Golob, Polona Gantar, 2017: Stilistika in enojezični slovar: označevanje jezikovne variantnosti. Slovar sodobne slovenščine: Problemi in rešitve. Ur. Vojko Gorjanc, Polona Gantar, Iztok Kosem, Simon Krek. Ljubljana: FF. 446–65.

Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika, 2015. Ljubljana: Založba ZRC. Na spletu.

Erika Kržišnik (ur.), 2004: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: Členitev jezikovne resničnosti. Ljubljana: FF (Obdobja, 22).

Lydia Namatende Sakwa, 2011: Problems of Usage Labelling in English Lexicography. LEXIKOS 21/1. 305–15.

Duša Race, 2020: Splošni razlagalni slovar kot pokazatelj komunikacijske norme v slovenskem jeziku. Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo. Ur. Jerca Vogel. Ljubljana: FF (Obdobja, 39). 121–27.

Duša Race, 2021: Pogovorni jezik: Vrste in položaji: Doktorska disertacija. Ljubljana.

Redakcijski priročnik Leksikološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2016–. Interno gradivo.

Andrej E. Skubic, 1995: Klasifikacija funkcijske zvrstnosti in pragmatična definicija funkcije. Jezik in slovstvo 40/5. 155–68.

Andrej E. Skubic, 2005: Obrazi jezika. Ljubljana: Študentska založba.

Vera Smole, 2004: Nekaj resnic in zmot o narečjih v Sloveniji danes. Členitev jezikovne resničnosti. Ur. Erika Kržišnik. Ljubljana: FF (Obdobja, 22). 321–30.

Hotimir Tivadar (ur.), 2019: Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest. Ljubljana: FF (Obdobja, 38).

Jože Toporišič, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Darinka Verdonik, 2015: Govorjeni proti pisnemu ali katera leksika je »tipično govorjena«. Slovar sodobne slovenščine: Problemi in rešitve. Ur. Vojko Gorjanc, Polona Gantar, Iztok Kosem, Simon Krek. Ljubljana: FF. 392–405.

Ada Vidovič Muha, 22013a: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: FF.

Ada Vidovič Muha, 2013b: Oris dveh osnovnih pojavnih oblik sistema knjižnega jezika. Moč in nemoč knjižnega jezika. Ljubljana: FF. 217–26.

Jerca Vogel, 2017: Pojmovanje jezikovne zvrstnosti pri pouku slovenščine v gimnaziji med teorijo in prakso. Jezik in slovstvo 62/4. 17–30.

Jerca Vogel, 2018: Zavest dijakov o jezikovni zvrstnosti in vlogah knjižnega jezika. Slavia centralis 11/2. 74–91.

Jerca Vogel (ur.), 2020: Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo. Ljubljana: FF (Obdobja, 39).

Ronald Wardhaugh, 52006: An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Blackell Publishing.

Andreja Žele, 1993: Ekspresivne oz. čustvenostne oznake v slovarstvu. Slavistična revija 41/4. 417–605.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-31

Kako citirati

Gliha Komac, N. in Divjak Race, D. (2022) „Tipologija slovarskih oznak za tretjo izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ)“, Slavistična revija, 70(4), str. 611–625. doi: 10.57589/srl.v70i4.4086.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE