Analiza znotraj medicine neustaljenega specializiranega izrazja v splošnorazlagalnem slovarju

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4087

Ključne besede:

specializirana leksika, terminološki kvalifikator, Slovenski medicinski slovar, Slovar slovenskega knjižnega jezika (2.0), terminologija

Povzetek

V prispevku smo se osredotočili na specializirano leksiko, ki se je pojavila ob terminološkem kvalifikatorju med. v Slovarju slovenskega knjižnega jezika 2.0 (SSKJ2), v Slovenskem medicinskem slovarju (SMS) pa njene terminološke vzporednice oz. ustreznega strokovnega
izraza ni. SSKJ2 naj bi namreč s terminološkimi kvalifikatorji nakazal področje, na katerem »termin živi« ali »s katerega prehaja v splošno rabo«. Analizirali smo, zakaj je bil delež specializirane leksike (331 gesel) vključen v SSKJ2, čeprav v medicini ni ustaljen.

Literatura

SSKJ2: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2.0. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Štefan Adamič, Jože Balažic, Andrej Baraga, Ivan Bonač, Peter Borisov, Bronka Brzin, idr., 2002: Slovenski medicinski slovar. Ljubljana: Medicinska fakulteta.

Marjeta Humar, 2009: Terminologija v novem slovarju slovenskega jezika. Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika. Ur. Andrej Perdih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 61–75.

Gašper Tonin, 2021: Medicinska terminologija: terminotvorni postopki in kratice. Diplomska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. 98–102. Tudi na spletu.

Gašper Tonin, 2022: Kratični termini in priporočila za njihovo uporabo. Jezik in slovstvo 67/1–2. 209–21. Tudi na spletu.

Ada Vidovič Muha, 22013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. 126–30.

Špela Vintar, 2017: Specializirana Leksika v Splošnem Slovarju. Slovar Sodobne Slovenščine. Ur. Vojko Gorjanc, Polona Gantar, Iztok Kosem, Simon Krek. 411. Tudi na spletu.

Mojca Žagar Karer, 2005: Determinologizacija (na primeru terminologije fizike). Jezik in slovstvo 50/2. 35–48. Tudi na spletu.

Mojca Žagar Karer, 2011. Terminologija med slovarjem in besedilom: analiza elektrotehniške terminologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 13–5.

Mojca Žagar Karer, 2016: Zakladnice znanja – terminološki slovarji, leksikoni in enciklopedije. Historični seminar 12. Ur. Mojca Žagar Karer, Katarina Šter. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 107–21.

Mojca Žagar Karer, 2018: Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi. Slavistična revija 66/2. 235–49. Tudi na spletu.

Mojca Žagar Karer, Nina Ledinek, 2021: Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme. Slovenski jezik 13. 41–60. Tudi na spletu.

Andreja Žele, 2004: Stopnje terminologizacije v leksiki (na primerih glagolov). Terminologija v času globalizacije: zbornik prispevkov s simpozija. Ur. Marjeta Humar. Ljubljana: ZRC SAZU. 77–91.

Andreja Žele, 2009: Pomenotvorne zmožnosti z vidika /de/terminologizacije (v slovenščini). Terminologija in sodobna terminografija. Ur. Nina Ledinek, Mojca Žagar Karer, Marjeta Humar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 125–37.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-31

Kako citirati

Tonin, G. (2022) „Analiza znotraj medicine neustaljenega specializiranega izrazja v splošnorazlagalnem slovarju“, Slavistična revija, 70(4), str. 627–639. doi: 10.57589/srl.v70i4.4087.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE