Pristop k izdelavi spletnega slovarja ARTES francosko-slovenskega strokovnega jezika

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4088

Ključne besede:

spletni slovar, strokovni jezik, terminologija, frazeologija, Kras

Povzetek

V Sloveniji se je z vstopom v Evropsko unijo pojavila potreba po dvojezičnih in večjezičnih leksikalnih in terminoloških virih, med drugim tudi za francosko-slovenski jezikovni par. Prispevek opisuje pristop k izdelavi francosko-slovenskega terminološkega in frazeološkega spletnega slovarja ARTES. Pojasnjeni bodo zasnova in zgradba slovarja ter pedagoški pristop k oblikovanju slovarja. Z uporabo vnesenih podatkovnih nizov bodo predstavljeni pridobljeni terminološki rezultati s področja krasoslovja ter oblikoskladenjske razlike med generičnimi kolokacijami.

Literatura

Bas Aarts, 2001: Corpus linguistics, Chomsky and fuzzy tree structures. Corpus linguistics and linguistic theory. Ur. Christian Mair, Marianne Hundt. Amsterdam: Rodopi. 5–13.

Guy Aston, 1999: Corpus use and learning to translate. Textus 12. 289–313.

Alex Boulton, 2008: Esprit de corpus: Promouvoir l’exploitation de corpus en apprentissage des langues. Texte et Corpus 3. 37–46.

Alex Boulton, Henry Tyne, 2014: Des Documents authentiques aux corpus: Démarches pour l’apprentissage des langues. Paris: Didier.

Neva Cebron, 2020: Korpusni pristop kot metoda raziskovanja in učenja tujega strokovnega jezika. Studia Universitatis Hereditati Znanstvena Revija Za Raziskave in Teorijo Kulturne Dediščine 8/2. 45–64.

Anne Condamines, 2005: Linguistique de corpus et terminologie. Langages 157/1. 36–47.

Serge Fleury, Maria Zimina, 2014: Trameur: A Framework for Annotated Text Corpora Exploration. Proceedings of COLING 2014, the 25th International Conference on Computational Linguistics: System Demonstrations. Dublin. 57–61.

Ana Frankenberg-Garcia, 2009: Are translations longer than source texts? A corpus-based study of explicitation. Corpus Use and Translating. Ur. Allison Beeby, Patricia Rodríguez-Inés, Pilar Sánchez-Gijón. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 47–58.

Vojko Gorjanc, Nataša Logar, 2007: Od splošnih do specializiranih korpusov: Načela gradnje glede na njihov namen. Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Obdobja – metode in zvrsti 24. Ur. Irena Orel, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 637–50.

Anton Grad, (1971) 2004: Francosko–slovenski slovar. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Viktor Jesenik, Narcis Dembskij, 2008 [1990]: Slovensko–francoski slovar. Ljubljana: DZS.

Tim Johns, 1990: From printout to handout: Grammar and vocabulary teaching in the context of data-driven learning. CALL Austria 10. 14–34.

Natalie Kübler, 2011: Working with different corpora in translation teaching. New Trends in Corpora and Language Learning. Ur. Ana Frankerberg-Garcia, Lynne Flowerdew, Guy Aston. London: Bloomsbury. 62–80.

Natalie Kübler, Alexandra Mestivier, Mojca Pecman, 2016: Exploitation quantitative de corpus de traductions annotés selon la typologie d’erreurs pour améliorer les méthodes d’enseignement de la traduction spécialisée. International Conference on Statistical Analysis of Textual Data (JADT). Ur. Damon Mayaffre, Céline Poudat, Laurent Vanni. Nice: Université Nice Sophia Antipolis. 731–42.

Nataša Logar Berginc, Špela Vintar, 2008: Korpusni pristop k izdelavi terminoloških slovarjev: od besednih seznamov in konkordanc do samodejnega luščenja izrazja. Jezik in slovstvo 53/5. 3–17.

Adriana Mezeg, 2020a: Polstavki v francoščini in njihovo prevajanje v slovenščino – korpusni pristop. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Adriana Mezeg, 2020b: Definicija polstavka in njegova raba v sodobni prevodni slovenščini (na gradivu prevodov iz francoščine). Slavistična revija 68/2. 265–82.

Bine Mlač, Marjeta Humar, Stanko Klinar, Bojan Leskošek, Bojan Pollak, Franci Savenc, Pavle Šegula, Albin Vengust, Stanislav Bojan Zupet, 2002: Planinski terminološki slovar: slovensko-angleško-nemško-francosko-italijanski slovar planinskega, alpinističnega, plezalskega izrazja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Slovarji).

Jennifer Pearson, 2003: Using parallel texts in the Translator Training Environment. Corpora in Translator Education. Ur. Frederico Zanettin, Silvia Bernardini, Dominic Stewart. Manchester: St Jerome Publishing. 15–24.

Mojca Pecman, Natalie Kübler, 2011: ARTES: an online lexical database for research and teaching in specialised translation and communication. Proceedings of the First International Workshop on Lexical Resources, WoLeR 2011. Ur. Benoît Sagot. Ljubljana: European Summer School. 86–93.

Mojca Pecman, 2012: Étude lexicographique et discursive des collocations en vue de leur intégration dans une base de données terminologiques. Special issue on Terminology, Phraseology and Translation. JosTrans 18. 113–38.

Mojca Pecman, Christopher Gledhill, 2018: How trainee translators and their teachers deal with phraseological units in the ARTES database. Equivalences 45/1–2. 237–59.

Bernard Quemada, 1968: Les Dictionnaires du français moderne (1539-1863). Etude sur leur histoire, leurs types et leurs méthodes. Paris: Didier.

Ute Römer, 2006: Pedagogical applications of corpora: some reflections on the current scope and a wish list for future developments. Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik 54/2. 121–34.

Stanislav Suhadolnik, 1961: Josip Pavlica: Frazeološki slovar v petih jezikih. Jezik in slovstvo 6/6. 200–05.

Sonia Vaupot, 2020: Création de ressources lexicographiques Français-Slovène d’aide à la traduction spécialisée. Lexikos 30. 540–60.

Sonia Vaupot, 2021: Creating a bilingual dictionary of collocations: a learner-oriented approach. Indonesian Journal of Applied Linguistics 10/3. 762–70.

Ada Vidovič Muha, 2009: Poskus določitve meril slovarskega pomena. Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika. Ur. Vojko Gorjanc. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 27–37.

Špela Vintar, 2008: Terminologija: Terminološka veda in računalniško podprta terminologija. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Andreja Žele, 2014: Primeri glagolske rabe z vidika posebnosti v slovnično-pomenskih razmerjih. Slavistična revija 62/1. 1–16.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-31

Kako citirati

Vaupot, S. (2022) „Pristop k izdelavi spletnega slovarja ARTES francosko-slovenskega strokovnega jezika“, Slavistična revija, 70(4), str. 641–654. doi: 10.57589/srl.v70i4.4088.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE