Teoretični pogled na šolski slovar

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4090

Ključne besede:

slovar, portal Franček, razredna stopnja, slovenščina

Povzetek

V prispevku predstavljamo zgodovino šolskega slovarja na Slovenskem – od začetnih pobud za nastanek tovrstnega slovarja do idejne zasnove in končne uresničitve. Osredotočamo se na šolski slovar za učence od 1. do 5. razreda osnovne šole, predstavljamo izhodišča za nastanek tega slovarja in portal Franček, v okviru katerega je od leta 2021 na voljo Šolski slovar slovenskega jezika (ŠSSJ).

Literatura

Kozma Ahačič, 2017a: Kratkoslovnica: Slovenska slovnica za osnovno šolo. Ljubljana: Rokus Klett.

Kozma Ahačič, 2017b: Slovnica na kvadrat: Slovenska slovnica za srednjo šolo. Ljubljana: Rokus Klett.

Beryl T. Sue Atkins, Michael Rundell, 2008: The Oxford guide to practical lexicography. New York: Oxford University Press.

Henri Béjoint, 2010: The Lexicography of English: From Origins to Present. Oxford: Oxford University Press.

Milena Blažić, 1997: Razumevanje frazemov na razredni stopnji osnovne šole: Izsledki ankete. Sodobna pedagogika 48/7–8. 406–12.

Erika Cabassut, 1997: Phraseme in der Kinderwelt. Phraseme in Kontext und Kontrast. Ur. Gertrud Greciano, Annely Rothkegel. Bochum: Brockmeyer. 9–15.

Monika Čebulj, 2013: Raba slovarja v 1. in 2. triletju osnovne šole. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Na spletu.

Ankica Čilaš Šimpraga, Ljiljana Jojić, Kristian Lewis, 2008: Prvi školski rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Nina Drstvenšek, 2003: Vloga besedilnega korpusa pri postavitvi geselskega članka v enojezičnem slovarju. Jezik in slovstvo 48/5. 65–81. Tudi na spletu.

eSSKJ Predgovor. 2017. Na spletu.

Lara Godec Soršak, 2015: Slovenski otroški šolski slovar. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. 1. del. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: FF (Obdobja, 34). 243–50. Tudi na spletu.

Lara Godec Soršak, 2019: Zasnova šolskega slovarja za otroke v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju [Doktorska disertacija]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Barbara Hanuš, Irena Šimenc Mihalič, Damjana Šubic, 2000: Moj slovar. Ljubljana: DZS.

Annelies Häcki Buhofer, 2004: Spielräume des Sprachverstehens: Psycholinguistische Zugänge zum individuellen Umgang mit Phraseologismen. Wortverbindungen – mehr oder weniger fest. Ur. Kathrin Steyer. Berlin: Walter de Gruyter.

Howard Jackson, 2003: Lexicography: An introduction. London: Routledge.

Majda Kaučič Baša, 2001: Slovenski šolski slovar v zamisli Petra Weissa. Sodobna slovenska narečna poezija: Ciril Kosmač in razvoj povojne slovenske proze. Ur. Zoltan Jan. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 189–92.

Tatjana Kokalj, 2002: Besede nagajivke. Učni pripomoček za učence od 2. do 5. razreda devetletne osnovne šole. Trzin: Založba Izolit.

Iztok Kosem, 2006: Definicijski jezik v Slovarju slovenskega knjižnega jezika s stališča sodobnih leksikografskih načel. Jezik in slovstvo 51/5. 26–45. Tudi na spletu.

Erika Kržišnik, 1994: Frazeologija kot »izražanje v podobah«. Pouk slovenščine malo drugače. Ur. Martina Križaj Ortar, Marja Bešter, Erika Kržišnik. Trzin: Založba Different. 91–140.

Sidney I. Landau, 2001: Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography. Cambridge: Cambridge University Press.

Robert Lew in Gilles-Maurice de Schryver, 2014: Dictionary Users in the Digital Revolution. International Journal of Lexicography 27/4. 341–59. Tudi na spletu.

Martina Ožbot, 2015: Jezikovni priročniki – med navidezno in dejansko funkcionalnostjo. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, 1. del. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: FF (Obdobja, 34). 39–45. Tudi na spletu.

Diane E. Paynter, Elena Bodrova in Jane K. Doty, 2005: For the Love of Words: Vocabulary Instruction that Works, Grades K – 6. San Francisco: Jossey-Bass.

Špela Petric Žižić, 2020: Tipologija razlag v Šolskem slovarju slovenskega jezika. Slavistična revija 68/3. 391–409. Tudi na spletu.

Portal Franček. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu.

Alenka Rot Vrhovec, 2020: Poučevanje učencev, katerih prvi jezik ni slovenski. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Tadeja Rozman, 2009: The dictionary of Standard Slovenian – a(n) (un)faithful companion?. Jezična politika i jezična stvarnost. Ur. Jagoda Granić. Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. 126–36.

Tadeja Rozman, 2008: Mother-tongue's little helper: (The use of the monolingual dictionary of Slovenian in school). Proceedings of the XIII EURALEX international congress (Barcelona, 15-19 July 2008). Barcelona: Documenta universitaria. 1317–24.

Tadeja Rozman, 2010: Vloga enojezičnega razlagalnega slovarja slovenščine pri razvoju jezikovne zmožnosti [Doktorska disertacija]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Marko Stabej, 2009: Slovarji in govorci: kot pes in mačka?. Jezik in slovstvo 54/3–4. 117–38. Tudi na spletu.

Marko Stabej, Tadeja Rozman, 2011: Slovarji, učitelji in šolarji. Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. 49–58.

Marko Stabej, Tadeja Rozman, Nataša Pirih Svetina, Nina Modrijan, Boštjan Bajec, 2008: Jezikovni viri pri jezikovnem pouku v osnovni in srednji šoli: končno poročilo z rezultati dela. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Bo Svensén, 2009: A Handbook of Lexicography: The Theory and Practice of Dictionary-making. New York: Cambridge University Press.

ŠSSJ: Šolski slovar slovenskega jezika. Portal Franček. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu.

Damjana Šubic, Breda Sivec, 2002: Moj prvi slovar. Ljubljana: DZS.

Sven Tarp, 2011: Pedagogical Lexicography: Towards a New and Strict Typology Corresponding to the Present State-of-the-Art. Lexicos 21. 217–31. Na spletu.

Sven Tarp, Rufus H. Gouws, 2012: School Dictionaries for First-Language Learners. Lexicos 22. 333–51. Na spletu.

Peter Weiss, 2001: Slovenski šolski slovar. Sodobna slovenska narečna poezija: Ciril Kosmač in razvoj povojne slovenske proze. Ur. Zoltan Jan. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 179–88.

Kate Wild, Adam Kilgarriff, David Tugwell, 2013: The Oxford Children's Corpus: Using a Children's Corpus in Lexicography. International Journal of Lexicography 26/2. 190–218.

Andreja Žele, 2009: O geslovniku za novi slovar slovenskega jezika. Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika. Ur. Andrej Perdih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 75–82. Na spletu.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-31

Kako citirati

Godec Soršak, L. (2022) „Teoretični pogled na šolski slovar“, Slavistična revija, 70(4), str. 667–679. doi: 10.57589/srl.v70i4.4090.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE