Povedkov prilastek v slovenščini

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i2.4108

Ključne besede:

skladnja, povedek, stavčni člen, pridevnik, glagol

Povzetek

Prispevek obravnava povedkov prilastek v slovenščini. V prvem delu opiše njegove lastnosti, drugi del pa je namenjen korpusni analizi, pri kateri smo se trudili najti čim več primerov povedkovih prilastkov. Poleg pridevnikov in samostalnikov, ki nastopajo v povedkovem prilastku, obravnavamo tudi glagole, ki nastopajo v jedru povedka. Najpogosteje v jedru povedka nastopajo glagoli procesov in premikanja. Najpogostejši pridevniki v povedkovem prilastku označujejo začasno lastnost.

Literatura

Portal Fran. Na spletu.

Korpus pisne standardne slovenščine Gigafida 2.0. Na spletu.

Korpus Gigafida 2.0 v orodju NoSketch Engine. Na spletu.

***

Dejan Gabrovšek, Andreja Žele, 2019: Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini. Slavistična revija 67/3. 487–507.

Dejan Gabrovšek, 2023: Slovenska zložena poved z vidika stopenj odvisnosti. Disertacija. V tisku.

Nikolaus P. Himmelmann, Eva Schultze-Berndt, 2005: Issues in the syntax and semantics of participant-oriented adjuncts: an introduction. Secondary Predication and Adverbial Modification. The Typology of Depictives. Ur. Nikolaus P. Himmelmann, Eva Schultze-Berndt. Oxford: Oxford University Press. 1–69.

Rodney Huddleston idr., 2002: The Cambridge grammar of the English language. Cambridge: Cambridge University Press.

Domen Krvina, Špela Petric Žižić, 2022: Vrstni pridevniki: teoretična obravnava in razlagalne strategije v eSSKJ glede na SSKJ, predhodne in sodobne slovarje. Slavistična revija 70/4. 525–43.

Franc Marušič, Tatjana Marvin, Rok Žavcer, 2003: Depictive secondary predication in Slovenian. Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics 11. Ur. Wayles Browne idr. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications. 373–92.

Stefan Müller, 2008: Depictive secondary predicates in German and English. Secondary predicates in Eastern European languages and beyond. Ur. Christoph Schroeder idr. Oldenburg: BIS-Verlag. 255–75.

Janez Orešnik, 1992: Udeleženske vloge v slovenščini. Ljubljana: SAZU.

Breda Pogorelec, 1972: Dopolnilnik (povedkov prilastek) v slovenski skladnji. Linguistica 12. 313–27.

Breda Pogorelec, 1975: Dopolnilnik (povedkov) v slovenski skladnji. Jezik in slovstvo 20/5. 120–2.

Mojca Schlamberger Brezar, 2016: Povedkovo določilo in povedkov prilastek – res dve različni skladenjski funkciji? Toporišičeva obdobja. Ur. Erika Kržišnik, Miran Hladnik. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. 255–62.

Mladen Uhlik, 2020: Ruske zgradbe z orodnikom v vlogi povedkovega prilastka. Pogled v jezik in iz jezika: Adi Vidovič Muha ob jubileju. Ur. Mira Krajnc Ivič, Andreja Žele. Maribor: Univerzitetna založba. 122–33.

Jože Toporišič, 1982: Nova slovenska skladnja. Ljubljana: DZS.

Jože Toporišič, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: CZ.

Jože Toporišič, 2004: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Andreja Žele, 2001: Vezljivost v slovenskem jeziku. Ljubljana: ZRC SAZU. (Linguistica et philologica)

Andreja Žele, 2013: Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika – temeljni pojmi. Samozaložba.

Andreja Žele, 2016: Tipologija odvisnikov v slovenščini: merila. Toporišičeva obdobja. Ur. Erika Kržišnik, Miran Hladnik. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. 299‒306.

Prenosi

Objavljeno

2023-06-18

Kako citirati

Gabrovšek, D. (2023) „Povedkov prilastek v slovenščini“, Slavistična revija, 71(2), str. 113–128. doi: 10.57589/srl.v71i2.4108.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE