Ujemanje v zgradbah s količinskimi zvezami: slovenščina v sopostavitvi z drugimi zahodnimi južnoslovanskimi jeziki

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4130

Ključne besede:

števniki, količinska besedna zveza, ujemanje, zahodni južnoslovanski jeziki, slovenščina, štokavščina, čakavščina, kajkavščina

Povzetek

Prispevek obravnava skladenjske lastnosti količinskih zvez z glavnimi števniki, ki jih glede na problematiko lahko okvirno razdelimo na dve skupini: števniki od 1 do 4 in števniki od 5 naprej. Kontrastivna obravnava opozarja predvsem na posebnosti rabe v slovenščini, štokavščini, v izbranem srednječakavskem in kajkavskem govoru. Obravnavana so razmerja na besednozvezni in predikacijski ravnini.

Literatura

Kozma Ahačič, 2017: Slovnica na kvadrat. Slovenska slovnica za srednjo šolo. Ljubljana: Založba Rokus Klett.

Aleksandar Belić, 1932: O dvojini u slovenskim jezicima. Beograd: Srpska kraljevska akademija.

Mislav Benić, 2014: Opis govora Kukljice. Doktorski rad. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.

Mislav Benić, (v nastajanju): Gramatika govora Kukljice. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Walter Breu, 2020: Paucal. Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online. Ur. Marc L. Greenberg. Na spletu.

Greville Corbett, 2000: Number. Cambridge: Cambridge University Press.

Đuro Daničić, 1874: Istorija oblika srpskoga ili hrvatskoga jezika do svršetka XVII vijeka. Biograd: Državne štamparije.

DB = Jurij Dalmatin, 1854: Bibilija, tu je vse svetu pismu stariga inu noviga testamenta, slovenski tolmačena skuzi Jurija Dalmatina. Na spletu.

Aleksandra Derganc, 2006: Nekatere značilnosti dvojine v slovenščini. Slavistična revija 54/4. 57–71.

Dejan Gabrovšek, 2023: Povedkov prilastek v slovenščini. Slavistična revija 71/2. 113–28.

Gigafida 2.0. Besedilni korpus slovenskega jezika. Na spletu.

Milka Ivić (ur.) 2005: Sintaksa savremenoga srpskog jezika. (Prosta rečenica). Beograd: Institut za srpski jezik SANU, Beogradska knjiga, Matica srpska.

Tjaša Jakop, 2008: Dvojina v slovenskih narečjih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Josip Jedvaj, 1956: Bednjanski govor. Hrvatski dijalektološki zbornik 1. 279–330.

Janneke Kalsbeek, 1998: The Čakavian Dialect of Orbanići near Žminj in Istria. Amsterdam, Atlanta: Rodopi.

Josip Lisac, 2009: Čakavsko narječje. Hrvatska dijalektologija 2. Zagreb: Golden marketing, Tehnička knjiga.

Mijo Lončarić, 1996: Kajkavsko narječje. Zagreb: Školska knjiga.

Stefan Milosavljević, 2018. Kongruencija glagolskog predikata sa subjektskim sintagmama konstituisanim osnovnim brojem. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. 43–56.

Matija Mužek, 2020: Kajkavian. Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online. Ur. Marc L. Greenberg, Na spletu.

Tore Nesset, Laura. A. Janda, 2023: A network of allostructions: quantified subject constructions in Russian. Cognitive Linguistics. 67–97.

Avgust Pavel, 2020: Prekmurje Slovene grammar. Avgust Pavelʼs Vend nyelvtan (1942). Ur. Marc L. Greenberg. Leiden, Boston: Rodopi.

Predrag Piper, Ivan Klajn, Rajna Dragićević, 2022: Normativna gramatika srpskoga jezika. Četvrto, izmenjeno i dopunjeno izdanje. Novi Sad: Matica srpska.

Fran Ramovš, 1947–1949: Morfologija slovenskega jezika. Ljubljana: DZS.

Antun Šojat, 1982: Turopoljski govori. Hrvatski dijalektološki zbornik 6. 317–493.

Jože Toporišič, 1982: Nova slovenska skladnja. Ljubljana: DZS.

Jože Toporišič, (1974–1975): Besednovrstna vprašanja slovenskega knjižnega jezika. Jezik in slovstvo 20/2. 33–39.

***

Адам E. Супрун, 1969: Славянские числительные. Становление числительных как особых частей речи. Минск: Издательство БГУ им. В. И. Ленина.

[Adam E. Suprun, 1969: Slavjanskie čislitelʼnye. Stanovlenie čislitelʼnyh kak osobyh častej reči. Minsk: Izdatelʼstvo BGU im. V. I. Lenina.]

Андрей А. Зализняк, 2002: Русское именное словоизменение. Русское именное словоизменение с приложением избранных работ по современному русскому языку и общему языкознанию. Москва: Языки славянской культуры. 1–370.

[Andrey A. Zaliznjak, 2002: Russkoe imennoe slovoizmenenie. Russkoe imennoe slovoizmenenie s priloženiem izbrannyh rabot po sovremennomu russkomu jazyku i obščemu jazykoznaniju. Moskva: Jazyki slavjanskoj kulʼtury. 1–370.]

Prenosi

Objavljeno

2023-12-24

Kako citirati

Uhlik, M. in Žele, A. (2023) „Ujemanje v zgradbah s količinskimi zvezami: slovenščina v sopostavitvi z drugimi zahodnimi južnoslovanskimi jeziki“, Slavistična revija, 71(4), str. 337–354. doi: 10.57589/srl.v71i4.4130.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE