Oblikovna variantnost dvojinskih samostalniških končnic v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4132

Ključne besede:

dvojina, samostalniške sklanjatve, nalika, glasovna sprememba, slovenski knjižni jezik 16. stoletja

Povzetek

V prispevku so predstavljene dvojinske končnice samostalnikov vseh treh spolov, izpričane v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Na podlagi obsežnega gradiva so predstavljena razmerja med njimi ter glasovni in nalikovni procesi, ki so vplivali na razvoj dvojnic pri posameznih končnicah. S primerjavo med različnimi izdajami besedil slovenskih protestantskih piscev je opozorjeno tudi na smer jezikovnih sprememb v dvojinskih samostalniških sklanjatvah.

Literatura

*P 1563 = ENE DVHOVNE PEISNI, Tübingen, 1563.

BH 1584 = Adam Bohorič, 1584: Arcticae horulae ſucciſivae. Wittenberg.

DB 1578 = Jurij Dalmatin, 1578: BIBLIE, TV IE, VSIGA SVETIGA PISMA PERVI DEIL. Ljubljana.

DB 1584 = Jurij Dalmatin, 1584: BIBLIA. Wittenberg.

JPo 1578 = Jurij Juričič, 1578: POSTILLA. Ljubljana.

Korpus 16 = Korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Na spletu.

KPo 1567 = Sebastijan Krelj, 1567: POSTILLA SLOVENSKA. Regensburg.

Listkovna kartoteka s popolnimi izpisi iz del slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Hrani Sekcija za zgodovino slovenskega jezika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

MTh 1603 = Hieronymus Megiser, 1603: Theſaurus Polyglottus. Frankfurt.

TAr 1562 = Primož Trubar, 1562: ARTICVLI OLI DEILI, TE PRAVE STARE VERE KERSZHANSKE. Tübingen.

TC 1575 = Primož Trubar, 1575: CATEHISMVS SDVEIMA ISLAGAMA. Tübingen.

TE 1555 = Primož Trubar, 1555: TA EVANGELI SVETIGA MATEVSHA. Tübingen.

TL 1561 = Primož Trubar, 1561: SVETIGA PAVLA TA DVA LISTY. Tübingen.

TL 1567 = Primož Trubar, 1567: SVETIGA PAVLA LYSTVVI. Tübingen.

TO 1564 = Primož Trubar, 1564: CERKOVNA ORDNINGA. Tübingen.

TPo 1595 = Primož Trubar, 1595: HISHNA POSTILLA. Tübingen.

TR 1558 = Primož Trubar, 1558: EN REGISHTER. Tübingen.

TT 1557 = Primož Trubar, 1557: TA PERVI DEIL TIGA NOVIGA TESTAMENTA. Tübingen.

TT 1560 = Primož Trubar, 1560: TA DRVGI DEIL TIGA NOVIGA TESTAMENTA. Tübingen.

TT 1577 = Primož Trubar, 1577: NOVIGA TESTAMENTA PVSLEDNI DEIL. Tübingen.

TT 1581-82 = Primož Trubar, 1581–82: TA CELI NOVI TESTAMENT. Tübingen.

***

Kozma Ahačič, 2007: Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Linguistica et philologica, 18).

Kozma Ahačič, 2021: Stati inu obstati: Prvih petdeset slovenskih knjig. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Aleksandra Bizjak Končar, 2008/2009: Dvojina v Dalmatinovem Pentatevhu. Slavistična revija 56/4–57/1 [Trubarjeva številka]. Ur. Majda Merše. 231–42.

Adam Bohorič, 1987: Arcticae horulae succisivae. Ur. in prev. Jože Toporišič. Maribor: Obzorja.

Metod Čepar, 2017: Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Metod Čepar, 2022: Sklanjatvene paradigme samostalnikov v Bohoričevi slovnici v primerjavi z dejanskim stanjem v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Novi pogledi na Adama Bohoriča. Ur. Marko Jesenšek. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 160–77.

Aleksandra Derganc, 1993: Spremembe nekaterih dvojinskih oblik in zvez v slovenščini in ruščini. Slavistična revija 41/1. 209–18.

Tjaša Jakop, 2008: Dvojina v slovenskih narečjih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Linguistica et philologica, 21).

Tjaša Jakop, 2010: Dvojinske oblike v delih protestantskih piscev. Reformacija na Slovenskem. Ur. Aleksander Bjelčevič. Ljubljana: FF (Obdobja, 27). 357–69.

Alenka Jelovšek, 2016: »My sva téh svetnikou otroci«: Dvojina osebnih zaimkov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Slavistična revija 64/2. 95–112.

Alenka Jelovšek, 2022: Jurij Juričič – Hrvat in slovenski knjižni jezik 16. stoletja. Kolektivne identitete skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja. Ur. Vanja Kočevar. Ljubljana: Založba ZRC. 105–30.

Alenka Jelovšek, 2022b: Jezik Recljevih Gorskih bukev. Gorske bukve 1582: znanstvenokritična izdaja. Ur. Alenka Jelovšek. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 137–90.

Majda Merše, 2008/2009: Oblikoslovje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Slavistična revija 56/4–57/1 [Trubarjeva številka]. Ur. Majda Merše. 47–68.

Vatroslav Oblak, 1890–1891: Zur Geschichte der nominalen Declination im Slovenischen. Archiv für slavische philologie 12. 1–47, 358–450; 13, 25–68.

Irena Orel, 2013: Znotrajjezikovni in/ali medjezikovni dejavniki oblikotvornih sprememb v slovenskem zgodovinskem oblikoslovju. Jezikoslovni zapiski 19/1. 143–59.

Irena Orel, 2019: Ženske dvojinske glagolske oblike v starejšem slovenskem knjižnem jeziku. Slavistična revija 67/2. 273–80.

Martina Orožen, 1996: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika (Od Brižinskih spomenikov do Kopitarja). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Oddelek za slovanske jezike in književnosti.

Fran Ramovš, 1952: Morfologija slovenskega jezika. Ljubljana: DZS.

Fran Ramovš, 1971: Zgodovina slovenske slovnice. Zbrano delo 1. Ur. Tine Logar, Jakob Rigler. 213–50.

Jakob Rigler, 1985: Ramovševa Morfologija slovenskega jezika. Slavistična revija 33. 335–50.

Lucien Tesnière, 1925: Les formes du duel en slovène. Paris: Libraire Ancienne Honoré Champion.

Prenosi

Objavljeno

2023-12-24

Kako citirati

Čepar, M. in Jelovšek, A. (2023) „Oblikovna variantnost dvojinskih samostalniških končnic v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja “, Slavistična revija, 71(4), str. 485–504. doi: 10.57589/srl.v71i4.4132.

Številka

Rubrike

OB JUBILEJU PROF. DR. IRENE OREL