Med termini in determinologiziranimi leksemi v splošnem razlagalnem Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (SSKJ16)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4139

Ključne besede:

zgodovinska leksikograifja, 16. stoletje, krščanska terminologija, determinologizacija

Povzetek

V prispevku je obravnavana problematika identifikacije izhodiščne terminološke leksike in determinologizirane leksike iz vseh ohranjenih slovenskih knjižnih virov 16. stoletja. Takrat že razvito slovensko krščansko terminologijo in determinologizirano leksiko sem analizirala glede na besedilne vrste, (potencialne) uporabnike in zgodovinske sociolingvistične okoliščine ter predstavila strokovno utemeljene rešitve pri njeni leksikografski obravnavi v splošnem zgodovinskem slovarju SSKJ16 (A–D).

Literatura

Besedje 2011 = Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak, 2011: Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Tudi na spletu.

Cigale 1880 = Matej Cigale, 1880: Znanstvena terminologija s posebnim ozirom na srednja učilišča. Ljubljana: Matica slovenska. Tudi na spletu.

eSSKJ = eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2016–. Na spletu.

eSSKJ16 = eSSKJ16: Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, 2022–. Na spletu.

Grimm 2004 = Der digitale Grimm. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. 2004. Različica 05–04. Frankfurt am Main: Zweitausendeins. Na spletu.

Hipolit 1711–1712 = Hipolit Novomeški, 1711–1712: Slovensko-nemško-latinski slovar po rokopisnem slovarju Hipolita Novomeškega Dictionarium trilingue (1711–1712): z listkovnim gradivom Jožeta Stabeja. Na spletu.

SSKJ16 = Kozma Ahačič, Metod Čepar, Alenka Jelovšek, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak, Francka Premk, 2021: Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. A–D. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Slovarji).

***

Kozma Ahačič, 2003: Od naslovnikov knjig do rabe slovenščine v cerkvi: nekaj vprašanj slovenske zgodovinske sociolingvistike 16. stoletja. Jezik in slovstvo 48/6. 3–24. Tudi na spletu.

Rajna Dragičević, 2010: Leksikologija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike.

Aleksander Erniša, 2016: Primerjava prevoda in izvirnika kot model za določanje pomena teološkega besedja v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja na primeru Trubarjevega prevoda Luthrove Hišne postile. Doktorska disertacija. Ljubljana: Podiplomska šola ZRC SAZU.

Nataša Gliha Komac idr., 2015: Osnutek koncepta novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu.

Marjeta Humar, 2016: Protipomenskost v slovenskem knjižnem jeziku na primeru terminoloških slovarjev. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Lingua Slovenica, 7).

Nina Ledinek, 2015: Obravnava izhodiščno terminološke leksike v novem slovarju slovenskega knjižnega jezika. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba FF (Obdobja, 34). 441–48. Tudi na spletu.

Andreja Legan Ravnikar, 2008: Slovenska krščanska terminologija: od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Lingua Slovenica, 4).

Andreja Legan Ravnikar, 2009: Razvoj slovenskega strokovnega izrazja. Terminologija in sodobna terminografija. Ur. Nina Ledinek, Mojca Žagar Karer, Marjeta Humar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 49–73. Tudi na spletu.

Majda Merše, France Novak, Francka Premk, 2001: Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja: Poskusni snopič. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

France Novak, 2004: Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Linguistica et philologica).

Mitja TroJar, 2023: Prepoznavanje terminov in determinologizirane leksike v izbranih starejših slovenskih slovarjih. Slavistična revija 71/4.

Ada Vidovič Muha, 2013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. 2., dopolnjena izdaja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Razprave FF).

Mojca Žagar, 2007: Determinologizacija v splošnih in terminoloških slovarjih. Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ur. Irena Orel. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja, 24). 599–609. Tudi na spletu.

Mojca Žagar Karer, 2011: Terminologija med slovarjem in besedilom. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Linguistica et philologica, 26).

Mojca Žagar Karer, Nina Ledinek, 2021: Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme. Slovenski jezik – Slovene linguistic Studies 13. 41–60. Tudi na spletu.

Andreja Žele, 2004: Stopnja terminologizacije v leksiki (na primeru glagolov). Terminologija v času globalizacije. Ur. Marjeta Humar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 77–93.

Prenosi

Objavljeno

2023-12-24

Kako citirati

Legan Ravnikar, A. (2023) „Med termini in determinologiziranimi leksemi v splošnem razlagalnem Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (SSKJ16)“, Slavistična revija, 71(4), str. 519–531. doi: 10.57589/srl.v71i4.4139.

Številka

Rubrike

OB JUBILEJU PROF. DR. IRENE OREL