Prepoznavanje terminov in determinologizirane leksike v izbranih starejših slovenskih slovarjih

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4141

Ključne besede:

leksikografija, terminologija, kriteriji za prepoznavanje potencialne terminološkosti, Hieronim Megiser, Hipolit Novomeški, Maks Pleteršnik, determinologizacija

Povzetek

V prispevku je obravnavana problematika prepoznavanja izhodiščno terminološke leksike in determinologizirane leksike v starejših slovenskih slovarjih. Potencialna terminološkost besedja je bila ugotavljana z jezikoslovno analizo na podlagi oblikovanih meril, ki so bila preizkušana na primerih leksemov, izpričanih v Megiserjevih slovarjih (1592, 1603), v Hipolitovem (1711–1712) in Pleteršnikovem slovarju (1894–1895).

Literatura

Allen 1730 = John Allen, 1730: Synopsis universæ medicinæ practicæ: Sive, Doctiſſimorum Virorum de Morbis eorumque causis ac remediis judicia. Amsterdam: R & J. Wetstenios & G. Smith. Tudi na spletu.

Besedje 2011 = Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak, 2011: Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Tudi na spletu.

Cigale 1880 = Matej Cigale, 1880: Znanstvena terminologija s posebnim ozirom na srednja učilišča. Ljubljana: Matica slovenska.

eSSKJ = eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–. Na spletu.

Graumüller 1817 = Johann Christian Friedrich Graumüller, 1817: Handbuch der pharmaceutiſch-mediciniſchen Botanik zum Selbſtunterricht für angehende Aerzte, Veterinär-Aerzte, Apotheker, Droguiſten u. ſ. w. Četrti zvezek. Eisenberg. Na spletu.

Grimm 2004 = Der digitale Grimm. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. 2004. Različica 05–04. Frankfurt am Main: Zweitausendeins. Na spletu.

Hipolit 1711–1712 = Hipolit Novomeški, 1711–1712: Slovensko-nemško-latinski slovar po rokopisnem slovarju Hipolita Novomeškega Dictionarium trilingue (1711–1712): z listkovnim gradivom Jožeta Stabeja. Na spletu.

James 1743 = Robert James, 1743: A medicinal dictionary. 1. zvezek. London. Tudi na spletu.

Janežič 1850 = Anton Janežič, 1850: Popólni ročni slovar slovénskega in němškega jezika. Celovec.

Janežič 1889 = Anton Janežič, 1889: Deutſch-ſloveniſches Hand-Wörterbuch. Celovec.

Kastelec-Vorenc 1997 = Jože Stabej, 1997: Slovensko-latinski slovar: po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1680–1710). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Tudi na spletu.

Mancini-Mazarini 1778 = Philippe-Julien Mancini-Mazarini, 1778: Der vollkommene Kutſcher, oder die Kunſt, Kutſche und Pferde, sowohl in der Stadt, als auf dem Lande, in gehörigem Stande zu halten, und recht damit zu fahren, nebſt einem Unterricht für die Kutſcher, von Kutſchpferden, ihren Krankheiten, und den Mitteln ſelbige zu heilen. Frankfurt, Leipzig. Tudi na spletu.

MD 1592 = Hieronymus Megiser, 1592: Dictionarivm qvatvor lingvarvm. Graz.

Miklošič 1991 = Franc Miklošič, 1991: Der Briefwechsel Franz Miklosichʼs mit den Südslaven = Korespondenca Frana Miklošiča z Južnimi Slovani. Maribor: Obzorja.

MTh 1603 = Hieronymus Megiser, 1603: Theſaurus Polyglottus. Frankfurt.

Pleteršnik 1894–1895 = Maks Pleteršnik, 1894–1895: Slovensko-nemški slovar. Na spletu.

Pokorny 1872 = Alojzij Pokorny, 1872: Prirodopis rastlinstva s podobami. Prev. Ivan Tušek. Ljubljana: Matica Slovenska. Tudi na spletu.

Robida 1861 = Karel Robida, 1861: Domači zdravnik v navadnih boleznih človeka. Celovec. Tudi na spletu.

Rohlwes 1856 = Johann Nicolaus Rohlwes, 1856: Domače živinozdravstvo v boleznih konj, govedja, ovac, prešičev, koz in psov, ali nauk, kako mora kmetovavec svojo živino rediti, ji streči, jo kermiti in ozdravljati. Celovec. Tudi na spletu.

Roßmäßler 1867 = Emil Adolf Roßmäßler, 1867: Štirje letni časi. Prir. Ivan Tušek. Ljubljana: Matica Slovenska. Tudi na spletu.

Schödler 1875 = Friedrich Schödler, 1875: Schödler-jeva Knjiga prirode. 4. del. Botanika, z 240 podobami. Poslovenil J. Tušek. Zoologija, z 227 podobami. Poslovenil Fr. Erjavec. Ljubljana: Matica Slovenska. Tudi na spletu.

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014. Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Tudi na spletu.

SSKJ16 = Kozma Ahačič, Metod Čepar, Alenka Jelovšek, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak, Francka Premk, 2021: Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. A–D. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. (Zbirka Slovarji)

Strupi 1852 = Simon Strupi, 1852: Nauk spoznanja in ozdravljanja vunajnih in notrajnih bolezin kónj, govéd, ovác, koz, prešičev in psov. Četerti del »Živinozdravništva«. Ljubljana. Tudi na spletu.

Wiesthaler 1993–2007 = Fran Wiesthaler, 1993–2007: Latinsko-slovenski slovar. Ljubljana: Založba Kres.

***

Kozma Ahačič, 2015: Hipolit Novomeški in leto 1713: med nenatisnjenim slovarjem (1711) in prirejanjem Bohoričeve slovnice (1715). Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru. Ur. Miha Preinfalk. Ljubljana: SD18 – Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Inštitut za literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Na spletu.

Anton Breznik, 2013: Pleteršnik, Maks (1840–1923). Slovenska biografija. Na spletu.

Metod Čepar, 2022: Sklanjatev samostalnikov srednjega spola v Hipolitovem slovarju: gradivo. Jezikoslovni zapiski 28/2. 217–36. Tudi na spletu.

Helmut Felber, 1984: Terminology manual. Paris: Unesco, Infoterm.

Metka Furlan, 2015: K transliterirani izdaji Pleteršnikovega slovarja. Slovensko-nemški slovar. I–XV. Tudi na spletu.

Milena Hajnšek-Holz, 1997: Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar kot vir za Slovar slovenskega knjižnega jezika. Jezikoslovni zapiski 3/1. 105–12. Tudi na spletu.

Alenka Jelovšek, 2022: Samostalniške tvorjenke in določanje iztočnic v obrnjenem Hipolitovem slovarju. Jezikoslovni zapiski 28/2. 205–16. Tudi na spletu.

Francè Kidrič, 2013: Hipolit (1667–1722). Slovenska biografija. Na spletu.

Nina Ledinek, 2015: Obravnava izhodiščno terminološke leksike v novem slovarju slovenskega knjižnega jezika. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba FF (Obdobja, 34). 441–48.

Andreja Legan Ravnikar, 2004: Krščanska terminologija v Pleteršnikovem slovarju. Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika: slovenska zemljepisna imena. Ur. Marko Jesenšek. Pišece, Ljubljana: Društvo Pleteršnikova domačija, Slavistično društvo Slovenije. 133–46.

Andreja Legan Ravnikar, 2022: Besedotvorje v rokopisnem Hipolitovem slovarju (1711–1712): slovarsko izročilo in novosti. Jezikoslovni zapiski 28/2. 185–204. Tudi na spletu.

Andreja Legan Ravnikar, 2023: Med termini in determinologiziranimi leksemi v splošnem razlagalnem Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (SSKJ16). Slavistična revija 71/4.

Janez Logar, 2013: Megiser, Hijeronim (med 1554 in 1555–1619). Slovenska biografija. Na spletu.

Franc Ksaver Lukman, 2013: Medved, Jernej (1799–1857). Slovenska biografija. Na spletu.

Andrej Martinčič idr., 2007: Mala flora Slovenije: ključ za določanje praprotnic in semenk. 4., dopolnjena in spremenjena izdaja. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

Majda Merše, 2006: Megiserjeva slovarja in oblikujoča se knjižnojezikovna norma v 16. stoletju. Stati inu obstati 3/4. 123–37. Tudi na spletu.

Irena Orel, 2007: Nemške izposojenke v Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju (1894–1895). Slavistična revija 55/1–2. 357–68. Tudi na spletu.

Irena Orel, 2022: Leksika Hipolitovega prevoda Orbis pictus (1712) primerjalno s kasnejšimi delnimi slovenskimi prevodi. Jezikoslovni zapiski 28/2. 171–83. Tudi na spletu.

Jože Toporišič, 1995: Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar. Slavistična revija 43/3. 277–91. Tudi na spletu.

Ada Vidovič Muha, 1995: Temeljne prvine zasnove Pleteršnikovega slovarja. Slavistična revija 43/4. 459–68. Tudi na spletu.

Ada Vidovič Muha, 2013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. 2., dopolnjena izdaja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Razprave FF).

Špela Vintar, 2008. Terminologija: terminološka veda in računalniško podprta terminografija. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za prevajalstvo.

Mojca Žagar Karer, 2011: Terminologija med slovarjem in besedilom. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Linguistica et philologica, 26).

Mojca Žagar Karer, Nina Ledinek, 2021: Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme. Slovenski jezik – Slovene linguistic Studies 13. 41–60.

Andreja Žele, 2004: Stopnja terminologizacije v leksiki (na primeru glagolov). Terminologija v času globalizacije. Ur. Marjeta Humar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 77–93.

Prenosi

Objavljeno

2023-12-24

Kako citirati

Trojar, M. (2023) „Prepoznavanje terminov in determinologizirane leksike v izbranih starejših slovenskih slovarjih“, Slavistična revija, 71(4), str. 505–518. doi: 10.57589/srl.v71i4.4141.

Številka

Rubrike

OB JUBILEJU PROF. DR. IRENE OREL