Analiza izlastnoimenskih in kratičnih fizioterapevtskih terminov

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4151

Ključne besede:

fizioterapevtska terminologija, izlastnoimenski termini, kratični termini, lastna imena, kratice

Povzetek

Prispevek se ukvarja z izlastnoimenskimi in kratičnimi termini v slovenski fizioterapevtski terminologiji, ki so v veliki meri prevzeti iz angleščine. Za izlastnoimenske termine, tvorjene iz osebnih lastnih imen se je v analizi pokazalo, da je namesto pričakovanega svojilnega pridevnika priimek pogosto v citatni obliki. Pri tistih, ki so tvorjeni iz zemljepisnih lastnih imen, pa se kaže variantnost med podomačenimi in citatnimi oblikami zemljepisnih imen. Tudi v zvezi s kratičnimi termini ugotavljamo, da imajo v podstavni besedni zvezi pogosto osebno ali zemljepisno lastno ime in da je njihova tvorba vsaj do določene mere nesistemska. Poleg tega je pri fizioterapevtskih kratičnih terminih izpričanih več primerov sinonimije in homonimije, ki sta s stališča terminologije nezaželena pojava.

 

Literatura

Franc Batič, Borislava Košmrlj-Levačič (ur.), 22023 (12013): Botanični terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Na spletu.

Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Urška Vranjek Ošlak, Mija Michelizza, Peter Weiss, Nataša Gliha Komac, 2020: Kje pa vas jezik žuli? Prva pomoč iz jezikovne svetovalnice. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Helena Dobrovoljc, 2021: Svojilni pridevnik iz ženskega priimka »Lundy«. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer, 2019: Analiza kratic v terminoloških slovarjih. Slavistična revija 67/4. 551–67.

Drago Kladnik, Franc Lovrenčak, Milan Orožen Adamič (ur.), 2013: Geografski terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Na spletu.

Nataša Jakop, Peter Weiss, 2014: Tvorba pridevnika iz priredno zloženih imen: moškega in ženskega. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Miroslav Kališnik, 1998: O medicinskem izrazju v slovenskih besedilih. Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje. Ur. Marjeta Humar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Str. 79–83.

Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer (ur.), 2022: Kamnarski terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Na spletu.

Mojca Kompara, 2015: Raba veznikov in predlogov pri tvorbi kratic. Jezikoslovni zapiski 21/1. 51–62.

Borislava Košmrlj-Levačič, 1998: Izimensko strokovno izrazje. Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje. Ur. Marjeta Humar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Str. 139–46.

Borislava Košmrlj-Levačič, 2007: O terminih z vidika terminografske prakse. Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ur. Irena Orel. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (Obdobja, 24). 583–98.

Nataša Logar, 2003: Kratice in tvorjenke iz njih – aktualna poimenovalna možnost. Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa/Sodobni jezikovni položaj na Poljskem in v Sloveniji. Ur. Stanisław Gajda, Ada Vidovič Muha. Opole, Ljubljana: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Univerza v Ljubljani, FF. 131–49.

Jakob Müller, Andrej Šmalc, 2011: Slovensko tehniško izrazje. Jezikovni priročnik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Gregor Dugar, Tanja Fajfar, Marjeta Humar, Mojca Jemec Tomazin, Aleš Novak, Luka Tičar, Mojca Žagar Karer (ur.), 2018: Pravni terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Na spletu.

Pravopis 8.0: Pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo. Na spletu.

Matej Rode, 1974: Poskus klasifikacije krajšav. Slavistična revija 22/2. 213–19.

Slovenski pravopis. 2001. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Na spletu.

Heidi Suonuuti, 2001: Guide to terminology2. Helsinki: Tekniikan Sanastokeskus ry (The Finnish Centre for Technical Terminology) on behalf of Nordterm.

Gašper Tonin, 2022: Kratični termini in priporočila za njihovo uporabo. Jezik in slovstvo 67/1–2. 209–21.

Mojca Žagar Karer, 2011: Terminologija med slovarjem in besedilom. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Mojca Žagar Karer, 2015: Ožja terminološka norma in odstopi od pravopisne norme v terminologiji. Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 221–29.

Prenosi

Objavljeno

2023-12-24

Kako citirati

Atelšek, S. in Sitar, J. (2023) „Analiza izlastnoimenskih in kratičnih fizioterapevtskih terminov“, Slavistična revija, 71(4), str. 385–398. doi: 10.57589/srl.v71i4.4151.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE