Samostalniške zloženke z levimi neujemalnimi prilastki: perceptivni vidiki skladnosti z normo

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v72i1.4163

Ključne besede:

perceptivni pristop, levi neujemalni prilastek, zlaganje, jezikovna norma, samostalnik

Povzetek

Prispevek obravnava dobro znano normativno zadrego samostalniških zloženk z levimi neujemalnimi prilastki ter preišče tako sistemske kot zunajjezikovne vidike njihove pravilnosti, sprejemljivosti ter zamišljene verjetnosti, da bi jo respondent sam uporabil. Pokažemo, da kljub odsotnosti zlaganja samostalnikov brez fonološko izraženega medponskega obrazila v tradicionalnem slovanskem besedotvorju do tega vzorca v rabi prihaja pri več slovanskih jezikih, tudi slovenščini. Nadalje s korpusno raziskavo pokažemo, da obstaja vsaj sedem kategorij, kjer je ta besedotvorni vzorec v sodobni slovenščini produktiven, s perceptivno raziskavo pa, da bolj pridevniške leve neujemalne prilastke predvsem mlajši govorci že pojmujejo kot skladne z normo.

Literatura

Esad Babačić, 2018: Veš, mašina, svoj dolg? Ljubljana: Mladinska Knjiga.

Gigafida = Gigafida 2.0: Korpus pisne standardne slovenščine.

N1= M. V. Mariborska »čevapčič« brv, ki povezuje levi in desni breg, a Mariborčane deli. Na spletu.

OpenStreetMaps = Interaktivna Karta Slovenskih Narečij. Na spletu.

SP2001 = Slovenski pravopis. Na spletu.

Jože Toporišič: 2004 [1976]. Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Antonio Barcelona, 2000: Metaphor and Metonymy at the Crossroads: A Cognitive Perspective. Berlin: Mouton de Gruyter.

Charles E. Bidwell, 1969: Two Morphosyntactic Patterns in Serbo-Croatian. Language 45/1. 31–34.

Bożena Cetnarowska, 2019: Compounds and Multi-Word Expressions in Polish. Complex Lexical Units. Ur. Barbara Schlücker. Berlin: De Gruyter. 279–306.

Alenka Gložančev, 2012: Novejša slovenska leksika v luči obravnave samostalniških zloženk v Slovenskem pravopisu 2001. Pravopisna stikanja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Nataša Jakop in Helena Dobrovoljc. Ljubljana: ZRC. 125–39.

Boris Kern, 2012: Pisanje skupaj in narazen v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika. Pravopisna stikanja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Nataša Jakop in Helena Dobrovoljc. Ljubljana: ZRC. 141–49.

Zoltán Kövecses, 2006: Language, Mind, and Culture: A Practical Introduction. Oxford: Oxford UP.

Nataša Logar, 2005a: Filter vrečka ali filtervrečka, foto posnetek ali fotoposnetek, ISDN paket ali ISDN-paket? Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Slavistično društvo. 222–49.

Nataša Logar, 2005b: Norma v slovarju sodobne slovenščine: zloženke in kratice. Družboslovne razprave 48. 211–25.

Nataša Logar, 2005c: Besedotvorni sklopi. Slavistična revija 53/2. 171–92.

Nataša Logar Breginc, 2012: Razmejitev med Besednimi Zvezami in Zloženkami v Sodobnem Jezikovnem Gradivu: Pravopisna stikanja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Nataša Jakop in Helena Dobrovoljc. Ljubljana: ZRC. 113–23.

Grant H. Lundberg, 2007: Perceptual Dialectology and the Future of Slovene Dialects. Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies 6. 97–109.

Grant H. Lundberg, 2015: Preliminary Report on Dialect Attitudes in Austrian and Slovene Carinthia. Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies 10. 167–82.

Ingeborg Ohnheiser, 2015: Compounds and Multi-Wors Expressions in Slavic. Volume 1 Word Formation: An International Handbook of the Languages in Europe, Ur. Peter O. Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen in Franz Rainer. Berlin: De Gruyter Mouton. 757–79.

Anneli Pajunen, Esa Itkonen, 2019: Intuition and beyond: A hierarchy of descriptive methods. Normativity in Language and Linguistics. Ur. Aleksi Mäkilähde, Ville Leppänen, Esa Itkonen. Amsterdam: John Benjamins. 213–34.

Nancy Niedzielski, 2017: Interview with Dennis Preston. Journal of English Linguistics 45(4). 367–84.

Špela Petric, 2018: Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja. Ljubljana: ZRC.

Donald S. Reindl, 2008: Noun + noun compounds. Language Contact, German and Slovenian. Bochum: Brockmeyer Verlag. 88–90.

Jakob Rigler, 1971: H kritikam pravopisa, pravorečja in oblikoslovja v SSKJ. Slavistična revija 19/4. 433–62.

Andrej E. Skubic, 2006: Attitudes towards Social Speech among Different Social Groups in Slovenia. Slavistična revija 54. 672–84.

Milan Surdučki, 1978: Noun Compounding by Juxtaposition in Serbo-Croatian. Canadian Slavonic Papers/Revue Canadienne des Slavistes 20/3. 398–404.

Cynthia M. Vakareliyska, Vsevolod Kapacinski, 2014: An Anglo-Americanism in Slavic Morphosyntax: Productive [N[N]] constructions in Bulgarian. Folia Linguistica 48/1. 277–312.

Cynthia M. Vakareliyska, 2018: English-loanblend [N[N]]s and related constructions in Serbian. V Zeleni Drželi Zeleni Breg: Studies in Honor of Marc J. Greenberg. Ur. Stephen M. Dickey in Mark R. Lauersdorf. Bloomington: U of Indiana P. 357–95.

Cynthia M. Vakareliyska, 2019: English-loanblend [N[N]]s and related constructions in Croatian. And Thus you are Everywhere Honored: Studies Dedicated to Brian D. Joseph. Ur. James A. Pennington, Victor A. Friedman in Lenore A. Grenoble. Bloomington: U of Indiana P. 391–424.

Ada Vidovič Muha, 2013: Moč in nemoč knjižnega jezika. Ljubljana: FF.

Ada Vidovič Muha, 2019. Iz zgodovine slovenskega besedotvorja. Ljubljana: FF.

Prenosi

Objavljeno

2024-05-09

Kako citirati

Zgonc, M. (2024) „Samostalniške zloženke z levimi neujemalnimi prilastki: perceptivni vidiki skladnosti z normo“, Slavistična revija, 72(1), str. 71–88. doi: 10.57589/srl.v72i1.4163.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE