Splošnoslovansko *-nǫ-, *-ny- ali *-nu-? Nov pogled na rekonstrukcijo pripone glagolov II. vrste. Slovenski dokazi za *-nu-

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v72i2.4179

Ključne besede:

splošna slovanščina, glagoli II. vrste, slovenska dialektologija, rezijanščina, koroščina

Povzetek

Pripono nedoločniške/aoristne osnove splošnoslovanskih glagolov II. vrste se danes običajno rekonstruira kot *-- (tako na večini spsl. področja) oz. *-ny- (del zahodnega obrobja). V pričujočem prispevku argumentirava, da ta rekonstrukcija še vedno ni ustrezna, saj se z njo ne da pojasniti dela slovenskega narečnega gradiva. Natančna analiza pokaže, da nekateri periferni slovenski govori odražajo praobliko *-nu-, katere leksikalizirane ostanke sicer najdemo tudi drugje znotraj slovenskega jezikovnega območja. Obstoj spsl. *-nu- je bil doslej domnevan le na podlagi notranje rekonstrukcije ter primerjave z drugimi indoevropskimi jeziki. (Poskus celotne diahrone razlage nastanka spsl. različic bo naloga ločene prihodnje študije.)

Literatura

AJK14 = Hanna Popowska-Taborska et al., 1977: Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Vol. XIV. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Henning Andersen, 1999: The Western South Slavic contrast Sn. sah-ni-ti // SC sah-nu-ti. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 2. 47-62. Also online.

Henning Andersen, 2020: On the formation of the Common Slavic koiné. New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic. Contact and Migrations. Ed. Tomáš Klír et al. Heidelberg: Winter. 11-42.

Peeter Arumaa, 1985: Urslavische Grammatik. Vol. III. Formenlehre. Heidelberg: Winter.

Besedje16 = Kozma Ahačič et al., 2014: Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Online.

France Bezlaj, 1982: Etimološki slovar slovenskega jezika. Vol. II. K–O. Ljubljana: SAZU.

Richard Bígl, 2019: Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby. Praha: Karolinum.

Anita Celinić, Mira Menac-Mihalić, 2017: Poveznice i razdjelnice u srodnim jezičnim sustavima. Jezikoslovni zapiski 23/1. 93-105. Also online.

Januška Gostenčnik, 2023: Narečna klasifikacija govora Ravne Gore v Gorskem kotarju. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 15. 41-73. Also online.

Marc L. Greenberg (ed.), 2020: Prekmurje Slovene Grammar: Avgust Pavel’s Vend nyelvtan (1942). Leiden, Boston: Brill, Rodopi. Also online.

Anton Janežič, 1854: Slovenska slovnica s kratkim pregledom slovenskega slovstva ter z malim cirilskim in glagoliškim berilom za Slovence. Celovec: Eduard Liegel. Also online.

Kastelec ms 169 = Matija Kastelec: Dictionarium Latino-Carniolicum. 168?. Online.

Kastelec ms 803 = Matija Kastelec: Dictionarium Latino-Carniolicum. 168?. Online.

Korpus16 = Kozma Ahačič et al. (ed.), 2019: Korpus 16: Korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Različica 1.0. Online.

Rado Lenček, 1985: Is there a -ni- : -ne- isogloss in the South Slavic speech area? Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 27-28. 395-403.

Jouko Lindstedt, Elina Salmela, 2020: Migrations and language shifts as components of the Slavic spread. New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic. Contact and Migrations. Ed. Tomáš Klír et al. Heidelberg: Winter. 275-300.

Tine Logar, 1968: Dialektološke študije XIV. Govor vasi Kneža na Koroškem. Slavistična revija 16/1. 395-412. Also online.

Tine Logar, 1972: Rezijanski dialekt (Glasoslovna skica). VIII. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ed. Breda Pogorelec. Ljubljana: Univerza, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 1-10.

Tine Logar, 1981a: Solbica (Stolvizza; OLA 1). Fonološki opisi srpskohrvatskih-hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Ed. Pavle Ivić. Sarajevo: ANUBiH. 35-40. Also online.

Tine Logar, 1981b: Kneža (Grafenbach; OLA 148). Fonološki opisi srpskohrvatskih-hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Ed. Pavle Ivić. Sarajevo: ANUBiH. 201-11. Also online.

Grant H. Lundberg, 2013: Dialect Leveling in Haloze, Slovenia. Maribor: Zora. Also online.

Marek Majer, 2019: The Slavic source of Albanian venit(em) ‘wane’, mahnit(em) ‘astound’ and certain other verbs. Contributions to the 22nd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Ed. Enrique Gutiérrez Rubio et al. Wiesbaden: Harrassowitz. 156-65. Also online.

Marek Majer, Rafał Szeptyński, 2024 Common Slavic *-nǫ-, *-ny-, or *-nu-? A new look at the history of the Slavic nasal suffix. The diachronic background and the rise of the Common Slavic variation. Slavistična revija 72/3.

Siegfried Michalk, 1962: Der obersorbische Dialekt von Neustadt. Bautzen/Budyšin: Domowina-Verlag.

Franz Miklosich, 1868-1874: Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Vol. IV. Syntax. Wien: Braumüller. Also online.

Franz Miklosich, 1879: Über die langen Vocale in den slavischen Sprachen. Wien: Karl Gerold’s Sohn. Also online.

Franz Miklosich, 1886: Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien: Braumüller. Also online.

Anton J. Murko, 1843: Theoretisch-practische Grammatik der Slowenischen Sprache in Steiermark, Kärnten, Krain und dem illyrischen Küstenlande. Grätz: Verlag der Fr. Ferstl’schen Buchhandlung. Also online.

Rajko Nahtigall, 1915: Freisingensia. II. Zastopniki prv. slovan. nosnih samoglasnikov v brižinskih spomenikih. Časopis za zgodovino in narodopisje 12. 77-122. Also online.

Vatroslav Oblak, 1890: Doneski k historični slovenski dialektologiji. Letopis Matice slovenske za leto 1890. 1890. 180-236. Also online.

Ochr. see Охр.

OLA 148 = OLA T148 Kneža/Grafenbach. Excerpt from Slavic Linguistic Atlas data, Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU, Ljubljana.

Thomas Olander, 2009: Balto-Slavic Accentual Mobility. Berlin: De Gruyter Mouton. Also online.

Maks Pleteršnik, 1894: Slovensko-nemški slovar izdan na troške rajnega knezoškofa ljubljanskega Antona Alojzija Wolfa. Vol. I. A–O. Ljubljana: Katoliška tiskarna. Also online.

Pravopis = Jože Toporišič et al., 2007: Slovenski pravopis. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Also online.

Tijmen Pronk, 2009: The Slovene Dialect of Egg and Potschach in the Gailtal, Austria. Amsterdam, New York: Rodopi. Also online.

Tijmen Pronk, 2011: Narečje Ziljske doline in splošnoslovenski pomik cirkumfleksa. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 8. 5-17. Also online.

Tijmen Pronk, 2022: The verbal suffix *-nǫ-/-ny- in Western South Slavic dialects. Hrvatski dijalektološki zbornik 26. 103-17. Also online.

Franz Ramovš, 1920: Slovenische Studien. Archiv für Slavische Philologie 37. 123-74, 289-330. Also online.

Fr[an] Ramovš, 1922: Výjimečné u místo pravidelného ọ za ǫ v slovinštině. Časopis pro moderní filologii a literatury 8/1. 1-8. Also online.

Franc Ramovš, 1928: Karakteristika slovenskega narečja v Reziji. Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino 8/1-4. 107-21. Also online.

Fran Ramovš, 1936: Kratka zgodovina slovenskega jezika. Vol. I. Ljubljana: Akademska založba. Also online.

Resianica = Han Steenwijk, 2002: Resianica. Online. Currently inactive.

Sav. see Сав.

Gunter Schaarschmidt, 1998: A Historical Phonology of the Upper and Lower Sorbian Languages. Heidelberg: Winter.

Janez Scheinigg, 1881: Obraz rožanskega razrečja na Koroškem. Kres. Leposloven in znanstven list 1/8. 459-65. Also online.

Janez Scheinigg, 1882a: Obraz rožanskega razrečja na Koroškem. Kres. Leposloven in znanstven list 2/10. 529-32. Also online.

Janez Scheinigg, 1882b: Die Assimilation in Rosenthaler Dialect. Ein Beitrag zur kärntisch-slovenischen Dialectforschung. XXXII. Programm des k.k. Staats-Gymnasiums zu Klagenfurt. Ed. Ludwig Schmued. Klagenfurt: St. Hermagoras-Buchdruckerei. 3-27. Also online.

Roel Schuyt, 1990: The Morphology of Slavic Verbal Aspect: A Descriptive and Historical Study. Amsterdam, Atlanta: Rodopi. Also online.

SLA T027 = SLA T027 Škocijan. Excerpt from Slovenian Linguistic Atlas data, Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU, Ljubljana.

SLA T028 = SLA T028 Žitara vas. Excerpt from Slovenian Linguistic Atlas data, Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU, Ljubljana.

SLA T036 = SLA T036 Rinkole. Excerpt from Slovenian Linguistic Atlas data, Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU, Ljubljana.

SLA T038 = SLA T038 Vidra vas. Excerpt from Slovenian Linguistic Atlas data, Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU, Ljubljana.

SLA T056 = SLA T056 Bila. Excerpt from Slovenian Linguistic Atlas data, Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language ZRC SAZU, Ljubljana.

SLA T057 = SLA T057 Njiva. Excerpt from Slovenian Linguistic Atlas data, Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU, Ljubljana.

SLA T058 = SLA T058 Osojani. Excerpt from Slovenian Linguistic Atlas data, Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU, Ljubljana.

SLA T059 = SLA T059 Solbica. Excerpt from Slovenian Linguistic Atlas data, Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU, Ljubljana.

Marko Snoj, 2020: Slovar Pohlinovega jezika. Ljubljana: ZRC SAZU, ISJFR. Also online.

Snoj 3SES = Marko Snoj, 2016: Slovenski etimološki slovar. 3rd ed. Ljubljana: ZRC SAZU, ISJFR. Also online.

SSA12 = Helmut Faßke et al., 1998: Sorbischer Sprachatlas. Vol. XII. Morphologie: Die Flexion der Adjektive, Pronomen und Verben. Bautzen/Budyšin: Domowina-Verlag.

SSKJ = Anton Bajec et al., 2014: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: SAZU in ZRC SAZU, ISJFR. Also online.

Jože Stabej, 1997: Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1680-1710). Ljubljana: ZRC SAZU. Also online.

Han Steenwijk, 1988: Sestav naglašenih samoglasnikov v belskem govoru. Slavistična revija 36/4. 331-7. Also online.

Han Steenwijk, 1992: The Slovene Dialect of Resia: San Giorgio. Amsterdam, Atlanta: Rodopi. Also online.

Han Steenwijk, 2008: The microstructure of the Resianica dictionary. Evidence and Counter-Evidence: Essays in Honour of Frederik Kortlandt. Vol. I. Balto-Slavic and Indo-European Linguistics. Ed. Alexander Lubotsky et al. Amsterdam, New York: Rodopi. 527-42. Also online.

Supr. = David J. Birnbaum et al. (ed.), 2013: Codex Suprasliensis. Online.

Matej Šekli, 2007: Narečjeslovje in zgodovinska slovnica kot pomoč pri razumevanju pravorečja in pravopisa (na primeru zasoplih samoglasnikov v rezijanskem krajevnem knjižnem jeziku). Živeti mejo. Ed. Miran Košuta. Trst: Slavistično društvo Slovenije. 184-95. Also online.

Jožica Škofic, 1997: Fonološki opis govora Krope (SLA 202). Jezikoslovni zapiski 3/1. 175-89. Also online.

Jožica Škofic, 2004: Fonološki opis govora Juršincev v Slovenskih goricah (SLA 378). Jezikoslovni zapiski 10/2. 103-19. Also online.

Jožica Škofic, 2008: Oblikospreminjevalni vzorci glagola v gorenjskem kroparskem govoru. Jezikoslovni zapiski 14/2. 11-38. Also online.

Jožica Škofic, 2019: Krajevni govor Krope. Ljubljana: ZRC SAZU. Also online.

Janez Šólar, 1873: Deutsch-slovenisches Wörterbuch zu Prof. K. A. Madiera’s deutschen Lesebüchern für die 1. und 2. Klasse an Mittelschulen. Leibach: Ign. v. Kleinmayr, Fed. Bamberg. Also online.

Ema Štarkl, 2023: Narečna glagolska pripona -na- v celjskem mestnem govoru. Škrabčevi dnevi 12. Zbornik prispevkov s simpozija 2021. Ed. Danila Zuljan Kumar, Helena Dobrovoljc. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici. 57-70. Also online.

Paul Tedesco, 1948: Slavic ne-presents from older je-presents. Language 24/4. 346-87. Also online.

André Vaillant, 1948a: Manuel du vieux slave. Vol. I. Grammaire. Paris: Institut d’Études Slaves.

André Vaillant, 1948b: La préface de l’Évangéliaire vieux-slave. Revue des Études Slaves 24/1-4. 5-20. Also online.

André Vaillant, 1966: Grammaire comparée des langues slaves. Vol. III. Le verbe. Paris: Éditions Klincksieck.

Willem Vermeer, 1993: L’origine delle differenze locali nei sistemi vocalici del resiano. Fondamenti per una grammatica pratica resiana. Ed. Han Steenwijk. Padova: CLEUP. 119-47.

Miguel Villanueva Svensson, 2010: Baltic sta-presents and the Indo-European desiderative. Indogermanische Forschungen 115. 204-33. Also online.

Miguel Villanueva Svensson, 2016: Zero-grade denominative nasal and sta-presents in Baltic. Baltistica 51/1. 37-59. Also online.

Silvana Vranić, 2017: Refleksi *ǫ u istarskim čakavskim govorima zastupljenim u dijalektološkim atlasima. Hrvatski dijalektološki zbornik 21. 283-97. Also online.

Anton Alois Wolf, 1860: Deutsch-slovenisches Wörterbuch. Vols. I.-II. Laibach: Josef Blasnik. Also online [1], [2].

Paul Zdovc, 1972: Die Mundart des südöstlichen Jauntales in Kärnten: Lautlehre und Akzent der Mundart der „Poljanci“. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften.

Иван А. Бодуэн-де-Куртенэ, 1875: Опыт фонетики резьянских говоров. Варшава, Peterburg: Э. Венде и Ко – Д. Е. Кожанчиков. Also online.

[Jan A. Baudouin de Courtenay, 1875: Opyt fonetiki rez’janskich govorov. Varšava, Peterburg: È. Vende i Ko – D. E. Kožančikov].

Иванъ А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, 1895: Материалы для южнославянской діалектологіи и этнографіи, I. Резьянскіе тексты. Санктпетербургъ: М. Глазуновъ et al. Also online.

[Jan A. Baudouin de Courtenay, 1895: Materialy dlja južnoslavjanskoj dialektologii i ètnografii, I. Rez’janskie teksty. Sanktpeterburg”: M. Glazunov” et al.].

Мира Менац-Михалич, Анита Целинич, 2016: Глагольные суффиксы *nǫ/*ny в Хорватии. Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова 8. 95-114. Also online.

[Mira Menac-Mihalić, Anita Celinić, 2016: Glagol’nye suffiksy *nǫ/*ny v Chorvatii. Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova 8. 95-114].

Ангелина Минчева, 1978: Старобългарски кирилски откъслеци. София: Издателство на БАН.

[Angelina Minčeva , 1978: Starobălgarski kirilski otkăsleci. Sofija: Izdatelstvo na BAN].

Охр. = Григорий Андреевич Ильинский et al., 1915: Охридскіе глаголическіе листки. Отрывокъ древне-церковно-славянскаго евангелія XI в. Петроградъ: Типографія Императорской Академіи Наукъ. Also online.

[Ohr. = Grigorij Andreevič Il’inskij et al., 1915: Ochridskie glagoličeskie listki. Otryvok” drevne-cerkovno-slavjanskago evangelija XI v. Petrograd”: Tipografija Imperatorskoj Akademii Nauk”].

Сав. = Евангелие апракос краткий "Саввина книга". Online.

[Sav. = Evangelie aprakos kratkij "Savvina kniga"].

Віталій Г. Скляренко, 1998: Праслов’янська акцентологія. Київ: Українська книга.

[Vіtalіj H. Skljarenko, 1998: Praslovjans’ka akcentolohіja. Kyjiv: Ukrajins̕ka knyha].

Objavljeno

2024-07-08

Kako citirati

Szeptyński, R. in Majer, M. (2024) „Splošnoslovansko *-nǫ-, *-ny- ali *-nu-? Nov pogled na rekonstrukcijo pripone glagolov II. vrste. Slovenski dokazi za *-nu-“, Slavistična revija, 72(2), str. 131–152. doi: 10.57589/srl.v72i2.4179.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE