Zgradbene in pomenske značilnosti slovenskih velerizmov iz zbirke Pregovori

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v72i2.4183

Ključne besede:

paremiologija, folkloristika, slovenski jezik, paremiološki žanr, velerizem, zbirka Pregovori

Povzetek

Razprava prinaša prvo klasifikacijo in interpretacijo slovenskih velerizmov in izpostavlja njihov raziskovalni potencial za paremiološke in folkloristične raziskave. Za identifikacijo 33 obravnavanih velerizmov, ki so izpričani v različnih virih od leta 1852 do leta 2001, je uporabljena največja slovenska paremiološka zbirka Pregovori. Velerizmi so v jedru razprave razvrščeni po zgradbenih tipih, znotraj katerih so pomensko opredeljeni in dodatno pojasnjeni z osvetlitvami intertekstualnih povezav, ki jih delijo z drugimi besedili slovenskega folklornega sistema.

Literatura

Viri / Sources

Saša Babič idr., 2022: Collection of Slovenian paremiological units Pregovori 1.0. Slovenian language resource repository CLARIN.SI. Na spletu.

Saša Babič idr., 2023: Collection of Slovenian paremiological units Pregovori 1.1. Slovenian language resource repository CLARIN.SI. Na spletu.

D = Družina 49/48. 26. 11. 2000.

DAJD = Neznani informator, 1977–1978: Mapa Bovec. Dijaški arhiv Janeza Dolenca. EB = Etbin Bojc, 1974: Pregovori in reki na Slovenskem. Ljubljana: DZS.

FK = Fran Kocbek, 1887: Pregovori, prilike in reki. Ljubljana: A. Trstenjak.

FKIŠ = Fran Kocbek, Ivan Šašelj, 1934: Slovenski pregovori, reki in prilike. Celje: Družba Sv. Mohorja.

JT2 = Janez Trdina, 1987: Podobe prednikov: Vsaka svinja naj si rije svoje korenje. 2. knjiga. Ur. Snežana Štabi, Igor Kramberger. Ljubljana: Univerzitetna konferenca ZSMS.

JT3 = Janez Trdina, 1987: Podobe prednikov: Trezne vinske in praznoverne. 3. knjiga. Ur. Snežana Štabi, Igor Kramberger. Ljubljana: Univerzitetna konferenca ZSMS.

JVPr = Joža Vršnik (Joža Robanov), neznano leto: Pregovori, izreki. Zvezek, rokopis.

JVZg = Joža Vršnik (Joža Robanov), 1978: Preproste zgodbe s solčavskih planin. Celje: Mohorjeva družba.

KGM = Koledar Goriške Matice za prestopno leto 1928. 1927: Gorica: Književna zadruga Goriška Matica.

MM = Marija Makarovič, 1975: Pregovori – življenjske resnice. Ljubljana: Kmečki glas.

MP2 = Marjan Podlesnik, neznano leto: Zbrani pregovori in reki. Zvezek 2, rokopis. Ljubljana.

MP5 = Marjan Podlesnik, neznano leto: Zbrani pregovori in reki. Zvezek 5, rokopis. Ljubljana.

OR1 = Olga Rasinger, 1983: Zbrani pregovori in reki. Zvezek 1, rokopis. Rateče.

SiR = Sestra iz Repenj, 2000. Zbiralna akcija pri tedniku Družina, pobudnika Bogdan Dolenc in Marija Stanonik. Repnje.

Sl = Slamnik: glasilo občine Domžale 41/5. 19. 4. 2002. SN = Slovenski narod 18/64. 20. 3. 1885.

TP = Tomaž Polak, 1983–1985: Zbiralna akcija Kluba Nedeljskega, pobudnica Marija Stanonik. Celje.

US = Urška Sonjak, 2000. Jamnica. Zapis terenskega intervjuja. 29. 12. 2000.

VK = Vojteh Kurnik, 1852–1859: Pregovori. Rokopis. Ljubljana, Arhiv ISN, ZRC SAZU.

Literatura / Literature

Saša Babič, 2022: Raziskovanje paremioloških enot in nastajanje znanstvene zbirke pregovorov v okviru Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Slavistična revija 70/3. 289–98. Tudi na spletu.

Florence E. Baer, 1983: Wellerisms in “The Pickwick Papers”. Folklore 94/2. 173–83.

Marija Cvetek, 1993: Naš voča so včas zapodval. Bohinjske pravljojce. Ljubljana: Kmečki glas.

Alan Dundes, 1964: Some Yoruba Wellerisms, Dialogue Proverbs, and Tongue-Twisters. Folklore 75/2. 113–20. Tudi na spletu.

Alan Dundes, 1975: On the Structure of the Proverb. Proverbium 25. 961–73.

Christian Grandl, 2010: Demotische Wellerismen. Enchoria, Zeitschrift für Demotistik und Koptologie 32. 5–8.

Peter Grzybek, 1994: Wellerism. Simple Forms. An Encyclopaedia of Simple Text-Types in Lore and Literature. Ur. Walter A. Koch. Bochum: Brockmeyer. 286–92.

Marija Jagodic, 1955: Kmet ziblje Francoza. Slovenski etnograf 8. 153–69. Tudi na spletu.

Renata Komić Marn, 2019: Upodobitev lisjaka romarja v cerkvi sv. Urha pri Maršičih v evropskem kontekstu. Ikonografski, likovni in zgodovinski viri. Profano v sakralnem. Študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti. Ur. Mija Oter Gorenčič. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 97–129.

Monika Kropej Telban, 2015: Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. Živalske pravljice in basni. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Domen Krvina, 2014–: Sprotni slovar slovenskega jezika. Spletna objava na portalu Fran. Na spletu.

Anna T. Litovkina, 2007: Never Do Today What Can Be Done Tomorrow – Most Frequent Types of Alteration in Anglo-American and Russian Proverb Transformations. Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah: Europhras Slovenija 2005. Ur. Erika Kržišnik, Wolfgang Eismann. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko Filozofske fa- kultete Univerze v Ljubljani. 451–71.

Marcas Mac Coinnigh, 2015: 5 Structural Aspects of Proverbs. Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies. Ur. Hrisztalina Hrisztova- Gotthardt, Melita Aleksa Varga. Varšava: De Gruyter Open Poland. 112–3. Tudi na spletu.

Milko Matičetov, 1968: Pregled ustnega slovstva Slovencev v Reziji. Slavistična revija 16/1. 203–29.

Matej Meterc, 2013: Antonimija enako motiviranih paremioloških enot (primeri iz slovenščine in slovaščine). Slavistična revija 61/2. 361–76.

Matej Meterc, 2017: Paremiološki optimum: najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Matej Meterc, 2020–: Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov. Spletna objava na portalu Fran. Na spletu.

Matej Meterc, 2022: Razlikovanje med dopolnitvijo in razširitvijo pri podaljšavi pregovora v frazeološki teoriji in paremiografiji. Slavistična revija 70/3. 315–31. Tudi na spletu.

Wolfgang Mieder, 2004: Proverbs: A Handbook. Westport: Greenwood Press.

Wolfgang Mieder, Stewart A. Kingsbury, 1994: A Dictionary of Wellerisms. New York: Oxford University Press.

Jozef Mlacek, 1986: Wellerizmy, problematika ich vymedzenia a prekladania. Jazykovedný časopis 32/2. 157–66.

Anja Mlakar, 2019: Skrivnostni tujec in demonski sovražnik. Drugi in drugost v slo- venski slovstveni folklori. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Joseph Paternost, 1996: Strukturalni in sociolingvistični komentar k aforizmom Žarka Petana in Iva Antiča. Slavistična revija 44/1. 31–41.

Григорий Л. Пермяков, 1970: От поговорки до сказки. Заметки по общей теории клише. Москва: Наука.

[Grigorij L. Permjakov, 1970: Ot pogovorki do skazki. Zametki po obščej teorii kliše. Moskva: Nauka.]

Григорий Л. Пермяков, 1988: Основы структурной паремиологии. Москва: Наука.

[Grigorij L. Permjakov, 1988: Osnovy strukturnoj paremiologii. Moskva: Nauka.] Andrey Reznikov, 2012: Russian Anti-Proverbs of the 21st Century – A Sociolinguistic Dictionary. Burlington: The University of Vermont.

Marija Stanonik: 2015. Slovenski pregovori kot kulturna dediščina. Klasifikacija in redakcija korpusa. Traditiones 44/3. 171–214. Tudi na spletu.

Archer Taylor 1962 [1931]: The Proverb. Hatboro, Copenhagen: Folklore Associates, Rosenkilde and Bagger.

Peter Unseth, Daniel Kliemt, Laurel Morgan, Stephen Nelson, Elaine Marie Scherrer, 2017: Wellerism Proverbs: Mapping Their Distribution. GIALens 11/3. 1–35.

Prenosi

Objavljeno

2024-07-08

Kako citirati

Meterc, M. in Mrvič, R. (2024) „Zgradbene in pomenske značilnosti slovenskih velerizmov iz zbirke Pregovori“, Slavistična revija, 72(2), str. 113–129. doi: 10.57589/srl.v72i2.4183.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE