Izrazno-pomenska tipologija poimenovanj

  • Ada VIDOVIČ MUHA
Ključne besede: slovenščina, semantika, poimenovalna zmožnost jezika, denotat, jezikovna kultura, Slovene langugae, semantics, denotative capacity of language, denotatum, language culture

Povzetek

Izrazno-pomenska členitev leksemov glede na prestavo denotata izkazuje tri temeljne tipe: leksemi so stavčnočlenske besede ali stalne zveze, nestavčnčlenski besedni vrsti s slovničnim pomenom, leksikalizirana dejanja z morebitnimi pragmatičnimi okoliščinami, tvorne sestavine govornih dejanj in stavčne povedi. - Jezikovnokulturni vidik se omejuje na predstavitev izrazne poimenovalne tipologije.
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
VIDOVIČ MUHA, A. (2007) „Izrazno-pomenska tipologija poimenovanj“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 399-408. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34774114 (Pridobljeno: 23oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE