Savremeni jezički korpusi na zapadnom Balkanu – istorijat, trenutno stanje i budučnost

Avtorji

  • Nikola Dobrić

Ključne besede:

južnoslovanski jeziki, zahodni Balkan, korpusna lingvistika, korpusi, jezikovni korpusi, slovenščina, hrvarščina, srbščina, zgodovinski pregledi, South Slavic languages, West Balkan, corpus linguistic, corpora, linguistic corpora, language resources, history, natural language processing, Slovenian languge, Croatian language, Serbian language

Povzetek

Zapadni Balkan ima bogatu istoriju konstrukcije jezičkih korpusa. Prvi elektronski korpus u regionu je konstruisan samo nekoliko godina posle prvog elektronskog korpusa u svetu, dok se ideja razvitka elektronskih jezičkih resursa razvila na ovim prostorima još ranije. Ovakav rani razvitak obrade prirodnog jezika je donekle usporen (negde i skoro zaustavljen) nesretnim događajima devedesetih godina prošlog veka. Na sreću, protekle dve dekade bile su obeležene značajnim napretkom u razvoju korpusa zapadno-balkanskih jezika. Ovaj članak prvo daje istorijski pregled razvitka jezičkih korpusa i korpusne lingvistike u regionu u periodu između 1950. i 1990. godine, kao i trenutno stanje i buduću perspektivu.

Objavljeno

2012-04-15

Kako citirati

Dobrić, N. (2012) „Savremeni jezički korpusi na zapadnom Balkanu – istorijat, trenutno stanje i budučnost“, Slavistična revija, 60(4), str. 677–692. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-51417186 (Pridobljeno: 2 oktober 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE