Beatin dnevnik Luize Pesjak: dogajalni prostor romana

Avtorji

  • Urška Perenič Univerza v Ljubljani

Ključne besede:

dnevniški roman, fikcionalizirani prostori, geoprostori, prostorska literarna veda, grad Snežnik

Povzetek

V razpravi na podlagi novega branja, spodbujenega tudi s »prostorskim obratom«, pokažemo, da ima dogajališče v romanu stvarno, geografsko predlogo, kar so dosedanje literarnovedne študije docela spregledale. Osrednje dogajanje je umeščeno v slovensko zgodovinsko deželo Kranjsko, natančneje, na Notranjsko, v Loško dolino, na grad Snežnik z okolico. Skupaj z izrazi (francoskega) domoljubja, večidel položenimi v usta Francozinje de Latour, in izbiro dogajališča romana, ki je konturirano zlasti z namigi na dejansko obstoječe kraje in opisom nekaterih fizičnogeografskih značilnosti območja (npr. lajtmotiv snežnikov), roman Beatin dnevnik na kompleksen način gradi domoljubno sporočilo. Ta ugotovitev pa je v nasprotju z uveljavljenim spoznanjem o domnevni nerelevantnosti izbranega žanra v razvijajočem se literarnem sistemu nacionalne književnosti.

Literatura

Katarina Bogataj Gradišnik, 1989: Ženski roman v evropskem sentimentalizmu in v slovenski literaturi 19. stoletja. Primerjalna književnost 12/1. 23–41.

Miran Hladnik, 1981: Slovenski ženski roman v 19. stoletju. Slavistična revija 29/3. 259–296. Tudi na spletu.

Miran Hladnik, 1987: Planinska povest. XXIII SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana. FF. 95–102.

Miran Hladnik, 2005: Malo po nemško, malo po slovensko. Splet.

Miran Hladnik 2007: Luiza Pesjak. Pozabljena polovica: Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ur. A. Šelih. Ljubljana: Tuma, ZRC SAZU. 39–42.

Miran Hladnik, 2009: Slovenski zgodovinski roman. Ljubljana: ZIFF.

Miran Hladnik, 2012: Prostor v slovenskih literarnovednih študijah: Kritične izdaje klasikov. Slavistična revija 60/3. 271–82.

Marko Juvan, 2013: Prostorski obrat, literarna veda in slovenska književnost. Primerjalna književnost 36/2. 5–26.

Renate Kellner, 2015: Der Tagebuchroman als literarische Gattung: Thematologische, poetologische und narratologische Aspekte. Berlin/Boston: de Gruyter.

Janko Kersnik, 1888: Beatin dnevnik, roman, spisala Lujiza Pesjakova. Ljubljanski zvon 8/6. 379–82.

France Koblar: Pesjakova, Luiza. SBL. Na spletu.

Katja Mihurko Poniž, 2010: Prispevi slovenskih pripovednic k žanrski podobi proze 19. stoletja. Jezik in slovstvo 55/1–2. 47–59.

Urška Perenič, 2006: Poetische Versuche 1843–1844 Luize Pesjak – poskus umestitve dela nemške ustvarjalnosti na Slovenskem v okvir slovenske literarne zgodovine. Slavistična revija 54/2. 233–43.

Urška Perenič, 2012: Barbara Piatti, Die Geographie der Literatur: Schauplätze, Handlungsräume, Raumphantasien, 2. izdaja, Göttingen: Wallstein Verlag, 2009, 424 str. Slavistična revija 60/3. 568–73.

Urška Perenič, 2018: Beatin dnevnik Luize Pesjak: Medialni vidiki. Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski. Ur. U. Perenič in A. Bjelčevič. Ljubljana: FF (Obdobja, 37). V tisku.

Luiza Pesjak, 1887: Beatin dnevnik: Roman. Novo mesto: J. Krajec. dLib.

Barbara Piatti, 22009: Die Geographie der Literatur: Schauplätze, Handlungsräume, Raumphantasien. Göttingen: Wallstein Verlag.

Etbin Heinrich von Schollmayer-Lichtenberg, 1998: Snežnik in schönburški vladarji: Zgodovina gospostva Snežnik na Kranjskem. Prev. Jože Sterle. Postojna: Gozdno gospodarstvo.

Lidija Slana, 2000: Iz zgodovine gradu in gospostva Snežnik na Notranjskem. Kronika: Časopis za slovensko krajevno zgodovino 48/1–1. 20–41.

Anton Slodnjak, 1975: Obrazi in dela slovenskega slovstva. Ljubljana: MK.

Prenosi

Objavljeno

2018-09-17

Kako citirati

Perenič, U. (2018) „Beatin dnevnik Luize Pesjak: dogajalni prostor romana“, Slavistična revija, 66(3), str. 251–263. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-1 (Pridobljeno: 13 avgust 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE