Igra v igri kot metagledališkost in metamedijskost od Cankarja do Zupančiča

  • Tomaž Toporišič Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerza v Ljubljani
Ključne besede: sodobna slovenska drama, medbesedilnost, medmedijskost, gledališče v gledališču, metadrama

Povzetek

Prispevek razišče pojav igre v igri oziroma gledališča v gledališču znotraj slovenske dramatike dvajsetega stoletja od dekadenčne moderne preko ekspresionističnega modernizma do neomodernizma performativnega obrata in postdramskega v mediatizirani družbi spektakla. Analizira igre štirih stebrov sodobne dramatike po krizi absolutne drame: Ivana Cankarja (Pohujšanje v dolini šentflorjanski), Slavka Gruma Dogodek v mestu Gogi, Dušana Jovanovića (Igrajte tumor v glavi ali onesnaženje zraka) in Matjaža Zupančiča (Hodnik). Pri tem ugotavlja, v kakšni meri in na kakšne načine te drame uveljavljajo različne načine igre v igri, da bi metagledališko, medbesedilno in medmedijsko spregovorile o statusu fikcije in resničnosti v umetnosti, kulturi in družbi.

Literatura

Ivan CANKAR, 1971: Zbrano delo. Knj. 27: Pisma II / [pripravil in opombe napisal Jože Munda]. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

– – 2014: Pohujšanje v dolini šentflorjanski [Elektronski vir]; spremna besedila napisal [in izbor slik] Tomaž Toporišič. Ljubljana : DZS.

Guillermo GÓMEZ-PEÑA, 2001: The New Global Culture: Somewhere between Corporate Multiculturalism and the Mainstream Bizarre (a border perspective). TDR: The Drama Review - Volume 45, Number 1 (T 169). 7–30.

Slavko GRUM, 1976: Zbrano delo. Knj. 1. [uredil in opombe napisal Lado Kralj]. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Johan HUIZINGA, 2003: O izvoru kulture v igri. Teorije igre pri Johanu Huizingi, Rogerju Cailloisu in Eugenu Finku. Ljubljana: Študentska založba.

Andrej INKRET, 1981: Drama in teater med igro in usodo. V: Dušan Jovanović: Osvoboditev Skopja in druge gledališke igre. Ljubljana: Mladinska knjiga. 391–412.

Dušan JOVANOVIČ, 1971: Igrajte tumor v glavi in onesnaženje zraka. Sodobnost, 19/8/9. Tudi na spletu.

Dragan KLAIĆ, 1999: Utopianism and Terror in Contemporary drama: The Plays of Dušan

Jovanović. Terrorism and Modern Drama. Ur. Dragan Klaić, John Orr. Edinburg: Edinburg University Press. 123–137.

Lado KRALJ, 1987: Kje stoji mesto Goga? Goga, čudovito mesto / Slavko Grum. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Knjižnica Kondor ; 244). 189-241.

– – 1998: Drama in prostor. Primerjalna književnost. 1998. 21/2. 75–96. Tudi na spletu.

– – 1991: Pohujšanje 1991, Pohujšanje po Cankarju, Ljubljana: Slovensko mladinsko gledališče. 12–14.

Ivan MAJIĆ, 2009: “Big Brother – Od simulacije prema suvremenom mitu (čitajuči/gledajuči dramu Hodnik Matjaža Zupančiča)”. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 46/2. 147–156.

Barbara OREL, 2003: Igra v igri. Ljubljana: MGL (Knjižnica MGL/136).

– – 2002: Igra v igri kot intertekstualni in intermedialni pojav. SR L/1 (2002). 103–116.

– – 2001: Struktura gledališča v gledališču. PK XXIV/1. 101–117.

Patrice PAVIS, 1996: Od besedila do odra, težaven porod. Prev. Suzana Koncut. V: Prisotnost, predstavljanje, teatralnost. Ur. Emil Hrvatin. Ljubljana: Maska. 141–158.

– – 1997: Gledališki slovar. Prev. Igor Lampret. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko.

Stojan PELKO, 2003/04: Tema na koncu hodnika. Gledališki list SNG Drama Ljubljana. LXXXIII/14. 13–14. 43.

Mateja PEZDIRC BARTOL, 2004: Moderno v dramatiki Matjaža Zupančiča. Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ur. Marko Stabej. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (40. SSJLK). 107–115.

Petra POGOREVC, 2002: Tveganje je ključna stvar (Intervju z Matjažem Zupančičem), Literatura 131/132, 54–70.

Sophie REU, 2013: C’est du métathéâtre comme il était à espérer et à prévoir. La littérature théâtrale: entre le livre et la scène. Montpellier: l'Entretemps. 71-79.

J.-P. SARRAZAC (ur.), 2005: Lexique du drame moderne et contemporain. Belval: Circé, 2005

Irena STRNAD, 2008: Drama Hodnik Matjaža Zupančiča kot odgovor na konstrukt resničnosti današnjega sveta. Slavistična revija. 55/. 474-486.

Tomaž TOPORIŠIČ, 2005: Strategije (politične) subverzije v sodobnih scenskih umetnostih: Pograjc, Zupančič in Hrvatin: trije slovenski primeri. Maska 20/3-4. 57-70.

Veno TAUFER, 1977: Odrom ob rob. Ljubljana: DZS.

Matjaž ZUPANČIČ, 2003/04: Hodnik. Gledališki list SNG Drama Ljubljana LXXXIII/14. 19–38.

Objavljeno
2018-09-17
Kako citirati
Toporišič, T. (2018) „Igra v igri kot metagledališkost in metamedijskost od Cankarja do Zupančiča“, Slavistična revija, 66(3), str. 265-279. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-2 (Pridobljeno: 26oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE