Imenica „SENKA“ kao etalon poređenja – klasifikacija primera upotrebe u delima Ivana Cankara i Ive Andrića

  • Zdravko Šolak Visoka poslovna Škola Novi Sad
Ključne besede: poređenje, klasifikacija, senka, Ivan Cankar, Ivo Andrić

Povzetek

Iz proznih Cankarevih i Andrićevih dela izdvojeni su primeri upotrebe imenice „senka“ u ulozi etalona poređenja u kao (kakor)-konstrukcijama. Težeći potpunom obuhvatu nađen je 71 takav primer u Cankarevom delu i 47 u Andrićevom. Primenjena su dva načina klasifikacije primera. Prema prvom načinu primeri su raspoređeni u četiri klase imajući u vidu osobine senke na kojim poređenje počiva. Prema dugom načinu klasifikcije izdvojeni su primeri u kojim su pisci uz imenicu „senka“ postavljali pridev, zamenicu ili broj podešavajući tako etalon poređenja. Izabrani načini klasifikacije odrazili su sličnost upotrebe etalona senka u poređenjima u proznim delima dva pisca.

Biografija avtorja

Zdravko Šolak, Visoka poslovna Škola Novi Sad

profesor

Literatura

Dan CHIAPPE, 1998: Similarity, relevance, and the comparison process. Metaphor & Symbol, 13. 17–30.

Jožica ČEH, 2003: Metaforika v Cankarjevih romanih. Slovenski roman. Ur. Miran Hladnik in Gregor Kocijan. Ljubljana: FF (Obdobja 21). 51–61.

Elaheh FADAEE, 2011: Symbols, metaphors and similes in the literature: A case study of «Animal Farm». Journal of English and Literature 2. 19–27.

Branislav IVANOVIĆ, 1978: Teorija klasifikacije. Beograd: Ekonomski institut.

Janez KEBER, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Založba ZRC, SAZU, Ljubljana.

Dragomir KOSTIĆ, 2011: Travnička hronika Ive Andrića. Zbornik radova. Kosovska Mitrovica: FF. 41. 207–254.

Suzanne MPOULI, 2017: Annotating Similes in Literary Texts. Proceedings of the 13th Joint ISO-ACL. Na vebu.

Мarija Renata MAYENOWA, 2009: Teorijska poetika. Prevela B. Rajčić. Beograd: Službeni glasnik.

Мария Михайловна ПАРШУКОВА, 2016: Анализ структурных моделей сравнений в тексте романа „Mаrtin Eden“ by Jack London. Вестник югорского государственного университета 40/1. 36–41.

Людмила Йосипівна ШКУТ, 2009: Средства художественной выразительности в прозаических произведениях Н. В. Гоголя. Вісник Донбаської національної академії, №. 3(77). 18–22.

Eliza Gregory WILKINS, 1920: A Classification of the Similes of Homer. The Classical Weekly, 13(19). 147–150.

Objavljeno
2018-09-17
Kako citirati
Šolak, Z. (2018) „Imenica ‚SENKA‘ kao etalon poređenja – klasifikacija primera upotrebe u delima Ivana Cankara i Ive Andrića“, Slavistična revija, 66(3), str. 281-298. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-3 (Pridobljeno: 17oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE