Odgovori na pitanja o pitanjima

Avtorji

  • Lada Badurina Sveučilište u Rijeci. Filozofski fakultet
  • Nikolina Palašić Sveučilišta u Rijeci, Filozofski fakultet

Ključne besede:

pitanje, upitna rečenica, govorni čin, pragmalingvistika, ilokucija

Povzetek

Pitanjima se u ovom radu pristupa kao pragmatičkoj kategoriji, dakle onoj vezanoj uz govorni čin (tj. uz govornika i sugovornika) te ih se u tom smislu razlikuje od upitnih rečenica kao sintaktičke (gramatičke) kategorije. U vezi s time utvrdit će se da formalnogramatičko ustrojstvo (upitna rečenica) i pitanje kao vrsta govornoga čina nužno ne korespondiraju. Recimo, ima pitanja koja se po ustrojstvu ne razlikuju od izjavnih rečenica, distinktivna je tek rečenična intonacija (npr. Ime? ili Dolazite?), ali i onih na koja se, usprkos ustrojstvu upitne rečenice, od sugovornika ne očekuje odgovor, već neki drugi tip reakcije (Zašto je prozor zatvoren? ili Hoćeš li batina?). U nastavku na pitanja će se motriti upravo kroz prizmu interakcije među sugovornicima pa će se posebno razmatrati njihova moguća/pretpostavljena ilokucijska snaga.

Literatura

Hans Altmann, 1987: Zur Problematik der Konstruktion von Satzmodi als Formtypen. J. Meibauer (ur.), Satzmodus zwischen Grammatik und Pragmatik. Tübingen: Niemeyer. 22–57.

Rainer Bäuerle – T. Ede Zimmermann, 1991: Fragesätze. A. Stechow, D. Wunderlich, (ur.), Handbuch zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, vol. 6: Semantik. Berlin: Walter de Gruyter. 333–348.

Krešimir Bagić, 2012: Rječnik stilskih figura. Zagreb: Školska knjiga.

Mirjana Borucinsky – Sandra Tominac Coslovich, 2015: Formalno i funkcionalno u jeziku: sistemska funkcionalna gramatika u odnosu na ostale funkcionalne gramatike i kognitivnolingvističke pristupe. Fluminensia, 27/2. 11–29.

Penelope Brown – Stephen C. Levinson, 1978: Politeness: Some universals in language use. Cambridge University Press.

Jan P. De Ruiter (ur), 2012: Questions: Formal, Functional and Interactional Perspectives. Cambridge University Press.

Dorothea Franck, 1980: Grammatik und Konversation. Königstein: Scriptor.

Michael Alexander Kirkwood Halliday, 1970: Language Structure and Language Function. M. A. K. Halliday, On Grammar, Volume 1 in the Collected Works of M. A. K. Halliday. Ur. J. Webster. London – New York: Continuum. 2002. 173–195.

Michael Alexander Kirkwood Halliday, 2004: An Introduction to Functional Grammar, 3rd edition. Revised by Christian M. I. M. Matthiessen. Arnold Publishers.

Yan Huang, 2007: Pragmatics. Oxford University Press.

Roman Jakobson, 2008: O jeziku. Priredile Linda R. Waugh i Monique Monville-Burston, s engleskog preveo Damjan Lalović. Zagreb: Disput.

Radoslav Katičić, 1986: Sintaksa hrvatskoga književnog jezika: Nacrt za gramatiku. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Globus.

Danijela Marot, 2005: Uljudnost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji. Fluminensia, 17/1. 53–70.

Milan Mihaljević, 1995: Upitne rečenice u hrvatskom jeziku. Suvremena lingvistika 39. 21/1. 17–38.

Milan Mihaljević, 2011: Pitanja u hrvatskome jeziku. Sintaksa hrvatskoga jezika / Književnost i kultura osamdesetih. Zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole. Ur. K. Mićanović. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola. 35–41.

August Musić, 1909–1914: Pitanja u hrvatskom ili srpskom jeziku I–III. Rad JAZU, 172, 184, 203. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. 101–219, 96–235, 150–156.

Ismail Palić, 2010: Dativ u bosanskome jeziku. Sarajevo: Naučna biblioteka „Slovo“.

Ivo Pranjković, 1989: August Musić. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Ivo Pranjković, 2010: Komunikacijski aspekt gramatičkoga opisa. Njegoševi dani 2, zbornik radova. Ur. T. Bečanović. Nikšić: Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet. 289–292.

Ivo Pranjković, 2012: Upitno, pojačajno, namjerno i uvjetno li. Pismo, časopis za jezik i književnost, X/I, Sarajevo. 33–43.

Ivo Pranjković, 2013: Gramatička značenja. Zagreb: Matica hrvatska.

Ivo Pranjković – Lada Badurina, 2012: Načini izražavanja imperativnosti. Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1 (Lingvistika). Ur. M. Omerović. Sarajevo: Slavistički komitet. 619–628.

Josip Silić – Ivo Pranjković, 2005: Gramatika hrvatskoga jezika: za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga.

John Rogers Searle, 1969: Speech Acts. London, New York: Cambridge University Press.

John Rogers Searle, 1975: Indirect Speech Acts. Syntax and semantics, vol. 3. Ur. Cole–Morgan. Utrecht: Universiteitsbibliotheek. 59–82.

Geoff Thompson, 2004: Introducing Functional Grammar, Second edition. Hodder Education.

Wolfgang Zimmermann, 1988: Fragehandlungen und Frageverben. Ein Beitrag zur Vermittlung von Pragmatik, Grammatiktheorie und Lexikographie. Erlangen: Palm und Elke.

Objavljeno

2018-09-17

Kako citirati

Badurina, L. in Palašić, N. (2018) „Odgovori na pitanja o pitanjima“, Slavistična revija, 66(3), str. 383–397. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-9 (Pridobljeno: 14 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE