Leksikalne novosti v besedilih računalniško posredovane komunikacije

  • Polona Gantar Filozofska fakulteta
  • Špela Arhar Holdt Filozofska fakulteta, Fakulteta za računalništvo
  • Senja Pollak Inštitut Jožef Stefan
Ključne besede: kolokacije, leksikologija, nestandardna slovenščina, slovarska baza, korpusna analiza

Povzetek

V prispevku opišemo leksikalno analizo izluščenih podatkov za določen kolokacijski okvir iz korpusov Janes in Kres ter predstavimo rezultate, ki so zanimivi za spremljanje leksikalnih novosti v slovenski leksiki in za njeno posodobitev v slovarjih. Izluščene podatke smo analizirali primerjalno glede na aktualne slovarje za slovenščino z vidika še neregistriranega besedišča, z vidika vstopanja v tipične kolokacije in stalne zveze ter z vidika pomenskih sprememb. Jezikoslovna analiza izluščenih kolokacij je med drugim pokazala, da je mogoče s primerjalno analizo prepoznati glavne značilnosti in trende leksikalnih novosti ter zaznati problematične točke, kjer leksikalne novosti zlasti pod vplivom tujejezičnih elementov v slovenščino vnašajo tudi spremembe v zapisu in skladenjski vlogi.

Literatura

Martin AHLIN, Branka LAZAR, Zvonka PRAZNIK in Jerica SNOJ, 2014: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Izdali Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 1. knjiga 1152 str., 2. knjiga 1150 str. Jezik in slovstvo 59/4. 121–127.

Špela ARHAR HOLDT in Kaja DOBROVOLJC, 2016: Vrednost korpusa Janes za slovensko normativistiko. Ur. Darja Fišer. Slovenščina 2.0: Računalniško posredovana komunikacija, letnik 4 (2). Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko. 1–37. Na spletu.

Paul COOK, Jey HAN LAU, Michael RUNDELL, Diana MCCARTHY in Timothy BALDWIN, 2013: A lexicographic appraisal of an automatic approach for detecting new word senses. Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper. Proceedings of the eLex 2013 conference. Tallinn, Estonia. 49–69.

David CRYSTAL, 2001: Language and the Internet. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

John Rupert FIRTH, 1957: A Synopsis of Linguistic Theory 1930-55. Studies in Linguistic Analysis: Special Volume of the Philological Society. Ur. Frank R. Palmer. Selected Papers of J. R. Firth 1952-59. Bloomington in London: Indiana University Press. 168–205.

Darja FIŠER, Nikola LJUBEŠIĆ in Tomaž ERJAVEC, 2018: The Janes project: language resources and tools for Slovene user generated content. Language Resources and Evaluation. Na spletu

Darja FIŠER, Tomaž ERJAVEC in Nikola LJUBEŠIĆ, 2016: JANES v0.4: korpus slovenskih spletnih uporabniških vsebin. V: Fišer, Darja (ur.). Računalniško posredovana komunikacija. Slovenščina 2.0, 4 (2). Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko. 67–99.

Darja FIŠER in Nikola LJUBEŠIĆ, 2018: Tviti kot leksikografski vir za analizo pomenskih premikov v slovenščini. Ur. Darja Fišer, Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 198–226.

Polona GANTAR, Iza ŠKRJANEC, Darja FIŠER in Tomaž ERJAVEC, 2016: Slovar tviterščine. Ur. Tomaž Erjavec in Darja Fišer. Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016. Ljubljana: FF. 71–76. Na spletu.

Alenka GLOŽANČEV, 2009: Analitična osvetlitev novejše slovenske leksike. Uvodni razpravni elaborat k leksikalni zbirki Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri (NSLSJV). Ur. Andreja Žele, Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Alenka GLOŽANČEV, Primož JAKOPIN, Mija MICHELIZZA, Lučka URŠIČ in Andreja ŽELE, 2009: Novejša slovenska leksika (v povezavi z spletnimi jezikovnimi viri). Ur. Andreja Žele. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Jack GRIEVE, Andrea NINI in Diansheng GIO, 2017: Analyzing Lexical Emergence in Modern American English Online. English Language and Linguistics 21 (1). 99–127.

William L. HAMILTON, Jure LESKOVEC in Dan JURAFSKY, 2016: Diachronic word embeddings reveal statistical laws of semantic change. Ur. Katrin Erk in Noah A. Smith. Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Berlin. 1489–1501.

Adam KILGARRIFF, Pavel RYCHLÝ, Pavel SMRZ in David TUGWELL, 2004: The Sketch Engine. Proceedings of the Eleventh EURALEX International Congress. Lorient: Université De Bretagne Sud. 105–116.

Iztok KOSEM, Polona GANTAR in Simon KREK, 2013: Avtomatizacija leksikografskih postopkov. V: Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros, (ur.). Jezikovne tehnologije, Slovenščina 2.0, 1 (2). Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko. 139–164.

Simon KREK, Polona GANTAR, Iztok KOSEM, Vojko GORJANC in Cyprian LASKOWSKI, 2016: Baza kolokacijskega slovarja slovenskega jezika. V: Tomaž Erjavec, Darja Fišer (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 101–105.

Nataša LOGAR in Simon KREK, 2012: New Slovene corpora within the Communication in Slovene project. Prace Filologiczne 63: 197–207.

Sunny MITRA, Ritwik MITRA, Suman KALYAN MAITY, Martin RIEDL, Chris BIEMANN, Pawan GOYAL in Animesh MUHHERJEE, 2015: An automatic approach to identify word sense changes in text media across timescales. Natural Language Engineeering 21 (5). 773–798.

Senja POLLAK, Špela ARHAR HOLDT in Polona GANTAR, 2018: What's New on the Internetz? Extraction and Lexical Categorisation of Collocations in Computer-Mediated Slovene. International Journal of Lexicography (v tisku).

Pavel RYCHLÝ, 2008: A Lexicographer-Friendly Association Score. Ur. Petr Sojka in Aleš Horák. Proceedings of the 2nd Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2008, Karlova Studánka. Brno: Masaryk University, 6–9.

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika [SNB], 2012: Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Na spletu.

Slovar slovenskega knjižnega jezika [SSKJ1]. 1970–1991, 1994, 1997, 1998, 2000, 2008, 2010, 2014. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Na spletu.

Slovar slovenskega knjižnega jezika [SSKJ2], druga dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. 2014: Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Na spletu.

Sali A. TAGLIAMONTE, 2016. So Sick or so Cool? The Language of Youth on the Internet. Language in Society 45 (1). 1–32. Na spletu.

Objavljeno
2019-12-31
Kako citirati
GantarP., Arhar Holdt, Špela in PollakS. (2019) „Leksikalne novosti v besedilih računalniško posredovane komunikacije“, Slavistična revija, 66(4), str. 459-472. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-4-1-4 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE