Raba tipično govorjenih diskurznih označevalcev na spletu

Avtorji

Ključne besede:

diskurzni označevalci, govorjeni jezik, uporabniške spletne vsebine, korpusno jezikoslovje

Povzetek

V članku predstavimo primerjavo rabe treh tipično govorjenih diskurznih označevalcev v korpusu govorjene slovenščine Gos in korpusu slovenskih uporabniških spletnih vsebin Janes. Rezultati potrjujejo, da so ti izrazi na spletu rabljeni bistveno redkeje kot v spontanem govoru, vendarle pa njihova raba ni zanemarljiva, zlasti v besedilnih tipih s poudarjeno interaktivno oz. dialoško izmenjavo uporabniških sporočil. Pri tem se označevalci na spletu pojavljajo predvsem v semantično motiviranih funkcijah, kot so vzpostavljanje stika z naslovnikom, preverjanje strinjanja ali omiljevanje izrečenega, ki se hkrati prepletajo tudi z besedilnimi funkcijami poudarjanja ter menjave vlog. Prav tako na spletu razvijajo nekatere nove kontekste rabe, kot so nagovarjanje neznanega ali neudeleženega naslovnika, stilizacija in vstopanje v nove stalne besedne zveze.

Biografija avtorja

Kaja Dobrovoljc, CJVT FRI Univerza v Ljubljani; IETK FERI Univerza v Mariboru; Inštitut Jožef Stefan

Kaja Dobrovoljc

kaja.dobrovoljc@cjvt.si

+386 40 242 652

 

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Večna pot 113

1000 Ljubljana

 

Laboratorij za umetno inteligenco

Inštutut Jožef Stefan

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

 

Inštitut za elektroniko in telekomunikacije

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

Koroška cesta 46

2000 Maribor

Literatura

Špela ARHAR HOLDT, 2018: Korpusni pristop k skladnji računalniško posredovane slovenščine. Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine. Ur. Darja Fišer. Ljubljana: FF. 228–253.

Patricia BOU-FRANCH, Nuria LORENZO-DUS, in Pilar GARCÉS-CONEJOS BLITVICH, 2012: Social Interaction in YouTube Text-Based Polylogues: A Study of Coherence. Journal of Computer-Mediated Communication 17/4. 501–521.

Sherri L. CONDON in Claude G. ČECH, 2010: Discourse Management in Three Modalities. Language@Internet 7. 1–32.

Ludivine CRIBLE, 2017: Towards an operational category of discourse markers: A definition and its model. Discourse markers, Pragmatics Markers and Modal Particles: New Perspectives. Ur. Andrea Sanso in Chiara Fedriani John Benjamins. 101–126.

David CRYSTAL, 2011: Internet Linguistics: A Student Guide. London: Routledge.

Jaka ČIBEJ, 2018: Regionalne jezikovne različice v slovenski računalniško posredovani komunikaciji: korpusni pristop z ročno označenim korpusom Janes-Geo. Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine. Ur. Darja Fišer. Ljubljana: FF. 160–197.

Kaja DOBROVOLJC, 2017: Multi-word discourse markers and their corpus-driven identification: The case of MWDM extraction from the reference corpus of spoken Slovene. International Journal of Corpus Linguistics 22/4. 551–582.

Kaja DOBROVOLJC, 2018: Leksikalne prvine govorjenega jezika v uporabniških spletnih vsebinah: primer večbesednih diskurznih označevalcev: Doktorska disertacija. Ljubljana.

Tomaž ERJAVEC, 2013: Korpusi in konkordančniki na strežniku nl.ijs.si. Slovenščina 2.0 1/1. 24–49.

Kerstin FISCHER, 2014: Discourse Markers. Pragmatics of Discourse. Ur. Klaus P. Schneider n Anne Barron. Berlin: De Gruyter Mouton. 271–294.

Darja FIŠER, Tomaž ERJAVEC in Nikola LJUBEŠIĆ, 2016: JANES v0.4: Korpus slovenskih spletnih uporabniških vsebin. Slovenščina 2.0 4/2. 67–100.

Darja FIŠER, Maja MILIČEVIĆ PETROVIĆ in Nikola LJUBEŠIĆ, 2018: Zapisovalne prakse v spletni slovenščini. Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine. Ur. Darja Fišer. Ljubljana: FF. 124–139.

Jean E. FOX TREE, 2015: Discourse markers in writing. Discourse Studies 17/1. 64–82.

Angela Cora GARCIA in Jennifer BAKER JACOBS, 1999: The Eyes of the Beholder: Understanding the Turn-Taking System in Quasi-Synchronous Computer-Mediated Communication. Research on Language and Social Interaction 32/4. 337–367.

Sandra HARRISON in Diane ALLTON, 2013: Apologies in email discussions. V S. C. Herring, Dieter Stein in Tuija Virtanen. Pragmatics of Computer-Mediated Communication. Boston: De Gruyter Mouton.

Susan C. HERRING, 1999: Interactional Coherence in CMC. Journal of Computer-Mediated Communication 4/4.

--, 2007: A Faceted Classification Scheme for Computer - Mediated Discourse. Language@Internet 4.

Susan C. HERRING in Jannis ANDROUTSOPOULOS, 2015: Computer-Mediated Discourse 2.0. The Handbook of Discourse Analysis. Ur. Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton in Deborah Schiffrin. Hoboken: John Wiley & Sons. 127–151.

Susan C. HERRING, Dieter STEIN in Tuija VIRTANEN, 2013: Pragmatics of computer-mediated communication. Boston: De Gruyter Mouton.

Nataša JAKOP, 2008: Pravopis in spletni forumi - kva dogaja? Slovenščina med kulturami - Slovenski slavistični kongres. Ur. Miran Košuta. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 283–294.

Nikola LJUBEŠIĆ, Tomaž ERJAVEC in Darja FIŠER, 2014: Standardizing tweets with character-level machine translation. Lecture Notes in Computer Science. Ur. Alexander Gelbukh. Berlin, Heidelberg: Springer. 164–175.

Mija MICHELIZZA, 2015: Spletna besedila in jezik na spletu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Ines REHBEIN, 2015: Filled pauses in user-generated content are words with extra-propositional meaning. Proceedings of the Second Workshop on Extra-Propositional Aspects of Meaning in Computational Semantics. Ur. Eduardo Blanco. Denver: ACL. 12–21.

Tatjana SCHEFFLER, Rike SCHÜLTER in Manfred STEDE, 2016: Discourse Structuring Devices on Twitter. COST TextLink Second Action Conference. Na spletu.

Maria Grazia SINDONI, 2014: Spoken and written discourse in online interactions: A multimodal approach. London: Routledge.

Mojca SMOLEJ, 2012: Besedilne vrste v spontanem govoru. Ljubljana: Znanstvena založba FF.

Manfred STEDE, 2014: Resolving connective ambiguity: A prerequisite for discourse parsing. The pragmatics of discourse coherence: Theories and applications. Ur. Helmut Gruber in Gisela Redeker. 121–141.

Darinka VERDONIK, 2007: Jezikovni elementi spontanosti v pogovoru: diskurzni označevalci in popravljanja. Maribor: Slavistično društvo.

--, 2015: Govorjeni proti pisnemu ali katera leksika je »tipično govorjena«. Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. Ur. Vojko Gorjanc, Polona Gantar, Iztok Kosem in Simon Krek. Ljubljana: Znanstvena založba FF. 392–405.

Darinka VERDONIK in Ana ZWITTER VITEZ, 2011: Slovenski govorni korpus Gos. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko.

Ana ZWITTER VITEZ in Darja FIŠER, 2018: Govorne prvine v nestandardni spletni slovenščini. Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine. Ur. Darja Fišer. Ljubljana: FF. 254–273.

Francisco YUS, 2011: Cyberpragmatics. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Prenosi

Objavljeno

2018-12-31

Kako citirati

Dobrovoljc, K. (2018) „Raba tipično govorjenih diskurznih označevalcev na spletu“, Slavistična revija, 66(4), str. 497–513. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-4-1-6 (Pridobljeno: 22 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE