Spol – jezikovni sistem in ideologija

  • Ada Vidovič Muha
Ključne besede: antropocentričnost spola, jezikovna kategorija, poimenovalno in urejevalno načelo, družbenost spola

Povzetek

Razprava v pretežnem delu razčlenjuje urejevalno načelo jezika, se pravi njegov slovnični, vezivni segment, znotraj katerega ima pomembno vlogo jezikovna kategorija spola; dosega jo z besedilnim aktiviranjem svoje slovarske vrednosti. – Izpostavljeno je kritično razmerje do trenutno aktualnega stališča, da je razgradnja jezikovnega izraza pot do družbene enakovrednosti žensk.

Literatura

M. A. K. Halliday, 1994: An Introduction to Functional Grammar. London, Melbourne, Auckland: Edward Arnold.

Aлександр В. Исаченко, 2002. Теория значения в системе функциональной грамматики. Москва: РАН.

[Aleksandr V. Isačenko, 2002: Teorija značenija v sisteme funkcional’noj grammatiki. Moskva: RAN.]

Roman Jakobson, 1971: Zur Struktur des russischen Verbums. Selected Writings. The Hague – Paris: Mouton. 3–16.

Ursula Doleschal, 2015: Genderlinguistik in Slowenischen. Möglichkeit und Grenzen einer Genderfairen Sprache. New Approaches to Gender and Queer Research in Slavonic Studies. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

František Štícha idr., 2013: Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia.

Jože Toporišič, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Ada Vidovič Muha, 1997: Prvine družbene prepoznavnosti ženske prek poimeno¬valne tipologije njenih dejavnosti, lastnosti. 33. SSJLK. Zbornik predavanj. Ur. A. Derganc. Ljubljana: FF. 69–79.

Ada Vidovič Muha, 2006: Kategorialnost leksemov med slovarjem in slovnico = On the categorialness of lexemes between lexicon and grammar. V: Slovensko jezikoslovje danes = Slovenian linguistics today. Ur. A. Vidovič Muha. Slavistična revija 54/4 (pos. št.). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 23–42, 377–99.

Ada Vidovič Muha, 2015: Propozicija v funkcijski strukturi stavčne povedi: vprašanje besednih vrst. Slavistična revija 63/4. 389–406.

Objavljeno
2019-07-02
Kako citirati
Vidovič MuhaA. (2019) „Spol – jezikovni sistem in ideologija“, Slavistična revija, 67(2), str. 127–137. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-1 (Pridobljeno: 24september2021).
Rubrike
RAZPRAVE