Slovnični spol prevzetih samostalnikov v knjižni slovenščini 16. stoletja: od besedilnih virov k slovarju

  • Andreja Legan Ravnikar
Ključne besede: (slovnični) spol, nemščina kot izhodiščni jezik, transmorfemizacija, Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja

Povzetek

Z metodološkim pristopom kontaktnega jezikoslovja v članku raziskujemo problematiko kategorije (slovničnega) spola pri samostalnikih, sprejetih iz ali prek nemščine, v knjižni slovenščini 16. stoletja. Kljub splošni tendenci, da prevzeta beseda »ohrani« spol izhodiščne tujejezične besede, obstajajo odstopanja, znotraj katerih smo odkrivali tipološke značilnosti in iskali vzroke. Za prepoznavanje slovničnega spola samostalnikov v leksikografski praksi uporabljamo morfološka, skladenjska in pomenska merila.

Literatura

Kozma Ahačič, 2007: Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: Protestantizem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Linguistica et philologica, 18).

Kozma Ahačič, 2011: Nekaj vidikov umeščanja slovenščine v evropski jezikovni prostor 16. stoletja: Od uporabnosti slovenskega jezika do latinskih tujk. Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji. Ur. K. Ahačič, P. Testen. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 109–22.

France Bezlaj, Marko Snoj, Metka Furlan, Simona Klemenčič, 1976, 1982, 1995, 2005, 2007: Etimološki slovar slovenskega jezika. I/A–J, II/K–O, III/P–S, IV/Š–Ž, V/Kazala. Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU, ISJFR.

Adam Bohorič, 1584, 1987: Arcticae horulae succisivae = Zimske urice proste. Prevedel J. Toporišič. Maribor: Obzorja.

DB 1584 = Jurij Dalmatin, 1584: BIBLIA. Wittenberg.

DJ 1575 = Jurij Dalmatin, 1575: JESVS SIRAH. Ljubljana.

Rudolf Filipović, 1986: Teorija jezika u kontaktu: Uvod u lingvistiku jezičnih dodira. Zagreb: JAZU, Školska knjiga.

Fran: Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu.

Frühneuhochdeutsches Wörterbuch. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1989–.

Jakob Grim, Wilhelm Grim, 2004: Der digitale Grimm. Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm. Version 05–04. Frankfurt am Main.

Johannes Grotzky, 1978: Morphologische Adaption deutscher Lehnwörter im Serbokroatischen. München: Dr. Rudolf Trofenik.

Helena Jazbec, 2007: Nemške izposojenke pri Trubarju na primeru besedila Ena dolga predguvor. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Linguistica et philologica, 17).

JPo 1578 = Jurij Juričič, 1578: POSTILLA. Ljubljana.

KPo 1567 = Sebastijan Krelj, 1567: POSTILLA SLOVENSKA. Regensburg.

Andreja Legan Ravnikar, 2007: O konverziji kot postopku knjižne (terminološke) tvorbe pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja. Riječ: Časopis za filologiju 13/2. 108–27.

Andreja Legan Ravnikar, 2014: Problematika germanizmov v zgodovinskem slovarju knjižne slovenščine 16. stoletja. Slovenski jezik na stičišču več kultur. Ur. M. Jesenšek. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti (Zora, 102). 70–84.

MD 1592 = Hieronymus Megiser, 1592: DICTIONARIVM QVATVOR LINGVARVM. Graz.

MTh 1603 = Hieronymus Megiser, 1603: Theſaurus Polyglottus. Frankfurt.

Stefan Michael Newerkla, 22011: Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch – Slowakisch: Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwicklung. Beleglage, bisherige und neue Deutungen. Frankfurt am Main idr.: Peter Lang.

SŁOWNIK POLSZCYZNY XVI WIEKU. Tom I (A–BANY). Wrocłav, Warszawa, Kraków: Institut Badań Literackich, Widawnictwo Polskiej akademii nauk, 1966.

Marko Snoj, 2003: Slovenski etimološki slovar. 2., pregledana in dopolnjena izdaja. Ljubljana: Modrijan.

Hildegard Striedter-Temps, 1963: Deutsche Lehnwörter im Slovenischen. Berlin: Osteuropa Institut – Wiesbaden: Otto Harrasowitz.

Barbara Štebih Golub, 2010: Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Branka Tafra, 2005: Razgraničavanje roda i spola (gramatički i leksikografski problem). Ponatis v: Od riječi do riječnika. 2010. Zagreb: Školska knjiga.

Branka Tafra, 2007: Broj i rod ispočetka. Filologija 49. 211–33.

TE 1555 = Primož Trubar, 1555: TA EVANGELI SVETIGA MATEVSHA. Tübingen.

Jože Toporišič, 2000: Slovenska slovnica. 4., prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Obzorja.

TPo 1595 = Primož Trubar, 1595: HISHNA POSTILLA. Tübingen.

TT 1557 = Primož Trubar, 1557: TA PERVI DEIL TIGA NOVIGA TESTAMENTA. Tübingen.

TT 1581–82 = Primož Trubar, 1581–82: TA CELI NOVI TESTAMENT. Tübingen.

Ada Vidovič Muha, 2013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. 2., dopolnjena izdaja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (zbirka Razprave FF).

Objavljeno
2019-07-02
Kako citirati
Legan Ravnikar, A. (2019) „Slovnični spol prevzetih samostalnikov v knjižni slovenščini 16. stoletja: od besedilnih virov k slovarju“, Slavistična revija, 67(2), str. 263–271. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-14 (Pridobljeno: 27oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE