Ženske dvojinske glagolske oblike v starejšem slovenskem knjižnem jeziku

Avtorji

  • Irena Orel

Ključne besede:

slovensko zgodovinsko oblikoslovje, glagol, razcep po spolu, dvojina, govorjeni jezik, normativnost v slovnicah

Povzetek

Prispevek obravnava drugotne ženske dvojinske glagolske oblike, ki so prehajale iz govorjene rabe v starejši knjižni jezik že od 16. stoletja dalje, z upadom v 17. in 18. in ponovnim porastom v 19. stoletju, ko so bile izkazane v besedilih in spet normirane v slovnicah do njihovega opusta na začetku 20. stoletja. Pregled po strokovni literaturi, slovnicah, izbranih besedilih in (zgodovinskih) korpusih podaja rabo in normativnost ter razlage te starejše knjižnojezikovne inovacije.

Literatura

Aleksandra Derganc, 1994: Some specific features in the development of the dual in Slovene as compared to other Slavic languages. Mélanges Lucien Tesnière, Linguistica 34/1. Ljubljana: FF. 71–80.

Aleksandra Derganc, 2006: Nekatere značilnosti dvojine v slovenščini. Slavistična revija 54/pos. št., pos. št. [57]–71.

Tjaša Jakop, 2006: Ohranjenost dvojine v slovenskih narečjih v stiku. Annales: Series Historia et Sociologia 16/1. 161–68.

Tjaša Jakop, 2007: Razlikovanje glagolskih oblik po spolu v sedanjiku dvojine: greve. Slavistična revija 55/4. [601]–13.

Tjaša Jakop, 2008: Dvojina v slovenskih narečjih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Tjaša Jakop, 2011: Oblikovne posebnosti v delih od 16. stoletja dalje. V: Narečna prepletanja. Ur. G. Filipi. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 263–72.

Tjaša Jakop, 2012: Use of dual in standard Slovene, colloquial Slovene and Slovene dialects. Linguistica 52. 349–62.

Franc Jakopin, 1966: Slovenska dvojina in jezikovne plasti. Jezik in slovstvo 11/4. 98–104.

Štefan Kühar, 1913: Slòvnica vogŕsko-slovènskoga narêčja, Spísana na podlagi Jánežič–Šketove Slovènske slòvnice. Rokopis.

Ranko Matasović, 2008: Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Matica hrvatska.

Majda Merše, 2017: Raba glagola biti sem v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Jezikoslovni zapiski 23/2. Ob jubileju Ljubov Viktorovne Kurkine. Ur. M. Furlan, S. Torkar, P. Weiss. Ljubljana: Založba ZRC. 211–27.

Avgust Pavel, 2013: Prekmurska slovenska slovnica = Vend nyelvtan. Prev. M. Bajzek Lukač. Ur. M. Jesenšek. Maribor: FF.

Fran Ramovš, 1952: Morfologija slovenskega jezika. Ljubljana: DZS.

Lucien Tesni`ere, 1925a: Les formes du duel en slovène. Pariz: Champion.

Lucien Tesni`ere, 1925b: Atlas linguistique pour servir a l’étude du duel en slovène. Pariz: Champion.

Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu.

Korpus GOS. Na spletu.

Korpus Gigafida. Na spletu.

Biblija: Sveto pismo na internetu. Na spletu.

Korpus zgodovinskih besedil IMP (1584–1918). Na spletu (1). Na spletu (2).

Prenosi

Objavljeno

2019-07-02

Kako citirati

Orel, I. (2019) „Ženske dvojinske glagolske oblike v starejšem slovenskem knjižnem jeziku“, Slavistična revija, 67(2), str. 273–280. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-15 (Pridobljeno: 22 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE