Jezikoslovni in družbeni vidiki kategorije spola v slovenščini in angleščini

  • Nada Šabec
Ključne besede: slovenščina, angleščina, slovnični spol, semantični spol, jezikovni seksizem

Povzetek

Jezikoslovne razlike med slovenskim slovničnim in angleškim semantičnim spolom so razlog za različen pristop teh dveh jezikov k širšemu družbeno-kulturnemu vprašanju neseksistične rabe jezika: (prvi počne to s spolno specfičnimi oblikami za ženski in moški spol, drugi z njihovo nevtralizacijo). Prispevek obravnava najbolj kritična področja neseksistične rabe jezika ter predstavi in kritično ovrednoti predloge, ki tako rabo ozaveščajo in spodbujajo.

Literatura

Marja Bešter, 1997: Raba poimenovanj za ženske osebe v uradovalnih besedilih. 33. SSJLK. Ljubljana: FF. 9–23.

Michael Clyne (ur.), 1992: Different norms in different languages. Berlin: Mouton de Gruyter.

Ursula Doleschal, 2015: Gender in Slovenian. Gender Across Languages 4. Ur. M. Hellinger, H. Motschenbacher. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. 335–68.

Janet Holmes, 2001: A corpus-based view of gender in New Zealand. Gender Across Languages 1. Ur. M. Hellinger, H. Bussman. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. 115–36.

Olga Kunst Gnamuš, 1995: Razmerje med spolom kot potezo reference in spolom kot slovnično kategorijo. Jezik in slovstvo 40/7. 255–62.

Aleš Kocjan, 2018: Vojska je dobila prvo generalko. Večer 23. 11. 2018. 3.

Vera Kozmik, Jasna Jeram (ur.), 1995: Neseksistična raba jezika. Ljubljana: Vlada Republike Slovenije za zakonodajo.

Simona Krajnc, Martina Ožbot, 2013: Vloga spolno občutljivega jezika v slovenščini, angleščini in italijanščini. Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve. Ur. A. Žele. Ljubljana: FF (Obdobja, 32). 233–39.

Cheris Kramarae & Paula A. Trechler, 1985: A feminist dictionary. Boston: Pandora.

Robin Lakoff, 1975: Language and Woman’s Place. New York: Harper & Row.

Andreja Kutin Lešnik: Široka koalicija proti širitvi letališča. Večer 3. 1. 2019. 2.

Nomotehnične smernice, 2008. Ljubljana: Uradni list RS.

Anne Pauwels, 2001: Spreading the feminist word: The case of the new courtesy title Ms in Australian English. Gender Across Language 1. Ur. M. Hellinger, H. Bussman. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 137–51.

Katja Plemenitaš, 2014: Gender Ideologies in English and Slovene: A Contrastive View. ELOPE 11/1. 17–29.

Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Na spletu.

Dale Spender, 1980: Man Made language. London: Routledge & Kegan Paul.

Marko Stabej, 1997: Seksizem kot jezikovno-politični problem. 33. SSJLK. Ur. A. Derganc. Ljubljana: FF. 57–68.

Marko Stabej. Odpravljanje diskriminacije na podlagi spolne pripadnosti. Mladina 23 8. 6. 2018. 42.

Nada Šabec, 2018. Toward Less Formal Ways of Addressing the Other in Slovene. V zeleni deželi zeleni breg: Studies in Honor of Marc L. Greenberg. Ur. S. M. Dickey, M. R. Lauersdorf. Slavica. 287–304.

Renata Šribar, 2010: Interne smernice za spolno občutljivo rabo jezika. Ljubljana: Komisija za ženske v znanosti. Na spletu.

Jože Toporišič, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer, 2013: Družbena občutljivost v terminoloških slovarjih. Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve. Ur. A. Žele. Ljubljana: FF (Obdobja, 32). 457–63.

Ada Vidovič Muha, 1997: Prvine družbene prepoznavnosti ženske prek poimenovalne tipologije njenih dejavnosti, lastnosti. 33. SSJLK. Ur. A. Derganc. Ljubljana: FF. 69–79.

Ada Vidovič Muha, 2011: Družbena prepoznavnost žensk v slovenskem besedotvorju: Slovensko skladenjsko besedotvorje. Ljubljana: Znanstvena založba FF.

Paula Zupanc, 2009: Spolna razlika/spolna enakopravnost v jeziku/kulturi. Annales: Series Historia et Sociologia 19/2. 411–22.

Igor Žagar, Mirjam Milharčič Hladnik, 1995: Temeljna izhodišča prizadevanj za odpravo seksistične rabe jezika. Neseksistična raba jezika. Ur. V. Kozmik Vodušek, J. Jeram. Ljubljana: Vlada RS, Urad za žensko politiko. 7–18.

Andreja Žele. Ob spolno občutljivi rabi jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. RTV SLO: Arsov forum 8. 6. 2018. Na spletu.

Franja Žist. Položaj žensk. Večer 18. 12. 2018. 4.

Objavljeno
2019-07-02
Kako citirati
Šabec, N. (2019) „Jezikoslovni in družbeni vidiki kategorije spola v slovenščini in angleščini“, Slavistična revija, 67(2), str. 291–299. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-17 (Pridobljeno: 15julij2020).
Rubrike
RAZPRAVE