Kontrastivno o jezikoslovnih spolnih kategorijah – slovenska in italijanska osebna občna imena za javne funkcije

  • Robert Grošelj
Ključne besede: slovnični spol, leksikalni spol, referenčni spol, socialni spol, slovensko-italijanska kontrastivna analiza

Povzetek

Prispevek obravnava jezikoslovne spolne kategorije v slovenščini in italijanščini, v prvi vrsti pri osebnih občnih imenih za nekatere javne funkcije (npr. minister, ministrica, il ministro, la ministra). Oba jezika poznata imena moškega in ženskega slovničnega in leksikalnega spola; referenčni spol moških imen je širši, saj se lahko nanašajo na moške, moške in/ali ženske odnosnice, v italijanščini tudi le na ženske. Ujemanje kaže na vodilno vlogo slovničnega (in z njim prekrivnega leksikalnega) spola, čeprav lahko prevlada tudi referenčni, predvsem ko gre za spolno izključujoče kategorije kot pri analiziranih imenih za javne funkcije v italijanščini. Izbrane javne položaje so ženske lahko zasedale šele v 40. letih 20. stoletja, še danes so na teh položajih večinoma moški (izjema so sodnice), kar kaže na prevladujoč moški socialni spol.

Literatura

Anton Bajec idr. (ur.), 1998: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS.

Greville Corbett, 1991: Gender. Cambridge: CUP.

Corpus CORIS. Na spletu.

Ursula Doleschal, 2015: Gender in Slovenian. Gender Across Languages IV. Ur. M. Hellinger, H. Motschenbacher. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 335–68.

Anna Gudmundson, 2010: L’acquisizione del genere grammaticale in italiano L2. Stockholm: Stockholms universitet.

Marlis Hellinger in Hadumond Bussmann, 2001: Gender Across languages. The linguistic representation of women and men. Gender Across Languages I. Ur. M. Hellinger, H. Bussmann. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 1–25.

Živa Humer, Saša Panić, 2015: Politika enakosti spolov v Sloveniji. Bruselj: EU.

Simona Kranjc, Martina Ožbot, 2013: Vloga spolno občutljivega jezika v slovenščini, angleščini in italijanščini. Družbena funkcijskost jezika. Ur. A. Žele. Ljubljana: FF (Obdobja, 32). 233–9.

Korpus Kres. Na spletu.

La classificazione delle professioni 2013. Roma: ISTAT.

Nataša Logar, 2009: Kotički pravnega jezika. Ljubljana: GV Založba.

Silvia Luraghi, 2011: The origin of the Proto-Indo-European gender system: Typological considerations. Folia Linguistica 45/2. 435–64.

Carla Marcato, 2016: Gerghi. Lingua e giovani. Lingua e genere. Manuale di linguistica italiana. Ur. S. Lubello. Berlin/Boston: De Gruyter. 351–70.

Gianna Marcato, Eva-Maria Thüne, 2002: Gender and female visibility in Italian. Gender Across Languages II. Ur. M. Hellinger, H. Bussmann. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 187–217.

Dunja Mladenić, 2007: Biti ali ne biti ženska v znanosti. Ljubljana: IJS.

Katarina Mohorič, 2017: Vpliv spreminjanja ženske vloge v družbi na razvoje predšolske vzgoje na Slovenskem: Magistrsko delo. Ljubljana: PeF.

Giovanni B. Moretti, 2006: L’italiano come prima o seconda lingua nelle sue varietà scritte e parlate. Perugia: Guerra.

Heiko Motschenbacher, 2010: Language, Gender and Sexuality: Poststructuralist perspectives. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Cecilia Robustelli, 2012: Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo. Firenze: Accademia della Crusca, Comune di Firenze.

Francesco Sabatini, Vittorio Coletti, 2011: Dizionario della Lingua Italiana. Milano: RCS Libri.

Irena Selišnik, 2007: Časovni trak. Pozabljena polovica. Ur. A. Šelih (predsednica) idr. Ljubljana: Tuma, SAZU. 583–86.

Luca Serianni, 1991: Grammatica italiana: Italiano comune e lingua letteraria. Torino: UTET.

Standardna klasifikacija poklicev 2008. Ljubljana: SURS.

Jože Toporišič, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: CZ.

Jože Toporišič, 2003: Oblikoslovne razprave. Ljubljana: ZRC SAZU.

Jože Toporišič, 2004: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Ada Vidovič Muha, 1997: Prvine družbene prepoznavnosti ženske prek poimenovalne tipologije njenih dejavnosti, lastnosti. 33. SSJLK. Ur. A. Derganc. Ljubljana: FF. 69–79.

Objavljeno
2019-07-02
Kako citirati
GrošeljR. (2019) „Kontrastivno o jezikoslovnih spolnih kategorijah – slovenska in italijanska osebna občna imena za javne funkcije“, Slavistična revija, 67(2), str. 301–312. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-18 (Pridobljeno: 24september2021).
Rubrike
RAZPRAVE