Slovnični, biološki, generični spol ter sodobna raba v slovenščini in češčini

  • Petra Stankovska
Ključne besede: spolno občutljiva raba jezika, samostalnik, slovnični sistem, besedilo, funkcijska zvrst

Povzetek

Prispevek se ukvarja z načinom izražanja biološkega spola in njegovega razmerja do slovničnega spola v sodobnih slovenskih in čeških besedilih s posebnim ozirom na pravilnike Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Filozofske fakultete Karlove univerze v Pragi. Raziskava se kontrastivno posveča izbranim slovničnim prvinam obeh jezikovnih sistemov, sporočevalni funkciji jezika v besedilu in smiselnosti oziroma načinu uresničevanja spolno občutljive rabe jezika v čeških in slovenskih besedilih.

Literatura

Václav Cvrček 2008: Regulace jazyka a Koncept minimální intervence. Praha: NLN.

Marie Čechová idr. 1997: Stylistika současné češtiny. Praha: ISV.

Simona Kranjc, Martina Ožbot 2013: Vloga spolno občutljivega jezika v slovenščini, angleščini in italijanščini. Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve). Ur. A. Žele. Ljubljana: Znanstvena založba FF (Obdobja 2013). 233–9.

Karel Oliva 2017: Čeština s Olivou: Gábina je nejlepší úplně ze všech! Novinky 16. 5. 2017. Na spletu.

Jan Petr (ur.) 1986: Mluvnice češtiny 2. Praha: Academia.

Marko Stabej 1997: Seksizem kot jezikovnopolitični problem. 33. SSJLK. Ur. A. Derganc. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 57–68.

Saška Štumberger 2018a: Transspolnost v slovenščini: Bomo nekoč pisali »povabili_e so ga_jo k sodelovanju«? Portal plus 12. 4. 2018. Na spletu. Dostop 8. 12. 2018.

Saška Štumberger 2018b: Transspolnost na »filofaksu«: študentka Janez Novak, padli ste na izpitu pri profesorici Božo Repe! Portal plus 29. 5. 2018. Na spletu. Dostop 8. 12. 2018.

Jože Toporišič 20004: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Jana Valdrová 2008: »Žena a vědec? To mi nejde dohromady.« Testy generického maskulina v českém jazyce. Naše řeč 91/1. 26–38.

Jana Valdrová, Blanka Knotková-Čapková, Pavla Paclíková 2010: Kultura genderově vyváženého vyjadřování. Na spletu. Dostop 8. 12. 2018.

Kako citirati
Stankovska, P. (1) „Slovnični, biološki, generični spol ter sodobna raba v slovenščini in češčini“, Slavistična revija, 67(2), str. 325–331. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-20 (Pridobljeno: 16januar2021).
Rubrike
RAZPRAVE