Spol med družbo, jezikovno rabo in predpisom

  • Tina Lengar Verovnik
  • Monika Kalin Golob
Ključne besede: jezik in spol, spolno pravični jezik, jezikovni menedžment, podčrtaj

Povzetek

Slovenščina se uvršča med jezike, ki imajo zaradi sistemske kategorije spola in morfemske kompleksnosti njenega izražanja pri prizadevanjih za spolno pravičnost v družbi središčno vlogo. V preteklem letu so prizadevanja za spolno pravičnejše izražanje doživela dva vrhova: ob rabi podčrtaja kot pisnega signala za spolno nebinarnost oziroma mnogoterost ter ob odločitvi za izmenično rabo moškega in ženskega slovničnega spola kot generičnega v pravilnikih dveh ljubljanskih fakultet. V senci drugega je vprašanje podčrtaja doživelo premalo razprave; v prispevku zato s pomočjo postavk teorije jezikovnega menedžmenta, ki jih predstavljamo tudi ob primerih iz slovenske standardizacijske prakse, osvetljujemo nekatere dodatne vidike (morebitne) implementacije podčrtaja v rabo.

Literatura

Deborah Cameron, 2005: Language, gender, and sexuality: current issues and new directions. Applied Linguistics 26/4. 482–502.

Helena Dobrovoljc, 2004: Pravopisje na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Helena Dobrovoljc in Nataša Jakop, 2011. Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Helena Dobrovoljc in Boris Kern, 2017. Pisanje moških in ženskih oblik in uporaba podčrtaja za izražanje »spolne nebinarnosti«. Jezikovna svetovalnica ISJFR, ZRC SAZU. Na spletu.

Björn Holger Jernudd in Jiří Václav Neustupný, 1987: Language planning: for whom? Actes du Colloque international sur l‘aménagement linguistique = Proceedings of the International Colloquium on Language Planning. Ur. L. Laforge. Québec: Les Presses de L‘Université Laval. 69–84. Tudi na spletu.

Simona Kranjc in Martina Ožbot, 2013: Vloga spolno občutljivega jezika v slovenščini, angleščini in italijanščini. Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve). Ur. A. Žele. Ljubljana: Znanstvena založba FF (Obdobja, 32). 233–39.

Jiři Nekvapil, 2006. From language planning to language management. Sociolinguistica 20, 92–104.

Jiři Nekvapil, 2009. The integrative potential of Language Management Theory. Language Management in Contact Situations: Perspectives from Three Continents. Ur. J. Nekvapil, T. Sherman. Frankfurt am Main: Peter Lang. 1–11.

Tina Lengar Verovnik, 2016. Razvidni in prikriti vplivi načela skladnosti izvirnika in prevoda v prevodnih besedilih pri Evropski komisiji. Teorija in praksa 51/4. 568–82.

Nina Perger, 2016. Simbolno nasilje spolnega zaznamovanja v jeziku in prakse upora v visokošolskem prostoru. Družboslovne razprave 32/81. 41–60.

Suzanne Romaine, 1997. Gender, grammar, and the space between. Communicating Gender in Context. Ur. H. Kotthoff, R. Wodak. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 51–76.

Sabine Sczesny, Magda Formanowicz in Franziska Moser, 2016. Can gender-fair language reduce gender stereotyping and discrimination? Frontiers in Psychology. Na spletu.

Tamah Sherman, 2016. Language management and Language Management Theory [LMT]. Investigating English in Europe. Ur. A. Linn. Boston/Berlin: Walter de Gruyter. 192–99.

Mark Sebba, 2003. Spelling rebellion. Discourse Constructions of Youth Identities. Ur. J. K. Androutsopoulos, A. Georgakopoulou. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 151–73.

Mark Sebba, 2007. Spelling and Society: The Culture and Politics of Orthography around the World. Cambridge: Cambridge University Press.

Mark Sebba, 2012. Ortography as social action: Scripts, spelling, identity and power. Ortography as Social Action. Ur. A. Jaffe, J. Androutsopoulos, M. Sebba, S. Johnson. Boston/Berlin: Walter de Gruyter. 1–19.

Branislava Vičar in Boris Kern, 2017. Možnosti jezikovnega izražanja nebinarnih transspolnih identitet v slovenščini. Dialogi 53/11–12. 223–37.

Objavljeno
2019-07-02
Kako citirati
Lengar VerovnikT. in Kalin GolobM. (2019) „Spol med družbo, jezikovno rabo in predpisom“, Slavistična revija, 67(2), str. 385–394. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-26 (Pridobljeno: 24september2021).
Rubrike
RAZPRAVE