Spol v slovenskih enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjih kot slovnična in družbena kategorija

  • Nina Ledinek
Ključne besede: spol, leksikografija, politična korektnost

Povzetek

V prispevku razmišljamo o spolu v slovenskih enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjih, pri čemer ugotavljamo, da tako kategorija slovničnega spola kot spol kot družbena danost pomembno vplivata na izbor podatkov, ki jih v slovarski opis vključujemo, in na njihovo strukturiranje v slovarskem sestavku. Ob tem opozarjamo, da je treba biti pri oblikovanju temeljnih slovarskih priročnikov družbeno zelo občutljiv, saj jih uporabniki običajno dojemajo kot avtoritativna dela, ki odsevajo pojmovni svet jezika.

Literatura

Katarzyna Bednarska, 2013: Kdo naj dela, kdo pa skrbi za otroke? Spolni stereotipi v slovarjih. Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve). Ur. A. Žele. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja, 32). 35–42. Na spletu.

Henri Béjoint, 2000: Modern Lexicography. An Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Ursula Doleschal, 2015: Gender in Slovenian. Gender Across Languages: Volume 4. Ur. M. Hellinger, H. Motschenbacher. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 333–68.

Nataša Gliha Komac idr., 2015: Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: ISJFR ZRC SAZU. Na spletu.

Vojko Gorjanc, 2005: Neposredno in posredno žaljiv govor v jezikovnih priročnikih: diskurz slovarjev slovenskega jezika. Družboslovne razprave 48/21. 197–209. Na spletu.

Vojko Gorjanc, 2007: Kontekstualizacija oseb ženskega in moškega spola v slovenskih tiskanih medijih. Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ur. I. Novak Popov. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko FF UL (43. SSJLK). 173–80. Na spletu.

Vojko Gorjanc, 2017: Nije rečnik za seljaka. Beograd: Biblioteka XX vek.

Lana Hudeček, Milica Mihaljević, 2018: Croatian web dictionary Mrežnik: One year later – What is different? Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2018. Ur. D. Fišer, A. Pančur. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Na spletu.

Alexandra Jarošová, 2015: Slovo v slovníku z pohľadu času a normy. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV.

Boris Kern, 2015: Politična korektnost v slovaropisju. Škrabčevi dnevi 8. Ur. D. Zuljan Kumar in H. Dobrovoljc. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici. 144–54. Na spletu.

Simona Kranjc, Martina Ožbot, 2013: Vloga spolno občutljivega jezika v slovenščini, angleščini in italijanščini. Ur. A. Žele. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja, 32). 233–39. Na spletu.

Erika Kržišnik, 1997: Kdo govori kako. 33. SSJLK. Ur. A. Derganc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 45–56.

Rado Lenček, 1972: O zaznamovanosti in nevtralizaciji slovnične kategorije spola v slovenskem knjižnem jeziku. Slavistična revija 20/1. 55–64. Na spletu.

Vera Kozmik, Jasna Jeram (ur.), 1995: Neseksistična raba jezika. Ljubljana: Vlada RS, Urad za žensko politiko.

Tjaša Markežič, 2018: (Ne)omejenost tvorbe feminativov v slovenščini. Slavia Centralis 11/1. 61–78. Na spletu.

Damjan Popič, Vojko Gorjanc, 2018: Challenges of adopting gender-inclusive language in Slovene. Suvremena lingvistika 44/86. 329–50. Na spletu.

Marta Silvester, 1978: Priročnik za tehnično stran redakcije gesel. Ljubljana: ISJFR ZRC SAZU.

Slovar slovenskega knjižnega jezika,1970–1991. Ljubljana: DZS. Na spletu.

Slovar slovenskega knjižnega jezika: Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, 2014. Ljubljana: SAZU in ZRC SAZU, ISJFR. Ljubljana: CZ. Tudi na spletu.

Marko Stabej, 1997: Seksizem kot jezikovnopolitični problem. 33. SSJLK. Ur. A. Derganc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 57–68.

Branislava Vičar, Boris Kern, 2017: Možnosti jezikovnega izražanja nebinarnih transspolnih identitet v slovenščini. Dialogi 53/11–12. 223–37.

Ada Vidovič Muha, 1997: Prvine družbene prepoznavnosti ženske prek poimenovalne tipologije njenih dejavnosti, lastnosti. 33. SSJLK. Ur. A. Derganc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 69–79.

Ada Vidovič Muha, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje: Govorica slovarja. Ljubljana: ZIFF.

Ada Vidovič Muha, 2006: Kategorialnost leksemov med slovarjem in slovnico = On the categorialness of lexemes between lexicon and grammar. Slovensko jezikoslovje danes = Slovenian linguistics today. Slavistična revija 54/4. 23–42, 377–99.

Jože Toporišič, 1981: K teoriji spola v slovenskem (knjižnem) jeziku. Slavistična revija 29/1. 79–94.

Jože Toporišič, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Objavljeno
2019-07-02
Kako citirati
LedinekN. (2019) „Spol v slovenskih enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjih kot slovnična in družbena kategorija“, Slavistična revija, 67(2), str. 189–201. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-7 (Pridobljeno: 24september2021).
Rubrike
RAZPRAVE