Slovarska obravnava samostalnikov za poimenovanje oseb

  • Saška Štumberger
Ključne besede: slovenščina, slovnični spol, ženske, generični spol, slovaropisje

Povzetek

Poimenovanja oseb in njihova slovarska obravnava se razlikujejo glede na to, ali poimenujejo osebe po bioloških ali družbenih funkcijah in dejavnostih. Predstavljena so spolno nezaznamovana poimenovanja oseb in tvorjenost spolno specifičnih poimenovanj za ženske osebe, kot jih kaže gradivo v splošnih razlagalnih slovarjih, in sicer v obeh izdajah Slovarja slovenskega knjižnega jezika in v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika.

Literatura

Anton Bajec idr. (ur.), 1994: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Na spletu.

Aleksandra Bizjak Končar, Marko Snoj (ur.), 2014: Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Ljubljana: Založba ZRC. Na spletu.

Aleksandra Derganc, 2017: Poimenovanja za ženske nosilke poklicev in položajev v slovenščini in ruščini. Jezikoslovni zapiski 23/2. 125–30.

Ursula Doleschal, 2015: Gender in Slovenian. Gender Across Language, Volume 4. Ur. M. Hellinger, H. Motschenbacher. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 335–68.

Peter Eisenberg, 2017: Das missbrauchte Geschlecht. Süddeutsche Zeitung 2. 3. 2017. Dostopno na: https://www.sueddeutsche.de/kultur/essay-das-missbrauchte-geschlecht-1.3402438 (2. 1. 2019).

Peter Eisenberg, 2018: Das Deutsche ist eine geschlechtergerechte Sprache – ohne Zwang und ohne Manipulation. Bundeszentrale für politische Bildung 8. 8. Na spletu.

Matthias Heine, 2018: Warum die Gendersternchen-Debatte so deprimierend ist. Welt, 8. 6. Na spletu.

Petra Kobal, 2015: Ženska poimenovanja poklicev. Ljubljana: FF.

Gigafida: korpusna besedilna zbirka. Na spletu.

Vera Kozmik, Jasna Jeram (ur.), 1995: Neseksistična raba jezika. Ljubljana.

Tatjana Marvin, 2018: Jezik in spol. Kvarkadabra 22. 6. Na spletu.

Breda Pogorelec, 1997: Slovenska skladnja in poimenovanja ženskih oseb. Dodatek k 33. SSJLK.

Heinz-Dieter Pohl, 2015: Von Lehrern und von Weibchen. Die Presse, 16. 4. Na spletu.

Ingrid Samel, 2000: Einführung in die feministische Sprachwissenschaft. Berlin: Erich Schmidt.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2., dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Ljubljana: Založba ZRC. Na spletu.

STA, Marko Rabuza, 2017: Učitelji in vzgojitelji bodo stavkali za valentinovo. SiolNet 15. 12. Na spletu.

Irena Stramljič Breznik, 2010: Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom. Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti (Zora, 71).

Saška Štumberger, 2015: Veränderungen in der gesellschaftlichen Stellung von Frauen in Slowenien seit 1991: Personenbezeichnungen im Wörterbuch Slovar novejšega besedja slovenskega jezika (2012). New Approaches to Gender and Queer Research in Slavonic Studies. Ur. D. Scheller-Boltz. Wiesbaden: Harrasowitz (Die Welt der Slaven 59). 101–9.

Saška Štumberger, 2017: New words in the second edition of the Slovene Standard Language Dictionary with examples of nouns denoting females. Ur. L. Repanšek, M. Šekli. 12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje, Ljubljana, 21.–24. september 2017. Povzetki prispevkov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 192–93.

Jože Toporišič, 1981: K teoriji spola v slovenskem (knjižnem) jeziku. Slavistična revija 29/1. 79–94.

Neža Umek, 2008: Feminizacija v slovenščini in francoščini: družbeni in/ali jezikovni problem? Ljubljana: FDV.

Ada Vidovič Muha, 1997: Prvine družbene prepoznavnosti ženske prek poimenovalne tipologije njenih dejavnosti, lastnosti. 33. SSJLK. Ur. A. Derganc. Ljubljana: FF. 69–79.

Objavljeno
2019-07-02
Kako citirati
ŠtumbergerS. (2019) „Slovarska obravnava samostalnikov za poimenovanje oseb“, Slavistična revija, 67(2), str. 203–211. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-8 (Pridobljeno: 24september2021).
Rubrike
RAZPRAVE