Izražanje spola v frazeologiji: samostalniški frazemi med slovarjem in korpusom

  • Nataša Jakop
Ključne besede: samostalniški frazemi, slovnični spol, naravni spol, podspol živosti in človeškosti, referenčni spol

Povzetek

V prispevku opisujemo lastnosti spola samostalniških frazemov s pomensko sestavino 'človeško'. Na osnovi slovarskih razlag in besedilnih realizacij smo frazemom določili slovnični spol, vključno s podspolom človeškosti in živosti, ter referenčni spol. Primerjava je razkrila, da lahko frazemi, specifično vezani na spol, ob neaktualiziranih slovarskih razlagah ohranjajo oz. poglabljajo določene s spolom pogojene stereotipne predstave o moških oz. ženskah.

Literatura

Fran = Portal Fran. Na spletu.

Gigafida = Korpus Gigafida. Na spletu.

Jana Hofmannová, 2017: Geschlechtsspezifische Phraseologismen kontrastiv am Beispiel der sich auf Frauen beziehenden Phraseologismen im Deutschen und im Tschechischen: Bakalářská práce. České Budĕjovice.

Erika Kržišnik, 1996: Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih. Slavistična revija 44/1. 133–54.

Erika Kržišnik, Wolfgang Eismann (ur.), 2007: Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko FF UL.

Jiřina Malá, 2014: Geschlechtspezifische Phraseologismen: Eine korpusgestützte Untersuchung: Diplomarbeit. Brno.

Nafisa Nasrullaeva, 2016: The Concept »Man« and »Women« in the English Phraseology. Scientific Enquiry in the Contemporary World: Theoretical Basics and Inovative Approach. San Francisco, California: B&M Publishing. 74–8.

Anita Novak, 2016: Geschlechtsspezifische Phraseologie in der deutschen Sprache Eine vergleichende Analyse der Stereotypen: Bachelor-Arbeit. Reka.

Katarina Rigler Šilc, 2011: Razumevanje frazemov pri učenju in poučevanju slovenščine kot drugega/tujega jezika. Jezik in slovstvo 56/5–6. 98–108.

Spletni = Spletni slovar slovenskega jezika. Na spletu.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika 2., dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, 2014. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

SSF = Janez Keber, 2011, 2015: Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

SP = Slovenski pravopis. Elektronska objava, 2014. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Diana Stantcheva, 2007: Geschlechtsspezifische Phraseologismen im Deutschen und Bulgarischen – Sprachgebrauch und lexicographische Kodifizierung. Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah. Ur. E. Kržišnik, W. Eismann. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko FF UL. 313–25.

Diana Stantcheva, 2014: Zur lexicographishen Behadlung Geschlechtsspezifischer Phraseologismen (Deutsch-Bulgarisch). Germanica Wratislaviensia 139. Kategorien und Konzepte. Ur. M. Hałub, I. Bartoszewicz, T. Małyszek. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 291–308.

Nuša Ščuka, 2014: Jezik in spol: Ženska poimenovanja v slovenščini. Jezikoslovni zapiski 20/2. 79–88.

Jože Toporišič, 1982: Nova slovenska skladnja. Ljubljana: DZS.

Jože Toporišič, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Mladen Uhlik, Andreja Žele, 2016: Primerjalna analiza dveh tipov stavčnih zgradb. Slavistična revija 64/3. 385–400.

Ada Vidovič Muha, 2000, 20132: Slovensko leksikalno pomenoslovje: Govorica slovarja. Ljubljana: ZIFF.

Andreja Žele, 2000/01: O slovarskem prikazu slovenske vezljivosti. Jezik in slovstvo 46/6. 239–54.

Objavljeno
2019-07-02
Kako citirati
JakopN. (2019) „Izražanje spola v frazeologiji: samostalniški frazemi med slovarjem in korpusom“, Slavistična revija, 67(2), str. 213–222. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-9 (Pridobljeno: 24september2021).
Rubrike
RAZPRAVE