Dodatek k Stritariani: revizija procesa (pre)vrednotenja Josipa Stritarja v slovenski literarni zgodovini in kritiki

Avtorji

  • Blaž Kavšek Filozofska fakulteta

Ključne besede:

literarno zgodovinopisje, pisemska korespondenca, Anton Primožič, literarno obdelovanje, empirična literarna veda (ELV)

Povzetek

Anton Primožič je leta 1936 v Študijsko knjižnico Maribor oddal svojo korespondenco z Josipom Stritarjem. Poleg pisem se je ohranil tudi prepis treh pesmi, ki jih je Stritar vrezal v brezovo lubje. Eno izmed pesmi na lubju (prvo) je že nekaj dni pred oddajo gradiva v knjižnico objavil časopis Slovenec. Janko Glaser je leta 1939 vse tri pesmi evidentiral, nobene pa ni objavil. Urednik France Koblar je v drugi knjigi Stritarjevih Zbranih del (1953) objavil zgolj prvo in tretjo, za drugo pa v opombi navedel, da se ni ohranila. V članku Stritariani dodajam izpuščeno drugo pesem, se sprašujem, kako in zakaj je do njenega izpusta prišlo, predvsem pa podrobneje analiziram posebnosti obravnave Primožičevega gradiva v Slovencu in jo skušam umestiti v proces (pre)vrednotenja Stritarjeve osebnosti in dela v literarnoobdelovalnem segmentu literarnega sistema.

Literatura

Anonimno, 1887: Josip Stritar (Boris Miran). Slovan 4/3. 43–45.

Anonimno, 1887: Josip Stritar (Boris Miran). Slovan 4/2. 28–30.

Anonimno, 1887: Josip Stritar (Boris Miran). Slovan 4/6. 87–92.

Anonimno, 1912: Drug za drugim. Vrtec 42/12. 186–92.

Anonimno, 1906: Ondřičkov koncert. Edinost 31/94. Brez paginacije.

Anonimno, 1901: Dvořakova akademija slovenskega umetniškega društva. Slovenski narod 34/284. brez paginacije.

Anonimno, 1913: Pred porotno sodbo. Slovenec 44/111. 2–3.

Anonimno, 1939: Stričkov kotiček. Slovenec 67/12a. 10.

Anonimno, 1936: Stoletnica rojstva Josipa Stritarja. Slovenec 64/55a. 7.

Ivan Cankar, 1896: Anton Aškerc. Ljubljanski zvon 16/10. 623–27.

Tine Debeljak, 1936: Stoletnica rojstva Josipa Stritarja. Mladika 17/7. 268–69.

Janko Glaser, 1978: Katalog rokopisov Univerzitetne knjižnice Maribor: Ms 1–Ms 300. Maribor: Obzorja.

Janko Glaser, 1939: Stritariana v študijski knjižnici v Mariboru. Glasnik muzejskega društva za Slovenijo 20. Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna.

Bruno Hartman, 1978: Univerzitetna knjižnica Maribor. Maribor: Obzorja.

Blaž Kavšek, 2018: Didaktična poezija in njeno mesto v literarni zgodovini. Slavistična revija 65/4. 629–40.

Ivo Kerže, 2018: Mahničeva estetika in literarna kritika: Magistrska naloga. Ljubljana.

Frančišek Lampe, 1889: Josipa Stritar–ja zbrani spisi. Dom in svet 2/8. 176–77.

Boris Merhar, 1933: Levstik in Stritarjevo svetožalje. Levstikov zbornik. 335–43.

Urška Perenič, 2008: Perspektive empirične sistemske teorije z vidika mlajše gene¬racije – doslednost, odprtost, zanesljivost. Primerjalna književnost 31/2. 113–35.

Urška Perenič , 2010: Empirično-sistemsko raziskovanje literature. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije.

Urška Perenič, 2013: V prerezu slovenske empirične literarne znanosti. Slavistična revija 61/1. 275–84.

Urška Perenič, 2019: Dnevnik kot literarnozgodovinski vir: Tagebuch 1844 Louise Crobath. Slavistična revija 67/3. Strani 426 – 439.

Jože Pogačnik, 1963: Stritarjev literarni nazor. Ljubljana: Slovenska matica.

Jože Pogačnik, 1985: Josip Stritar. Ljubljana: Partizanska knjiga.

Rokopisna zbirka UKM, Ms 173.

Anton Slodnjak, 1958: Geschichte der slowenischen Literatur. Berlin: W. de Gruyter & Co.

Josip Stritar, 1957: Zbrano delo, Deseta knjiga, Pisma 1872–1923. Ur. F. Koblar. Ljubljana: DZS.

Josip Stritar, 1894: Nova pota. Ljubljanski zvon 14/7. 395–99.

Josip Stritar, 1885: Pogovori IV. Ljubljanski zvon 5/6. 362– 68.

Josip Stritar, 1885: Pogovori V. Ljubljanski zvon 5/7. 413–17.

Franc Svetič, 1888: Naturalizem. Ljubljanski zvon 8/6. 359– 64.

Josip Tominšek, 1906: Josip Stritar: Analiza njegovega življenja in delovanja. Ljubljanski zvon 26/6. 332–40.

Prenosi

Objavljeno

2019-10-10

Kako citirati

Kavšek, B. (2019) „Dodatek k Stritariani: revizija procesa (pre)vrednotenja Josipa Stritarja v slovenski literarni zgodovini in kritiki“, Slavistična revija, 67(3), str. 465–478. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-1-3 (Pridobljeno: 2 oktober 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE