Pomanjkljivo sporazumevanje v ideološko vpetem diskurzu

Avtorji

  • Darinka Verdonik Univerza v Mariboru

Ključne besede:

nesporazum, razumevanje, pomen

Povzetek

Ideološko vpet diskurz je pogosto pospremljen s sovražnim in žaljivim govorom, hkrati pa zadeva družbeno izredno občutljive in pomembne teme. V članku raziskujemo, kaj se na ravni medsebojnega razumevanja in sporazumevanja dogaja v take vrste diskurzih, ter ugotavljamo, da gre za pomanjkljivo sporazumevanje na ravni makropropozicij, ki ga spodbujajo okoliščine, v katerih se aktivirajo emocije in tekmovalno vzdušje, ter prevelika osredotočenost nase namesto na naslovnika.

 

Literatura

Shoshana Blum-Kulka, Elda Weizman, 2003: Misunderstandings in political inter¬views. Misunderstanding in Social Life: Discourse Approaches to Problematic Talk. Ur. J. House, G. Kasper, S. Ross. Harlow: Person Education Limited. 107–28.

Carolyn R. Boiarsky, 2016: Risk Communication and Miscommunication: Case Studies in Science, Technology, Engineering, Government and Community Organizations. Boulder: University Press of Colorado.

Nikolas Coupland, Howard Giles, John M. Wiemann, 1991: Talk as “problem” and communication as miscommunication: An integrative analysis. Miscommunication and Problematic Talk. Ur. N. Coupland, H. Giles, J. M. Wiemann. Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications.

Teun A. van Dijk, Walter Kintsch, 1983: Strategies of Discourse Comprehension. New York, London: Academic Press.

Ina Ferbežar, Marko Stabej, 2008: Razumeti razumevanje. Jezik in slovstvo 53/1. 15–31.

Paul H. Grice, 1975: Logic and conversation. Syntax and semantics 3: speech acts. Ur. P. Cole in J. L. Morgan. New York: Academic Press. 41–58.

Volke Hinnenkamp, 2003: Misunderstandings: interactional structure and strategic resources. Misunderstanding in Social Life: Discourse Approaches to Problematic Talk. Ur. J. House, G. Kasper, S. Ross. Harlow: Person Education Limited. 57–81.

Miran Hladnik, 2017: Nesporazumi z medijem. Primerjalna književnost 40/1. 59–75.

Juliane House, 2003: Misunderstanding in intercultural university encounters. Misunderstanding in Social Life: Discourse Approaches to Problematic Talk. Ur. J. House, G. Kasper, S. Ross. Harlow: Person Education Limited. 22–56.

Blanka Frydrychova Klimova, Ilona Semradova, 2012: Barriers to communication. Procedia – Social and Behavioral Sciences 31. 207–11.

Olga Kunst Gnamuš, 1983: Govorno dejanje – družbeno dejanje: Komunikacijski model jezikovne vzgoje. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi Edvarda Kardelja Ljubljana.

Geoffrey Leech, 1983: Principles of pragmatics. New York: Addison Wesley Longman Publishing.

David C. Mortensen, 1997. Miscommunication. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.

Arto Mustajoki, 2012: A speaker-oriented multidimensional approach to risks and causes of miscommunication. Language and Dialogue 2/2. 216–43.

Eva Codó Olsina, 2002: Managing understanding in intercultural talk: An empirical approach to miscommunication. Atlantis 24/2. 37–57.

Natalija Povodnik, 2007: Kulturni nesporazumi v socialnem delu. Socialno delo 46/3. 117–23.

Ivan Janez Štuhec, 2015: Fenomen homoseksualnosti in moralni kriteriji za njegovo družbeno umestitev. Bogoslovni vestnik 75/3.

Jenny Thomas, 1983: Cross-cultural pragmatic failure. Applied Linguistics 4/2. 91–112.

Angeliki Tzanne, 2000: Talking at Cross-Purposes: The Dynamics of Miscommunication. Amsterdam: Benjamins.

Darinka Verdonik, 2005: Nesporazumi v komunikaciji. Jezik in slovstvo 50/1. 51–63.

Darinka Verdonik, 2010: Between understanding and misunderstanding. Journal of Pragmatics 42/5. 1364–79.

Jef Verschueren, 2000: Razumeti pragmatiko. Ljubljana: Založba /*cf.

Jerica Vogel, 2004: Razvijanje razumevanja in vrednotenja govorjenega besedila. Jezik in slovstvo 49/2. 37–56.

Edda Weigand, 1999. Misunderstanding: The standard case. Journal of Pragmatics 31/6. 763–85.

Elda Weizman, Shoshana Blum-Kulka, 1992: Ordinary Misunderstanding. Current Advances in Semantic Theory. Ur. M. Stamenov. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 417–32.

Prenosi

Objavljeno

2019-10-10

Kako citirati

Verdonik, D. (2019) „Pomanjkljivo sporazumevanje v ideološko vpetem diskurzu“, Slavistična revija, 67(3), str. 509–525. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-1-6 (Pridobljeno: 2 oktober 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE