Analiza kratic v terminoloških slovarjih

Avtorji

  • Tanja Fajfar ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Mojca Žagar Karer ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ključne besede:

terminologija, krajšava, kratica, terminološki slovar, razvezava kratice

Povzetek

V članku smo analizirali kratice v terminologiji, zanimal nas je zlasti njihov prikaz v ter­minoloških slovarjih. Med krajšavami so v pregledanih slovarjih daleč najpogostejše kratice, ostalo so okrajšave in simboli. Sicer je absolutni delež kratic v terminoloških slovarjih relativno majhen, po večji količini kratic pa izstopa področje farmacije. Izkazalo se je, da so kratice v pregledanih slovarjih skoraj izključno iz angleščine in slovenščine, kratic iz drugih jezikov je zanemarljivo malo. V absolutnem smislu je kratic iz angleških terminov več, podrobnejša analiza pa pokaže, da je pretežen izvor kratic odvisen predvsem od stroke.

Literatura

Angleško-slovenski slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije. 2012. Ur. M. Žakelj - Mavrič in M. Dolinar. Ljubljana: Slovensko biokemijsko društvo. Na spletu.

Ljudmila Bokal, 2004: Znamenja angleščine kot globalnega jezika v slovenščini, še posebej s stališča terminologije. Terminologija v času globalizacije. Ur. M. Humar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 45–55.

Botanični terminološki slovar. 2013. Ur. F. Batič in B. Košmrlj - Levačič. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU. Na spletu.

Roger A. Brumback, 2009: ABRV (or Abbrevobabble Revisited). Journal of Child Neurology 24/12. 1477–79. Na spletu.

Maria Teresa Cabré, 1999: Terminology: Theory, methods and applications. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Farmacevtski terminološki slovar: 2., dopolnjena in pregledana izdaja. 2019. Ur. M. Humar, J. Šmid - Korbar in A. Obreza. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Alenka Gložančev, 1991: Enobesedna imena slovenskih podjetij. Ljubljana: ISJFR ZRC SAZU.

Andrew H. Hales, Kipling D. Williams in Joel Rector, 2017: Alienating the Audience: How Abbreviations Hamper Scientific Communication Observer 30/2. Na spletu.

Miroslav Kališnik, 1998: O medicinskem izrazju v slovenskih besedilih. Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje. Ur. M. Humar. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC. 79–83.

Mojca Kompara, 2015: Raba veznikov in predlogov pri tvorbi kratic. Jezikoslovni zapiski 21/1. 51–62. Na spletu.

Tomo Korošec, 1993: O krajšavah. 29. SSJLK. Ur. M. Hladnik. Ljubljana: FF. 15–27.

James A. Kushlan, 1995: Use and Abuse of Abbreviations in Technical Communication. Journal of Child Neurology 10/1. 1–3. Na spletu.

Terezija Leben - Pivk,1998: Krajšave v gumarstvu. Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje. Ur. M. Humar. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC. 57–68.

Tina Lengar Verovnik, 2018: Obravnava kratic v prenovljenih pravopisnih pravilih: Novosti in spremembe. Jezikoslovni zapiski 24/2. 43–54. Na spletu.

Nataša Logar, 2003: Kratice in tvorjenke iz njih – aktualna poimenovalna možnost. Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa/Sodobni jezikovni položaj na Poljskem in v Sloveniji. Ur. S. Gajda in A. Vidovič Muha. Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, FF. 131–49.

Nataša Logar, 2005: Norma v slovarju sodobne slovenščine: Zloženke in kratice. Družboslovne razprave XXI/48. 211–25. Na spletu.

Medinstitucionalni slogovni priročnik. Urad za publikacije EU. Na spletu.

Andrej Paulin, 2009: Tipologija slovenske tehniške terminologije. Terminologija in sodobna terminografija. Ur. N. Ledinek, M. Žagar Karer in M. Humar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 195–201.

Pravopis 8.0: Pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo. Na spletu.

Matej Rode, 1974: Poskus klasifikacije krajšav. Slavistična revija 22/2. 213–19.

Eva Sicherl in Andreja Žele, 2012: Slovensko-angleški glosar jezikoslovnega izrazja. Ljubljana: FF. Na spletu.

Slovar slovenskega knjižnega jezika: Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. 2014. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU. Na spletu.

Slovenski pravopis. 1950. Ljubljana: DZS. Na spletu.

Slovenski pravopis. 1962. Ljubljana: DZS. Na spletu.

Slovenski pravopis. 2001. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Na spletu.

Slovenski smučarski slovar. 2013. Ur. L. Bokal. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Na spletu.

Terminološki slovar avtomatike: 2., dopolnjena in pregledana izdaja. 2018. Na spletu.

Jože Toporišič, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: CZ.

Urbanistični terminološki slovar. 2016. Ur. B. Mihelič, M. Humar in M. Nikšič. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU. Na spletu.

Ada Vidovič Muha, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje: Govorica slovarja. Ljubljana: FF.

Prenosi

Objavljeno

2019-12-31

Kako citirati

Fajfar, T. in Žagar Karer, M. (2019) „Analiza kratic v terminoloških slovarjih“, Slavistična revija, 67(4), str. 551–567. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-4-1-2 (Pridobljeno: 5 februar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE