Med žlindro in svitlo mavro: recepciji Krsta pri Savici in Maja v času narodnih preporodov

  • Lucija Mandić
Ključne besede: nacionalna pesnitev, France Prešeren, Karel Hynek Mácha, slovenska romantika, češka romantika

Povzetek

V članku s primerjalno analizo recepcij dveh nacionalnih pesnitev, Prešernovega Krsta pri Savici in Máchovega Maja, ugotavljamo, v čem sta si bila podobna in kako sta se razlikovala procesa kanonizacije teh dveh del, ki sta v obdobju narodnih preporodov v 19. stoletju zasedli podobni mesti v češki in slovenski nacionalni literaturi. Primerjamo, kako so se skozi pisemsko, kritiško in literarno recepcijo spreminjali pogledi na deli od prve objave (1836) do tedaj, ko sta bili sprejeti v nacionalni literarni kanon.

Literatura

Anonimno, 1855: Z Blejskiga jezera. Zgodnja danica: katoliški cerkveni list 8/1. 4. Na spletu.

Janez Bleiweis, 1844: Opomba. Kmetijske in rokodelske novice 2/29. 114. Na spletu.

Janez Bleiweis, 1875: Literarna zapuščina doktorja Franceta Prešerna: Letopis matice slovenske za 1875. Ur. I. Tušek in M. Pleteršnik. Ljubljana: Matica slovenska. Na spletu.

Marijan Dović, 2013: »Češki Prešeren«: Slovenska recepcija Máchovega kulta. Slavistična revija 61/3. 461–75.

Marijan Dović, 2016: Kanonizacija kulturnih svetnikov: Analitični model. Kulturni svetniki in kanonizacija. Ur, M. Dović. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Marijan Dović in Jón Karl Helgason, 2017: National Poets, Cultural Saints: Canonization Commemorative Cults of Writers in Europe. Leiden; Boston: Brill.

Fran Erjavec, 1934: Kako se je slinarju z Golovca po svetu godilo. Zbrano delo I. Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna. 148–56.

Alfonz Gspan, 1960: Rizzi, Vincenc (1816–1856). Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Ljubljana: SAZU.

Miran Hladnik, 2002: Dve povesti v verzih iz prve polovice 19. stoletja. Romantična pesnitev: Ob 200. obletnici rojstva Franceta Prešerna. Ur. M. Juvan. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti.

Josef Hrabák, Dušan Jeřábek in Zdeňka Tichá, 1984: Průvodce po dějinách české literatury. Praga: Panorama.

Miroslav Hroch, 1995: National Self-Determination from a Historical Perspective. Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne Des Slavistes 37/3–4. 283–99.

Miroslav Hroch, 2000: Social Preconditions of National Revival in Europe: A Comparative Analysis of the Social Somposition of Patriotic Groups Among the Smaller European Nations. New York: Columbia University Press.

Anton Janežič, 1854: Slovenska slovnica s kratkim pregledom slovenskega slovstva ter z malim cirliskim in glagoliškim berilom za Slovence. Celovec: E. Liegel. Na spletu.

Balant Janežič, 1852: Žertvovanje na Savi. Slovenska bčela 3/1–3. 3–6, 12–14, 17–20. Na spletu.

Andraž Jež, 2012: Zveze Stanka Vraza s češko literaturo. Jezik in slovstvo 59/4. 111–19.

Marko Juvan, 1990: Imaginarij Kersta v slovenski literaturi: Medbesedilnost recepcije. Ljubljana: Revija Literatura.

Marko Juvan, 2012: Prešernovska struktura in slovenski literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura.

Marko Juvan, 2016: Imaginarij Krsta v slovenski literaturi: Medbesedilnost recepcije. Druga, popravljena in dopolnjena, elektronska izdaja. Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (eZmono). Na spletu.

Janko Kos, 2002: Krst pri Savici v luči kritik in interpretacij. Prešeren in krščanstvo. Ljubljana: Slovenska matica. 81–116.

Jernej Kosi, 2013: Kako je nastal slovenski narod. Začetki slovenskega nacionalnega gibanja v prvi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Sophia.

Erwin Köstler, 2002: Prešernov Krst in Máchov Máj: Podobnosti in različnosti v recepciji dveh »nacionalnih epov«. Romantična pesnitev: Ob 200. obletnici rojstva Franceta Prešerna. Ur. M. Juvan. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 329–34.

Fran Levstik, 1953: Ježa na Parnas. Zbrano delo 3. Ljubljana: DZS. 43–152.

Albinca Lipovec, 1981: Karel Hynek Mácha in France Prešeren. Jezik in slovstvo 27/2–3. 57–61.

Fran Malavašič, 1840: Slovenische Literaturzustände während des letztverflossenen Jahrzehends 1830 –1839. Carniolia 3/54 str. 213; 3/55 str. 217–19. Na spletu.

Janez Mencinger, 1961. Vetrogončič. Janez Mencinger: Zbrano delo 1. Ljubljana: DZS. 41–76.

Janko Pajk, 1864: Preširn in Petrarka. Kmetijske in rokodelske novice 22/24. 192–93. Na spletu.

Jaroslav Pánek in Oldřich Tůma, 2011: A history of the Czech lands. Praga: Charles University, Karolinum Press.

Boris Paternu, 1989: Modeli slovenske literarne kritike (Od začetkov do 20. stoletja). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Boris Paternu, 2006: Kako brati »Krst pri Savici«. Slavistična revija 54/3. 283–93.

Urška Perenič, 2010: Empirično-sistemsko raziskovanje literature: Konceptualne podlage, teoretski modeli in uporabni primeri. Ljubljana: ZDSDS (Slavistična knjižnica, 16).

Urška Perenič, 2012: Čitalništvo v perspektivi družbenogeografskih dejavnikov. Slavistična revija 60/3. 265–382.

Dušan Pirjevec, 1978: Vprašanje o poeziji. Vprašanje naroda. Maribor: Obzorja.

France Prešeren, 1974: Pesnitve in pisma. Ljubljana: MK.

Dušan Prokop, 2010: Kniha o Máchově Máji. Praga: Academia.

Robert B. Pynsent, 2010: Mácha, the Czech National Poet. History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th centuries. Volume IV: Types and Stereotypes. Ur. M. Cornis-Pope in J. Neubauer. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 56–85.

Vincenc Rizzi, 1849: Poezije doktorja Franceta Prešerna. Slovenija 2/104. 416. Na spletu.

Dimitrij Rupel, 1976: Svobodne besede (od Prešerna do Cankarja). Koper: Lipa.

Aleksandr Stich, 1987: Prešeren in Macha. Sodobnost 35/2. 207–19.

Josip Stritar, 1866: Preširnove poezije. France Prešeren: Pesmi Franceta Preširna, s pésnikovo podobo, z njegovim životopisom in estetično-kritičnim uvodom. Ljubljana: O. Wagner. Na spletu.

Luka Svetec, 1851: Vladimir in Kosara. Slovenska bčela 2/1–5. 4–7, 19–23, 35–38, 51–54, 69–72. Na spletu.

Lovro Toman, 1850: O Prešernovim spominku. Kmetijske in rokodelske novice 8/15. 61. Na spletu.

Janez Trdina, 1952: Pretres slovenskih pesnikov. Zbrano delo 4. Ljubljana: DZS. 188–208.

Pavel Vašák (ur.), 1981: Literární pouť Karla Hynka Máchy: Ohlas Máchova díla v letech 1836-1858. Praga: Odeon.

Jonatan Vinkler, 2004: »Tisk a papír jsou výborné.« – Prešeren in Mácha v primežu nacionalizma. Prevajanje besedil iz obdobja romantike: 29. prevajalski zbornik. Ur. M. Ožbot. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev. 245–66.

Marko Zajc in Janez Polajnar, 2012: Naši in vaši: Iz zgodovine slovenskega časopis¬nega diskurza v 19. in začetku 20. stoletja. Ljubljana: Mirovni inštitut.

Miloš Zelenka, 2014: K izbranim problemom narodnega preroda: oscilacija romantike z realizmom kot primerjalni problem. Slavistična revija 62/1. 109–19.

Jožef Žemlja, 1843: Sedem sinov. Ljubljana: samozaložba. Na spletu.

Objavljeno
2019-12-31
Kako citirati
MandićL. (2019) „Med žlindro in svitlo mavro: recepciji Krsta pri Savici in Maja v času narodnih preporodov“, Slavistična revija, 67(4), str. 615–629. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-4-1-6 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE