Besedilne in terminološke novosti v drugem slovenskem prevodu Saussurjeve knjige

Avtorji

  • Primož Vitez Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Ključne besede:

Ferdinand de Saussure, Splošno jezikoslovje, jezikoslovna terminologija, dihotomija, prevod znanstvenega besedila

Povzetek

Članek predstavlja konceptualne in besedilne motivacije, nato pa pojmovne rešitve, ki so pripeljale do izida novega prevoda Saussurjevega Splošnega jezikoslovja (1916). Gre za znanstveno besedilo, ki ni vplivalo le na razvoj sodobnega jezikoslovja, temveč je usmerilo analitično razmišljanje na vseh področjih humanistike in družboslovja. Prevajalka Saša Jerele se je v sodelovanju z uredniško ekipo posebej posvetila razčlembi terminoloških dihotomij, ki so v jedru Saussurjeve jezikoslovne misli. Ob upoštevanju prevodne tradicije se je naslonila na najnovejše interpretacije tega ključnega teksta, ki so se močno zgostile v desetletju pred stoto obletnico izida izvirnika (2006–2016). Uredniški in prevajalski razmislek, bistven za nastanek prevoda, najprej zadeva naslov besedila, nato pa zlasti temeljno dialektiko teoretičnih razmerij med jezikom (langue) in govorom (parole), označevalcem in označenim, sinhronijo in diahronijo ter ključna koncepta jezikovnega znaka in njegove arbitrarnosti.

Literatura

Michel Arrivé, 2015: Saussure retrouvé. Paris: Classiques Garnier.

Gaston Bachelard, 2012: Oblikovanje znanstvenega duha. Ljubljana: Studia humanitatis.

Émile Benveniste, 1966: Saussure après un demi-siècle. Cahiers Ferdinand de Saussure 2. 7–21.

Émile Benveniste, 1988: Problemi splošne lingvistike I. Prev. I. Žagar, B. Nežmah. Ljubljana: Studia humanitatis.

Umberto Eco, 1992: La production des signes. Prev. M. Bouzaher. Paris: Le Livre de Poche.

Johannes Fehr, 2000: Saussure entre linguistique et sémiologie. Paris: Presses Universitaires de France.

Claire Forel, Thomas Robert, 2017: Saussure. Une source dʼinspiration intacte. Genève: MētisPresses.

Hans Georg Gadamer, 2008: Človek in jezik. Prev. B. Klun. Spisi o govoru. Ur. P. Vitez. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalna založba Filozofske fakultete. 21–27.

Boris Gasparov, 2013: Beyond Pure Reason. Ferdinand de Saussure’s Philosophy of Language and Its Early Romantic Antecedents. New York: Columbia University Press.

Roman Jakobson, 1996: Lingvistični in drugi spisi. Prev. D. Bajt. Ljubljana: Studia humanitatis.

William Labov, 1972: Sociolinguistic patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Claude Lévi-Strauss, 1985: Oddaljeni pogled. Prev. B. Kovič, B. Rotar, V. Troha, J. Zlodre, J. Žuraj. Ljubljana: Studia humanitatis.

Sreten Marić, 1977: Sosirova lingvistika i misao o čoveku. F. de Sosir: Opšta lingvi¬stika. Prev. S. Marić. Beograd: Nolit. 9–48.

Tullio de Mauro, 1967: Introduzione, traduzione e commento di Ferdinand de Saussure: Corso di linguistica generale. Bari: Laterza.

Jean-Claude Milner, 2003: Strukturalizem. Liki in paradigma. Prev. K. Rotar, M. Dolar, E. D. Bahovec, A. Zupančič. Ljubljana: Krtina.

Claudine Normand, 2000: Saussure. Paris: Les Belles Lettres.

Breda Pogorelec, 1982: Ferdinand de Saussure: splošna načela. Kserografiran se¬minarski izroček, 13 str. Ljubljana: FF UL.

François Rastier, 2015: Saussure au futur. Paris: Les belles lettres.

Ferdinand de Saussure, 1997: Predavanja iz splošnega jezikoslovja. Prev. B. M. Turk. Ljubljana: Studia humanitatis.

Ferdinand de Saussure, 2002: Écrits de linguistique générale. Paris: Gallimard.

Ferdinand de Saussure, 2016: Cours de linguistique générale. 1. izd. 1916. Paris: Payot & Rivages.

Ferdinand de Saussure, 2018: Splošno jezikoslovje. Prev. S. Jerele. Ljubljana: Studia humanitatis.

Estanislao Sofia, 2015: La 'Collation Sechehaye ʼdu 'cours de linguistique générale' de F. de Saussure. Leuven: Peeters.

Ferdinand de Sosir, 1977: Opšta lingvistika. Prev. S. Marić. Beograd: Nolit.

Dubravko Škiljan, 2008: Dolga zgodovina jezikoslovja govora. Spisi o govoru. Ur. P. Vitez. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 29–37.

Jean-Didier Urbain, 2016: L’homme descend du signe. La révolution saussurienne. F. de Saussure: Cours de linguistique générale. Paris: Payot & Rivages. 7–51.

Jože Toporišič, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.

François Vincent, 2017: À propos des sources du premier cours de linguistique généra¬le. Saussure. Une source d’inspiration intacte. Ur. C. Forel, T. Robert. Genève: MētisPresses.

Primož Vitez, 2019: Besedilna invencija in citat. Spomin II, Ars&Humanitas 13/1. Ur. K. Mahnič, N. Golob. Ljubljana: Znanstvena založba FF UL.

Prenosi

Objavljeno

2020-03-06

Kako citirati

Vitez, P. (2020) „Besedilne in terminološke novosti v drugem slovenskem prevodu Saussurjeve knjige“, Slavistična revija, 68(1), str. 41–54. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-1-3 (Pridobljeno: 22 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE