Dalmacija i banska Hrvatska u Pavlinovićevim Putima (Godine 1867–75)

Avtorji

  • Krystyna Pieniążek-Marković Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Univerza Adama Mickiewicza v Poznanju

Ključne besede:

preporod, integracija, kulturni krajolik, južna i sjeverna Hrvatska, putopis

Povzetek

Cilj članka je rekonstrukcija dvaju krajolika koje Mihovil Pavlinović konstruira na uvodnim stranicama svojega putopisa Puti (Godine 1867–75). Političko djelovanje toga dalmatinskog svećenika bilo je usmjereno prema ujedinjenju hrvatskih pokrajina i pohrvaćenju odnarođene i otuđene (gradske i otočke) Dalmacije. Kako bi postigao cilj preporodni putnik-pripovjedač gradi dvije oprečne slike južne i sjeverne Hrvatske. Rad prikazuje kojim se stilističkim sredstvima služi i na koji način pokušava utjecati na čitatelja, dakle pridobiti pristalice pripajanja Dalmacije Banskoj Hrvatskoj. Pozivajući se na polisenzorička iskustva, uključujući osnovne fiziološke potrebe, Pavlinović konstruira oprečne svjetove i oprečne prostore: sjevernohrvatski raj na zemlji i južnohrvatsko mrtvilo/groblje (svijet danji i noćni). Ujedno prikazuje tijesno povezivanje kulture i mentaliteta s prostorom, krajolikom, prirodom. Pokrajine Trojedne Kraljevine u njegovu ostvarenju i u skladu sa zadacima preporodne književnosti, predstavljaju književne ideološke krajolike. U istraživanju oslanjam se na humanističku geografiju i prostorni obrat.

Literatura

Marja Boršnik (ur.), 1966: Ivan Tavčar Zbrano delo. Ljubljana: DZS.

Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, 1983: Rječnik simbola: mitovi, sni, običaji, geste, oblici, likovi, boje, brojevi. Prev. A. Buljan, D. Bučan, F. Vučak, M. Vekarić, N. Grujić. Zagreb: NZMH, Mladost.

Denis Cosgrove, 1998: Social Formation and Symbolic Landscape. London: Croom Helm.

Mary Douglas, 1966: Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. New York: Praeger. Polj. izd. Mary Douglas, 2007: Czystość i zmaza. Analiza pojęć nieczystości i tabu. Prev. M. Bucholc. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Miran Hladnik, 2012: Prostor v slovenskih literarnovednih študijah. Slavistična revija 60/3. 271–282.

Miran Hladnik, Jerneja Fridl, 2012: Prostor v slovenski zgodovinski povesti in nje¬gova geografska prezentacija. Slavistična revija 60/3. 431–442.

Dawid Howes, (ur.) 2006: Empire of the Senses. The Sensual Culture Reader. Oxford: Berg.

John B. Harley, 2001: The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography. Chicago: University of Chicago Press.

Katarina Ivon, 2012: Mihovil Pavlinović u Narodnom koledaru. Primjer kompleksnog osobnog imaginarija druge polovine XIX. stoljeća. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 54. 251–272.

Stipe Kljaić, 2018: Postrevolucionarni konzervativizam političara i svećenika don Mihovila Pavlinovića. Crkva u svijetu 53/4. 627–646.

Don Mitchel, 2008: Krajolik. Prev. D. Lalović. Kulturna geografia. Kritički rječnik ključnih pojmova. Ur. D. Atkinson, P. Jackson, D. Siblez, N. Washbourne. Zagreb: Disput. 81–90.

Pavao Pavličić, 2007: Epika granice. Zagreb: Matica hrvatska.

Mihovil Pavlinović, 1888: Puti (Godine 1867–75). Zadar: Brzotiskom „Narodnoga lista”.

Urška Perenič, 2012: Prostor v literaturi in literatura v prostoru. Slavistična revija 60/3. 259–264.

Magdalena Rembowska-Płuciennik, 2010: Dlaczego warto wrócić do zmysłów? Wokół literaturoznawczych inspiracji antropologią zmysłów. Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa? Ur. P. Czapliński, A. Legeżyńska, M. Telicki. Poznań: Wydawnictwo »Poznańskie Studia Polonistyczne«.

Paul Rodaway, 1994: Sensuos Geography. London: Routledge.

Elżbieta Rybicka, 2014: Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków: Universitas.

Bernard Sharrat, 2001: Writing Britains. British Cultural Studies: Geography, Nationality, and Identity. Ur. D. Morley, K. Robins. Oxford: Oxford University Press.

Janusz Sławiński, (ur.) 1989: Słownik terminów literackich. Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Ola Söderström, 2008: Reprezentacija. Kulturna geografia. Kritički rječnik ključnih pojmova. Ur. D. Atkinson, P. Jackson, D. Siblez, N. Washbourne. Prev. D. Lalović. Zagreb: Disput. 35–40.

Nikša Stančić, 1980: Hrvatska nacionalna ideologija preporodnog pokreta u Dalmaciji — Mihovil Pavlinović i njegov krug do 1869. Zagreb: Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu (monografije, knj. 11).

Jola Škulj, 2004: Literature and space: textual, artistic and cultural spaces of tran¬sgressiveness. Primerjalna književnost 27/Special Issue. 20–37.

Yi-Fu Tuan, 1987: Przestrzeń i miejsce. Prev. A. Morawińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Barney Warf, Santa Arias (ed.), 2009: Introduction: the Reinsertion of Space into the Social Sciences and Humanities. The Spatial Turn. Ur. B. Warf, S. Arias. London, New York: Routledge. 1–10.

Benedikta Zelić-Bučan, 1978: Don Mihovilo Pavlinović – hrvatski preporoditelj i političar. Crkva u svijetu 13/1. 59–70.

Benedikta Zelić-Bučan, 1982: Hrvatski preporod u Dalmaciji i Mihovil Pavlinović. Crkva u svijetu 17/4. 386–395.

Objavljeno

2020-03-06

Kako citirati

Pieniążek-Marković, K. (2020) „Dalmacija i banska Hrvatska u Pavlinovićevim Putima (Godine 1867–75)“, Slavistična revija, 68(1), str. 91–102. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-1-6 (Pridobljeno: 14 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE