Cankarjev roman Gospa Judit in Nietzschejeva miselnost

Avtorji

  • Alojzija Zupan Sosič Filozofska fakulteta v Ljubljani

Ključne besede:

prvoosebna pripovedovalka, ženska, morala, individualizem, avtobiografskost in hrepenenje

Povzetek

Raziskovala sem stike med osrednjimi novostmi Cankarjevega romana Gospa Judit (zvrstni in žanrski sinkretizem, esejizacija, prepletenost dveh prvoosebnih pripovedovalcev, izbira ženske glavne literarne osebe, medij vrednotenja oziroma satirične polemike, avtobiografskost kot bistveno poetološko načelo) in Nietzschejevo miselnostjo (morala, volja do moči, individu­alizem, avtobiografskost in hrepenenje). Moralni perspektivizem sem v romanu Gospa Judit razbirala kot kritiko narodne morale, voljo do moči kot smerokaz za posebni individualizem oziroma avtobiografskost, Judit pa sem analizirala tudi kot zrcalo družbe.

 

Literatura

Irena Avsenik Nabergoj, 2008: Nasilje v Cankarjevi drami Kralj na Betajnovi in medbesedilni stiki z evropsko literaturo. Jezik in slovstvo 53/2. 33–47.

Eva D. Bahovec, 2011: Filozofija in avtobiografija: primer Nietzsche. Avtobiografski diskurz: teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju. Ur. Alenka Koron, Andrej Leben. Ljubljana: ZRC SAZU. 65–79.

Nada Barbarič, 2010: Mnenja o Gustavu Flaubertu in Gospe Bovaryjevi. Gustave Flaubert: Gospa Bovaryjeva. Prev. Vladimir Levstik. Ljubljana: DZS. 347–55.

France Bernik, 1985: Od mladostne črtice do romana. Ivan Cankar: Dela I. Ljubljana: Cankarjeva založba. 363–85.

France Bernik, 1970: Opombe k dvanajsti knjigi. Ivan Cankar: Zbrano delo 12. Gospa Judit. Križ na gori. Novele in črtice 1903–1904. Ur. France Bernik. Ljubljana: DZS. 371–451.

Ivan Cankar, 1969: Zbrano delo 7. Vinjete. Nezbrane vinjete. Ur. Janko Kos. Ljubljana: DZS.

Ivan Cankar, 1970: Zbrano delo 26. Pisma I. Ur. Jože Munda. Ljubljana: DZS.

Ivan Cankar, 1970: Zbrano delo 12. Gospa Judit. Križ na gori. Novele in črtice 1903–1904. Ur. France Bernik. Ljubljana: DZS.

Ivan Cankar, 1972: Zbrano delo 28. Pisma III. Ur. Jože Munda. Ljubljana: DZS.

Jožica Čeh Steger, 2018: Kratka proza. Ivan Cankar, literarni revolucionar. Ljubljana: Cankarjeva založba. 89–143.

Matevž Kos, 2003: Poskusi z Nietzschejem: Nietzsche in ničejanstvo v slovenski lite¬raturi. Ljubljana: Slovenska matica.

Erwin Köstler, 2012: K problematiki hrepenenja v slovenskem cankarjeslovju. Primerjalna književnost 35/3. 243–59.

Dušan Moravec, 1968: Opombe. Ivan Cankar: Zbrano delo, 4. knjiga. Kralj na Betajnovi. Pohujšanje v dolini Šentflorjanski. Dodatek. Ur. Dušan Moravec. Ljubljana: DZS. 277–395.

Friedrich Nietzsche, 1989: Somrak malikov ali Kako filozofiramo s kladivom; Primer Wagner: problemi glasbenikov; Ecce Homo: kako postaneš, kar si; Antikrist: prek¬letstvo nad krščanstvo. Ljubljana: Slovenska matica.

Friedrich Nietzsche, 1999: Tako je govoril Zaratustra. Prev. Janko Moder. Ljubljana: Slovenska matica.

Dušan Pirjevec, 1954: Boj za Cankarjevo podobo. Naša sodobnost 2/11–12. 1109–26.

Dušan Pirjevec, 1964: Ivan Cankar in evropska literatura. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Dušan Pirjevec, 1969: Vprašanje o Cankarjevi literaturi. Slavistična revija 17/1. 150–82.

Rüdiger Safranski, 2010: Nietzsche: biografija njegovega mišljenja. Prev. Tomo Virk. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.

Vlado Sruk, 1986: Morala in etika. Leksikoni Cankarjeve založbe. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Vesna Stanković Pejnović, 2014: Lavirint moći. Politička filozofija Fridriha Ničea. Novi Sad: Mediteran publishing.

Ivan Urbančič, 1988: Kritični obrat modernosti. Nietzschejevo onstran dobrega in zlega. Friedrich Nietzsche: Onstran dobrega in zlega. H genealogiji morale. Prev. Janko Moder. Ljubljana: Slovenska matica. 347–400.

Ivan Urbančič, 1999: Spremna beseda; Življenje in delo F. Nietzscheja, Nauk mo¬dernega Zaratustre. Friedrich Nietzsche: Tako je govoril Zaratustra. Prev. Janko Moder. Ljubljana: Slovenska matica. 375–453.

Alojzija Zupan Sosič, 2017: Teorija pripovedi. Maribor: Litera.

Alojzija Zupan Sosič, 2018: Romani. Ivan Cankar, literarni revolucionar. Ur. Aljoša Harlamov. Ljubljana: Cankarjeva založba. 201–35.

Alojzija Zupan Sosič, 2020: Nietzsche in Cankar. Ars & Humanitas 14/1. 269–83. Tudi na spletu.

Prenosi

Objavljeno

2020-07-14

Kako citirati

Zupan Sosič, A. (2020) „Cankarjev roman Gospa Judit in Nietzschejeva miselnost“, Slavistična revija, 68(2), str. 139–151. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3843 (Pridobljeno: 18 maj 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE