Antonimna razmerja v frazeologiji

Avtorji

  • Natalija Ulčnik Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Ključne besede:

frazem, antonim, antonimija, leksika, pomenska razmerja

Povzetek

Prispevek se znotraj medfrazemskih pomenskih razmerij osredinja na antonimijo, ki na primeru slovenske frazeologije še ni bila podrobneje predstavljena in opredeljena. Izhajajoč iz tipologije antonimov in doslejšnjih teoretičnih izhodišč frazeološke antonimije je z različnih vidikov prikazana problematika določanja tovrstnih razmerij, podane pa so tudi možnosti za podrobnejšo klasifikacijo antonimnih frazemov. Osvetljeno je navajanje antonimije v frazeo­loških slovarjih in njen pomen pri razumevanju frazeoloških enot.

Literatura

František Čermák idr., 1983: Slovník české frazeologie a idiomatiky: Přirovnání. Praha: Academia Praha.

František Čermák idr., 1988: Slovník české frazeologie a idiomatiky: Výrazy neslovesné. Praha: Academia Praha.

Željka Fink Arsovski, 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb: Knjigra.

Fran. Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu.

Polona Gantar, 2007: Stalne besedne zveze v slovenščini: Korpusni pristop. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Gigafida. Korpus besedil. Na spletu.

Lojze Grčman, 2012: Kavtičnik: Duh in stil igre motiv za reprezentanco. Siol.net. Na spletu.

Marjeta Humar, 2016: Protipomenskost v slovenskem knjižnem jeziku: Na primeru terminoloških slovarjev. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Nataša Jakop, 2006: Pragmatična frazeologija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Nataša Jakop, 2011: Frazeologija v Japljevih pridigah. Japljev zbornik. Ur. Marjeta Humar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, Občina Kamnik. 347–54.

Nataša Jakop, 2019: Izražanje spola v frazeologiji: samostalniški frazemi med slovarjem in korpusom. Slavistična revija 67/2. 213–22.

Janez Keber, 2011, 2015: Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Mihaela Koletnik, Tina Šabec, 2017: Frazemi s poimenovanji za domače živali v notranjskem zagorskem govoru. Slavia Centralis 10/1. 40–60.

Mira Krajnc Ivič, 2019: Frazeološke enote v horoskopih in malih oglasih – bese¬dilnovrstni vidik. Slavofraz 2018: Frazeologija, učenje in poučavanje. Ur. Željka Macan. Rijeka. 171–84.

Erika Kržišnik, 1998: Frazeologija pri pouku slovenščine kot tujega jezika. Skripta 2. Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ur. Marja Bešter. Ljubljana.

Erika Kržišnik, 2004: Določanje jezikovno- in/ali besedilnozvrstne zaznamovanosti v frazeologiji. Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko FF (Obdobja, 22). 103–21.

Karin Marc Bratina, 2014: Jezikovna podoba slovenske Istre. Kulturna semantika slikovitega v slovenskoistrskem narečju. Koper: Univerza na Primorskem, ZRS, Univerzitetna založba Annales.

Antica Menac, 2007: Hrvatska frazeologija. Zagreb: Knjigra.

Antica Menac, Željka Fink Arsovski, Radomir Venturin, 2003: Hrvatski frazeološki rječnik. Zagreb: Naklada Ljevak.

Matej Meterc, 2013: Antonimija enako motiviranih paremioloških enot (primeri iz slovenščine in slovaščine). Slavistična revija 61/2. 361–76.

William O’Grady, 1997: Semantics: the analysis of meaning. Contemporary Linguistics. An introduction. Ur. William O’Grady, Michael Dobrovolsky, Francis Katamba. New York: St. Martin’s Press. 268–312.

Anja Rajh, 2014: Sinonimi, antonimi in variante v Slovarju slovenskih frazemov od A do Č: Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru.

Matej Rode, 1975: Semantični odnosi v frazeologiji. Slavistična revija 23/3–4. 439–42.

Vera Smole, 2016: Frazemi s pomensko sestavino hitenje v slovenskem vzhodnodo¬lenjskem šentruperskem govoru. Prostor in čas v frazeologiji. Ur. Erika Kržišnik, Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 245–63.

SprichWort-Plattform. Na spletu.

Irena Stramljič Breznik, 2016: Blizu in daleč v slovenskih frazemih. Prostor in čas v frazeologiji. Ur. Erika Kržišnik, Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 265–73.

Ljiljana Šarić, 2007: Antonimija u hrvatskome jeziku. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Urška Valenčič Arh, 2016: Frazeološke sestavine iz davnine. Prostor in čas v fra¬zeologiji. Ur. Erika Kržišnik, Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 281–91.

Ada Vidovič Muha, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje: Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF.

Ada Vidovič Muha, 2005: Medleksemski pomenski razmerji – sopomenskost in protipomenskost. Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika. Maribor: Slavistično društvo (Zora, 32). 206–21.

Ada Vidovič Muha, 2013: Frazem med besedo in stalno besedno zvezo. Frazeološka simfonija: Sodobni pogledi na frazeologijo. Ur. Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin. Ljubljana: Založba ZRC. 109–18.

Prenosi

Objavljeno

2020-07-13

Kako citirati

Ulčnik, N. (2020) „Antonimna razmerja v frazeologiji“, Slavistična revija, 68(2), str. 283–297. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3844 (Pridobljeno: 18 maj 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE