Označevanje dialoških dejanj v korpusih

  • Darinka Verdonik Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Ključne besede: dialoška dejanja, govorna dejanja, korpusna pragmatika

Povzetek

Sheme za označevanje dialoških dejanj v govornih korpusih so v svojo zasnovo vključevale teorijo govornih dejanj, vendar jo vsaka po svoje prilagajale in razširjale. Posledica tega je, da pogosto nesistematično mešajo različne vrste oznak. Cilj prispevka je raziskati, katere vrste pragmatičnega pomena označujejo različne sheme in na kakšne probleme v zvezi s tem naletimo v praksi, hkrati s tem pa ponovno preučiti, kaj vse delamo v diskurzu.

Literatura

Karin Aijmer, Christoph Rühlemann, 2015: Corpus Pragmatics: A Handbook. Cambridge: Cambridge University Press.

James Allen, Mark Core, 1997: Draft of DAMSL: Dialog Act Markup in Several Layers. Na spletu.

AMI, 2005: Guidelines for Dialogue Act and Addressee Annotation Version 1.0. Na spletu.

John L. Austin, 1990: Kako napravimo kaj z besedami. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Shoshana Blum-Kulka, Juliane House, Gabriele Kasper (ur.), 1989: Cross-Cultural Pragmatics: Requests and Appologies. Nordwood: Ablex.

Harry Bunt, 1994: Context and Dialogue Control. Think Quarterly 3. 19–34.

Harry Bunt, 2006: Dimensions in dialogue act annotation. Zbornik konference International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC' 06. Genova: ELRA, ELDA, ILC. 919–24.

Harry Bunt, 2009: The DIT++ taxonomy for functional dialogue markup. Towards a Standard Markup Language for Embodied Dialogue Acts: Proceedings. Ur. Dirk Heylen, Catherine Pelachaud, Roberta Catizone, David Traum. Budimpešta. 36–48.

Harry Bunt, Volha Petukhova, Andrei Malchanau, Alex Fang, Kars Wijnhoven, 2018: The DialogBank: dialogues with interoperable anntations. Language Resources and Evaluation 53. 213–49.

Alexander Clark, Andrei Popescu-Belis, 2004: Multi-level Dialogue Act Tags. Zbornik konference 5th SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue at HLT-NAACL. Cambridge: Association for Computational Linguistics. 163–70.

Rajdip Dhillon, Sonali Bhagat, Hannah Carvey, Elisabeth Shriberg, 2004: Meeting Recorder Project: Dialog Act Labeling Guide. ICSI Technical Report TR-04-002. Na spletu.

Ekkehard Felder, Marcus Müller, Friedemann Vogel (ur.), 2011: Korpuspragmatik: Thematische Korpora als Basis diskurslinguistischer Anakysen. Berlin, Boston: Walter de Gruyter.

Ernesto Wong García, 2019: Toward a pragmatic account and taxonomy of valuative speech acts. Pragmatics 29/1. 107–31.

Kallirroi Georgila, Oliver Lemon, James Henderson, Johanna D. Moore, 2009: Automatic annotation of context and speech acts for dialogue corpora. Natural Language Engineering 15/3. 315–53.

Matejka Grgič, Igor Ž. Žagar, 2004: Čas in dejanje v jeziku: oblikovanje performativne teorije na Slovenskem. Ljubljana: Založba CF.

Meta Grosman, 1997: Kritika kot govorno dejanje. Slavistična revija 45/1–2. 269–92.

Michael Hancher, 1979: The classification of cooperative illocutionary acts. Language in Society 8. 1–14.

Sonja Hudej, 2002: Uspešnost uresničevanja tvorčevega namena v šestih besedilnih vrstah. Slavistična revija 50/1. 61–81.

Ken Hyland, 2005: Metadiscourse: Exploring Interaction in Writting. London, New York: Continuum.

ISO 24617-2, 2012: Language resource management – Semantic annotation framework (SemAF): Part 2: Dialogue acts. Reference number ISO 24617-2:2012(E). Geneva.

Andreas H. Jucker, Irma Taavitsainen, Jukka Tuominen (ur.), 2014: Diachronic Corpus Pragmatics. Amsterdam: John Benjamins.

Dan Jurafsky, 2003: Pragmatics and computational linguistics. The Handbook of Pragmatics. Ur. Laurence R. Horn, Gregory Ward. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Daniel Jurafsky, Elisabeth Shriberg, Debra Biasca, 1997: Switchboard SWBD-DAMSL shallow-discourse-function annotation. Coders manual, draft 13. University of Colorado at Boulder & +SRI International. Na spletu.

John M. Kirk, 2013: Beyond the Structural Levels of Language: An Introduction to the SPICE-Ireland Corpus and its Uses. After the storm: Papers from the Forum for Research on the Languages of Scotland and Ulster Triennial Meeting. Ur. Janet Cruickshank, Robert McColl Millar. Aberdeen: Forum for Research on the Languages of Scotland and Ireland. 207–32.

Mira Krajnc Ivič, 2010: Jezikovno-vedenjski vzorci opravičevanja v slovenščini. Slavistična revija 58/1. 133–47.

Mira Krajnc Ivič, 2020: Obravnava besedil: Merila za razlikovanje med besedilno vrsto in besedilnim tipom. Slavistična revija 68/1. 55–71.

Pavel Král, Chritophe Cerisara, 2014: Automatic dialogue act recognition with syntactic features. Language Resources and Evaluation 48. 419–41.

Olga Kunst Gnamuš, 1984: Govorno dejanje − družbeno dejanje: Komunikacijski model jezikovne vzgoje. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi Edvarda Kardelja Ljubljana.

Geoffrey Leech, Martin Weisser, Andrew Wilson, Martine Grice, 1998: LE-EAGLES-WP4-4: Integrated Resources Working Group Survey and Guidelines for the Representation and Annotation of Dialogue. Na spletu.

Geoffrey Leech, Martin Weisser, 2003: Generic speech act annotation for task-oriented dialogues. Zbornik konference 2003 Corpus Linguistics Conference. Ur. Dawn Archer, Paul E. Rayson, Andrew Wilson, Tony McEnery. Lancaster University: Centre for Computer Corpus Research on Language Technical Papers. 441–46.

Stephen C. Levinson, 2016: Speech acts. Oxford Handbook of Pragmatics. Ur. Yan Huang. Na spletu.

Mojca Nidorfer-Šiškovič, 2004: Kako izrekamo zahteve. Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj. Ur. Marko Stabej. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 182–86.

Agnes Pisanski Peterlin, 2011: Metabesedilo med dvema kulturama. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Jesús Romero-Trillo (ur.), 2008: Pragmatics and Corpus Linguistics: A Mutualistic Entente. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

John R. Searle, 1972: Chomskyʼs Revolution in Linguistics. The New York Review of Books. 29. junij 1972.

John R. Searle, 1979: Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press.

Dominic Stewart, 2010: Semantic prosody: a critical evaluation. London, New York: Routledge.

Mojca Šorli, v tisku: Semantična prozodija: Leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki.

Anna Trosborg, 1995: Interlanguage Pragmatics: Requests, Complaints, and Appologies. Berlin: Mouton de Gruyter.

Darinka Verdonik, 2020: The GORDAN scheme for dialogue act annotation - version 1.0: technical report. Na spletu.

Darinka Verdonik, Iztok Kosem, Ana Zwitter Vitez, Simon Krek, Marko Stabej, 2013: Compilation, transcription and usage of a reference speech corpus: the case of the Slovene corpus GOS. Language Resources and Evaluation 47/4. 1031–48.

Darinka Verdonik, Andrej Žgank, Simona Majhenič, Izidor Mlakar, 2020: Govorni, dialoški in multimodalni jezikovni viri: pregled stanja. Vsebinsko poročilo. Na spletu.

Martin Weisser, 2014: Speech Act Annotation. Corpus Pragmatics: A Handbook. Ur. Karin Aijmer, Christoph Rühlemann. Cambridge University Press. 84–113.

Martin Weisser, 2019a: The DART annotation scheme: form, applicability & application. Studia Neophilologica 91/2. 131–53.

Martin Weisser, 2019a: The DART Taxonomy v. 3. Na spletu.

Igor Ž. Žagar, 2018: Od performativa do govornih dejanj. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Objavljeno
2020-11-11
Kako citirati
Verdonik, D. (2020) „Označevanje dialoških dejanj v korpusih“, Slavistična revija, 68(3), str. 373–390. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3860 (Pridobljeno: 27november2021).
Rubrike
RAZPRAVE