Cловотвірна фемінізація українського жіночого лексикону і явище варіантності

  • Alla Arhanhelska Univerzita Palackého v Olomouci

Povzetek

Статтю присвячено словотвірній фемінізації українського жіночого лексикону та про­блемам варіантності парних іменників на позначення особи жіночої статі. Простежено ко­реляції варіантності словотвірних фемінативів з поняттям норми. У синхронно-діахронній площині аналізу виокремлено типи варіантних фемінативів-дериватів, виявлено їх тяглість та активність в історії української мови. Означено коло проблем, дотичних до проблем варіантності фемінативів y сучасному українському мовленні, запропоновано перспективні вектори їх аналізу. Матеріалом дослідження стали праці з історичного словотвору, словники початку ХХ століття та доби українізації, лексикографічні праці радянського та пострадянського періоду, тексти друкованих та електронних медіа по­чатку ХХІ століття.

Literatura

Vilém Mathesius, 1932: Jazyk, kultura a slovesnost. Praha: Odeon.

Jan Mukařovský, 1936: Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. Úvahy a přednášky. Sv. 4: Estetika, filozofie, umění. Praha: Fr. Borový.

Алла Архангельська, 2019: Femina cognita. Українська жінка у слові й словнику. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго.

[Alla Arhangelʼsʼka, 2019: Femina cognita. Ukrajinsʼka žinka u slovi j slovnyku. Kyjiv: Vydavnyčyj dim Dmytra Burago.]

Марія Брус, 2019: Фемінітиви в українській мові: генеза, еволюція, функціонування. Ч. 1. Івано-Франківськ: ПНУ ім. В. Стефаника.

[Marija Brus, 2019: Feminityvy v ukrajinsʼkij movi: geneza, evolucija, fukcionuvannja. Č. 1. Ivano-Frankivsʼk: PNU im. V. Stefanyka.]

Іван Вихованець, Катерина Городенська, 2004: Теоретична морфологія української мови. Київ: Пульсари.

[Ivan Vyhovanecʼ, Kateryna Horodensʼka, 2004: Teoretyčna morfologija ukrajinsʼkoji movy. Kyjiv: Pulʼsary.]

ВТССУМ, 2007: Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ: Перун.

[VTSSUM, 2007: Velykyj tlumačnyj slovnyk sučasnoji ukrajinsʼkoji movy. Uklad. i golov. red. V. T. Busel. Kyjiv: Perun.]

Світлана Я. Єрмоленко, Світлана П. Бибик, Тетяна А. Коцьтаін., 2013: Літературна норма і мовна практика. Ніжин: Аспект-Поліграф.

[Svitlana Ja. Jermolenko, Svitlana P. Bybyk, Tetana A. Kocʼta in., 2013: Literaturna norma i movna praktyka. Nižyn: Aspekt-Poligraf.]

Анатолій П. Загнітко, 2011: Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис. Донецьк: ТОВ “ВКФ БАО”.

[Anantolij P. Zagnitko, 2011: Teoretyčna gramatyka sučasnoji uklajinsʼkoji movy. Morfologija. Syntaksys. Donecʼk: TOV “VKF BAO”.]

Олена М. Зайцева, 2018: Варіантність у родовій категоризації іменників (на матеріалі мовлення сучасного українського телебачення). Вісник Київського лінгвістичного університету 21/1. 121–30.

[Olena M. Zajceva, 2018: Variantnistʼ u rodovij kategoryzaciji imennykiv (na materiali movlennja cučasnogo ukrajinsʼkogo telebačennja). Visnyk Kyjivsʼkogo lingvistyčnogo universytetu 21/1. 121–30.]

Эуджен Косериу, 1969: Синхрония, диахрония, история. Новое в лингвистике. Москва: АН СССР.

[Eudžen Koseriu, 1969: Sinhronija, diahronija, istorija. Novoe v lingvistike. Moskva: AN SSSR.]

Тетяна Коць, 2010: Літературна норма у функціонально-стильовій і структурній парадигмі. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго.

[Tetjana Kocʼ, 2010: Literaturna norma u funcionalʼno-stylʼovij i strukturnij paradygmi. Kyjiv: Vydavnyčyj dim Dmytra Burago.]

Тетяна А. Коць, 2018: Українське слово в пресі кінця ХІХ – поч. ХХІ століття: динаміка літературної норми. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго.

[Tetana Kocʼ, 2018: Ukrajinsʼke slovo v presi kincja XIX – poč. XXI stolittja: dynamika literaturnoji normy. Kyjiv: Vydavnyčyj dim Dmytra Burago.]

Галина І. Лиса, 2015: Динаміка сучасної родової категоризації іменника та її лексикографічна інтерпретація. Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія 31. 287–94.

[Galyna I. Lysa, 2015: Dynamika sučasnoji rodovoji kategoryzaciji imennyka ta jiji leskykografična interpretacija. Naukovyj visnyk kafedry Junesko KNLU. Serija Filologija. Pedagogika. Psyhologija 31. 287–94.]

РУСДМ, 1930: Російсько-український словник ділової мови. Термінологія та фразеологія. (Проєкт). Укл. М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич. Харків – Київ: ДВУ.

[RUSDM, 1930: Rosijsko-ukrajinsʼkyj slovnyk dilovoji movy. Terminologija i frazeologija. (Projekt). Ukl. M. Dorošenko, M. Stanyslavsʼkyj, V. Straškevyč. Harkiv – Kyjiv: DVU.]

РСС, 2012: Словник русько-русиньський. Склав І. Керча. Т. 1–2. Ужгород: Полі-Прінт.

[RSS, 2012: Slovnyk rusʼko-rusynsʼkyj. Sklav I. Kerča. T. 1–2. Užgorod: Poli-Print.]

РУС, 1924–1933: Російсько-український словник. Т. 1–3. Гол. ред. А. Кримський, С. Єфремов. Київ: Червоний шлях.

[RUS, 1924–1933: Rosijsʼko-ukrajinsʼkyj slovnyk. T. 1–3. Gol. red. A. Krymsʼkyj, S. Jefremov. Kyjiv: Červonyj šljah.]

СГ, 1907–1909: Б. Гринченко: Словарь украинскаго языка, собранный редакціей журнала «Кіевская Старина». 4 т. Киев: Друкарня a. т. Н. Т. Корчак-Новицького.

[SG, 1907–1909: B. Grynčenko, Slovarʼ ukrajinskago jazyka, sobrannyj redakcijej žurnala «Kievskaja staryna». 4 t. Kiev: Drukarnja a. t. N. T. Korčak-Novycʼkogo.]

СД, 1918: В. Дубровський: Словник московсько-український. Київ: «Рідна мова».

[SD, 1918: V. Dubrovsʼkyj: Slovnyk moskovsʼko-ukrajinsʼkyj. Kyjiv: «Ridna mova».]

Світлана Семенюк, 2004: Формування підсистеми фемінітивів нової української мови (суспільно-політична лексика). Вісник Львівського університету. Серія Філологічна 34/2. 231–67.

[Svitlana Semenjuk, 2004: Formuvannja pidsystemy feminityviv novoji ukrajinsʼkoji movy (suspilʼno-polityčna leksyka). Visnyk Lʼvivsʼkogo universytetu. Serija filologična 34/2. 231–67.]

CI, 1926: Ізюмов, О.: Російсько-український словник. Харків.

[SI, 1926: Izjumov, O.: Rosijsʼko-ukrajinsʼkyj slovnyk. Harkiv.]

СІШ, 1918: С. Іваницький, Ф. Шумлянський: Російсько-український словник. 2 т. Вінниця: Нова друкарня Пойлішер і Друкарня Міського Самоврядування.

[SIŠ, 1918: S. Ivanycʼkyj, F. Šumljansʼkyj: Rosijsʼko-ukrajinsʼkyj slovnyk. 2 t. Vinnycja: Nova drukarnja Pojlišer i Drukarnja Misʼkogo Samovrjaduvannja.]

СК, 1918: М. Каменецький: Словник московсько-український. Полтава: Труд.

[SK, 1918: M. Kamenecʼkyj: Slovnyk moskovsʼko-ukrajinsʼkyj. Poltava: Trud.]

Словотвір 1979: Словотвір сучасної української мови. Київ: Наукова думка.

[Slovotvir, 1979: Slovotvir sučasnoji ukrajinsʼkoji movy. Kyjiv: Naukova dumka.]

СУМ 11, 1970–1980: Словник української мови. 11 т. Київ: Наукова думка.

[SUM 11, 1970–1980: Slovnyk ukrajinsʼkoji movy. 11 t. Kyjiv: Naukova dumka.]

СУМ 20, 2010–2019: Словник української мови. Т. 1–10. Київ: Наукова думка.

[SUM 20, 2010–2019: Slovnyk ukrajinsʼkoji movy. T. 1–10. Kyjiv: Naukova dumka.]

СШ., 1977: П. Штепа: Словник чужомовних слів і термінів. Монреаль Канада.

[SŠ, 1977: P. Štepa: Slovnyk čužomovnyh sliv i terminiv. Monrealʼ Kanada.]

СЯ, 1920: Д. Яворницький: Словник української мови. Т. 1. А–К. Катеринослав: Слово.

[SJA, 1920: D. Javornycʼkyj: Slovnyk ukrajinsʼkoji movy. T. 1. A–K. Katerynoslav: Slovo.]

Галина М. Сюта, 2018: Цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ століття. Київ: ТОВ «КММ».

[Galyna M. Sjuta, 2018: Cytatnyj tezaurus ukrajinsʼkoji poetyčnoji movy XX stolittja. Kyjiv: TOV «KMM».]

Олександр О. Тараненко, 2015: Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго.

[Оleksandr O. Taranenko, 2015: Aktualizovani modeli v systemi slovotvorennja sučasnoji ukrajinsʼkoji movy (kinecʼ XX – počatok XXI st.). Kyjiv: Vydavnyčyj dim Dmytra Burago.]

Федот П. Філін, 1976: Нотатки про мовну норму. Слово і труд. 67–78.

[Fedot P. Filin, 1976: Notatky pro movnu normu. Slovo i trud. 67–78.]

Objavljeno
2020-11-11
Kako citirati
Arhanhelska, A. (2020) „Cловотвірна фемінізація українського жіночого лексикону і явище варіантності“, Slavistična revija, 68(3), str. 411–425. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3862 (Pridobljeno: 27november2021).
Rubrike
RAZPRAVE