Veznika dokler, dokler ne: raba, pomen in vpliv na vid dejanj, ki jih povezujeta

  • Dejan Gabrovšek ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Domen Krvina ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: veznik, dokler (ne), glagol, vid, skladnja

Povzetek

Prispevek analizira rabo slovenskih veznikov dokler in dokler ne na začetku in sredini večstavčne povedi. Pogosteje se pojavlja dokler ne, raba obeh pa je izrazito pogostejša na sre­dini povedi. Veznika sta analizirana kot del niza permutacij dejanj z izmenjevanjem dovršnika (DV) in/ali nedovršnika (NDV) ter veznika na treh mestih: veznik + glagol + glagol; glagol + veznik + glagol (1 × 2 × 2; 2 × 1 × 2). Pri dokler na vsaj enem mestu v permutacijah izrazito prevladuje nedovršnik, pri dokler ne dovršnik; najpogostejši permutaciji sta dokler NDV NDV in NDV dokler NDV ter dokler ne DV NDV in NDV dokler ne DV. Pri redkejših permutacijah je opazen prehod pomena povedi iz časovnosti proti pogojnosti. Dokler ne uvaja pleonastično zanikanje, a je ob izhodiščni nepredložni tožilniški vezavi kljub temu prevlada rodilnika zaradi formalne prisotnosti zanikanja zelo izrazita.

Literatura

Urša Ambrožič, 2020: Pleonastična nikalnica v slovenskem jeziku in vprašanje dvoumnosti. Jezik in slovstvo 65/1. 83–93.

Fran. Slovenski slovarski portal. Na spletu.

Dejan Gabrovšek, 2018: Podredno izraženi protivnost in pojasnjevalnost. Jezik in slovstvo 63/2–3. 50–57.

Dejan Gabrovšek, 2019: Tipologija nestavčnočlenskih nematičnih dopolnil. Jezikoslovni zapiski 25/2. 83–96.

Dejan Gabrovšek, Andreja Žele, 2019: Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini. Slavistična revija 67/3. 487–507.

Korpus Gigafida 2.0 v orodju noSketch Engine. Na spletu.

Gašper Ilc, 2012: Skladenjska okolja pleonastičnega zanikanja. Slavistična revija 60/4. 659–76.

Domen Krvina, 2018: Glagolski vid v sodobni slovenščini 1, Besedotvorje in pomen. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Lingua Slovenica, 13).

Domen Krvina, 2019: Zaporednost dejanj in njen vpliv na rabo glagolskega vida v slovenščini. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 12. 75–93.

Domen Krvina, Miha Dagarin, 2019: Rodilnik zanikanja: kratek pregled problematike. Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest. Ur. Hotimir Tivadar. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 221–27.

Domen Krvina, Andreja Žele, 2018: Vezniki: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih zloženih povedih. Jezikoslovni zapiski 24/1. 7–25.

Nina Ledinek, Andrej Perdih, 2019: Večbesedne leksikalne enote v splošnih enojezičnih razlagalnih slovarjih slovanskih jezikov. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 12. 113–43.

Breda Pogorelec, 1963: Veznik v slovenščini. Doktorska disertacija. Ljubljana.

Mojca Smolej, 2018: Skladenjske konstrukcije med podredjem in priredjem. Slovenščina 2.0 6/2. 186–205. Na spletu.

Jože Toporišič, 1982: Nova slovenska skladnja. Ljubljana: DZS.

Jože Toporišič, 52004: Slovenska slovnica (11976). Maribor: Založba Obzorja.

Zeno Vendler, 1957: Verbs and times. The Philosophical Review 66/2. 143–60.

Andreja Žele, 2016: Odvisniki v slovenščini: vsebinski odvisniki in nepravi prislovnodoločilni odvisniki. Slavistična revija 64/2. 81–94.

Objavljeno
2020-11-11
Kako citirati
Gabrovšek, D. in Krvina, D. (2020) „Veznika dokler, dokler ne: raba, pomen in vpliv na vid dejanj, ki jih povezujeta“, Slavistična revija, 68(3), str. 335–352. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3873 (Pridobljeno: 16januar2021).
Rubrike
RAZPRAVE