Protislovnosti modernega avtorskega koncepta: korespondenca Josipa Cimpermana

  • Blaž Kavšek Filozofska fakulteta
Ključne besede: kulturni nacionalizem, romantika, individualnost, meščanstvo, slovenski realizem

Povzetek

Razprava v korespondencah literarnih avtorjev druge polovice 19. stoletja na Slovenskem identificira trenje med dvema imperativoma. Diskurz korespondenc je po eni strani trdno vpet v kolektivistično ideološko matrico kulturnega nacionalizma, po drugi strani pa se korespon­denti svojim sogovornikom predstavljajo kot popolnoma individualizirani avtorski subjekti. Osredotočam se na korespondence iz osebnega fonda Josipa Cimpermana, kjer spremljam preplet obeh stremljenj in iščem ideološki element, ki je omogočal njun soobstoj.

Literatura

Armen Avanessian, 2015: Irony and the Logic of Modernity. Berlin: De Gruyter.

Frederick C. Beiser, 2006: The Romantic Imperative: The Concept of Early German Romanticism. Cambridge, Mass; London: Harvard University Press.

Andrew Bennett, 2005: The Author. New York: Routlege.

Isaiah Berlin, 2012: Izvori romantike. Ljubljana: Krtina.

Harold Bloom, 1978: The Anxiety of Influence. London, Oxford, New York: Oxford University Press.

Christoph Bode, 2008: Discursive Constructions of the Self in British Romanticism. Romanticism and Victorianism on the Net: Modelling the Self: Subjectivity and Identity in Romantic and Post-Romantic Thought and Culture 51. Na spletu.

George Boas, 1964: The Romantic Self: An Historical Sketch. Studies in Romanticism 4/1. 1–16.

Charles C. Bombaugh, 1860: Gleanings from the Harvest Fields of Literature, Science, and Art. Baltimore: T. Newton Kurtz.

Marijan Dović, 2005: Slovenski pisatelj: razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Marijan Dović, 2009: Antične korenine modernega avtorskega koncepta. Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. 63–75.

Paul de Man, 1983: Blindness and Inisight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Igor Grdina, 1991: Avtobiografija pri Slovencih od začetkov do nastopa moderne. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Robert J. Griffin, 1999: Anonyimity and Authorship. New Literary History 30/4. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 877–95.

Elizabeth Heale, 2003: Autobiography and Authorship in Renaissance Verse: Chronicles of the Self. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Olivia Holmes, 2000: Assembling the Lyric Self: Authorship from Troubadour Song to Italian Poetry Book. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Richard Helgerson, 1983: Self-Crowned Laureates: Spenser, Jonson, Milton and the Literary System. Berkley: University of California Press.

Rokopisna zbirka NUK, Ms 484.

Gerald N. Izenberg, 1992: Impossible Individuality: Romanticism, Revolution, and the Origins of Modern Selfhood, 1787–1802. Princeton: Princeton University Press.

Andraž Jež, 2019: Stanko Vraz and the Missing Saints of the Illyrian Movement. Great Immortality: Studies on European Cultural Sainthood. Ur. Marijan Dović, Jon Karl Helgason. Leiden; Boston: Brill. 127–54.

Marko Juvan, 2017: Hibridni žanri: študije o križancih izkustva, mišljenja in literature. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.

David A. Kaiser, 1999: Romanticism, Aesthetics, and Nationalism. Cambridge: Cambridge University Press.

Blaž Kavšek, 2018: Od občutka greha do greha z občutkom: Breme ponosa in samoljubja v korespondenčnem gradivu druge polovice 19. in prve tretjine 20. stoletja na Slovenkem. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Matjaž Kmecl, 1975: Od pridige do kriminalke: ali o meščanskih začetkih slovenske pripovedne proze. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Janko Kos, 1974: Med romantiko in realizmom. Sodobnost 22/2. 116–28.

Joseph Loewenstein, 2002: The Author’s Due: Printing and the Prehistory of Copyright. Chicago: University of Chicago Press.

Arthur O. Lovejoy, 1941: The Meaning of Romanticism for the Historian of Ideas. Journal of the History of Ideas 2/3. 257–78.

Georg Lukacs, 1911: Die Seele und die Formen. Berlin: Egon Fleischel & Co.

Alastair J. Minnis, 1988: Medieval Theory of Authorship: Scholastic Literary Attitudes in the Later Middle Ages. Aldershot: Scholar.

Francoise Meltzer, 1994: Hot Property: The Stakes and Claims of Literary Originality. Chicago: University of Chicago Press.

Boris Paternu, 1981: K tipologiji realizma v slovenski književnosti. Jezik in slovstvo 27/1. 1–9.

Paul K. Saint-Amour, 2003: The Copywrights: Intellectual Property and the Literary Imagination. Ithaca; London: Cornell University Press.

David Saunders, 1988: Copyright and the Legal Relations of Literature. New Formations 4. London: Lawrence & Wishart. 125–43.

Jarkko Toikkanen, 2008: The Break of Paul de Man. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 752. Na spletu.

Geoffrey Turnovsky, 2011: The Literary Market: Authorship and Modernity in the Old Regime. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Alex Watson, 2008: Historicizing the Jupien Effect: Paratextual Anxieties in Eighteenth-century Critical Discourse. Working With English: Medieval and Modern Language Literature and Drama 4.1 The Romantic-Period Paratext. Nottingham: Ourania Chatsiou. 70–88. Na spletu.

René Wellek, 1949: The Concept of »Romanticism« in Literary History II. The Unity of European Romanticism. Comparative Literature 1/2. 147–72.

Merold Westphal, 2002: Kierkegaard and the Anxiety of Authorship. The Death and Resurrection of the Author? Westport, Conn.; London: Greenwood Press. 23–44.

Martha Woodmansee, 1994: The Author, Art, and the Market: Rereading the History of Aesthetics. New York: Columbia University Press.

Miloš Zelenka, 2014: K izbranim problemom narodnega preroda (Oscilacija romantike z realizmom kot primerjalni problem). Slavistična revija 62/1. 109–19.

Objavljeno
2020-11-11
Kako citirati
Kavšek, B. (2020) „Protislovnosti modernega avtorskega koncepta: korespondenca Josipa Cimpermana“, Slavistična revija, 68(3), str. 441–455. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3880 (Pridobljeno: 16januar2021).
Rubrike
RAZPRAVE