Sinonimija v terminologiji: Analiza normativnih odločitev v terminoloških slovarjih

Avtorji

  • Mojca Žagar Karer ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Tanja Fajfar ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ključne besede:

terminologija, terminološki slovar, normativnost, sinonim, prednostni termin

Povzetek

V članku je predstavljena analiza sinonimije v 14 terminoloških slovarjih, ki so nastali v Terminološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Analiza potrjuje, da sinonimija v terminologiji ni redka, saj je kar petina terminov (v povprečju 21,4 %) v analiziranih terminoloških slovarjih preusmerjena na prednostni termin. Pri tem je treba poudariti, da je število terminov za posamezen pojem smiselno omejiti, če naj bi bila sinonimija z vidika zagotavljanja učinkovitega sporazumevanja še funkcionalna. Rezultat analize je tipologija, ki naj bi prispevala k določeni stopnji predvidljivosti sinonimnih razmerij v terminologiji, kar bi lahko vplivalo na bolj premišljeno tvorjenje sinonimov oz. bolj usmerjeno uslovarjanje sinonimov.

Literatura

Ljudmila Bokal, Andrej Terčelj, 2012: O dveh terminografskih novostih v Čebelarskem terminološkem in Slovenskem smučarskem slovarju. Jezikoslovni zapiski 18/1. 143–56. Na spletu.

Botanični terminološki slovar. 2013. Ur. Franc Batič, Borislava Košmrlj - Levačič. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU. Na spletu.

Čebelarski terminološki slovar. 2013. Ur. Ljudmila Bokal, Janez Gregori. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU. Na spletu.

Helena Dobrovoljc, 2018: Normativni opis in jezikovna standardizacija v aktualnem jezikovnopolitičnem okviru – dokumenti in realnost. Slavia Centralis 11/2. 200–23. Na spletu.

Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer, 2013: Časovna zaznamovanost v terminoloških slovarjih. Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve Ur. Andreja Žele. Ljubljana: FF. (Obdobja, 32). 117–23. Na spletu.

Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer, 2019: Analiza kratic v terminoloških slovarjih. Slavistična revija 67/4. 551–67. Na spletu.

Besharat Fathi, 2014: Experts and Specialised Lexicography: perspectives and needs, Terminàlia 9. 12–21.

Farmacevtski terminološki slovar. Druga, dopolnjena in pregledana izdaja. 2020. Ur. Marjeta Humar, Jelka Šmid - Korbar, Aleš Obreza. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU. Na spletu.

Vojko Gorjanc, 1995/96: Primerjalna razčlenitev terminologije v matematiki in filozofiji. Jezik in slovstvo 41/5. 267–76. Na spletu.

Marjeta Humar, 2008: Slovaropisno izrazje v slovenskih terminoloških slovarjih. Jezikoslovni zapiski 14/1. 103–22. Na spletu.

Marjeta Humar, 2009: Sinonimija v slovenskih terminoloških slovarjih. Terminologija in sodobna terminografija. Ur. Nina Ledinek, Mojca Žagar Karer, Marjeta Humar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 75–95. Na spletu.

Mateja Jemec Tomazin, 2012: Terminologija v slovenskem pravopisu. Pravopisna stikanja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Nataša Jakop, Helena Dobrovoljc. Ljubljana: Založba ZRC. 213–20.

Mateja Jemec Tomazin, 2015: Normativnost terminoloških slovarjev. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: FF (Obdobja, 34). 309–15. Na spletu.

Mateja Jemec Tomazin, Marjeta Humar, 2013: Stilna zaznamovanost v terminoloških slovarjih. Družbena funkcijskost jezika. Ur. Andreja Žele. Ljubljana: FF (Obdobja, 32). 173–79. Na spletu.

Monika Kalin Golob, Nataša Logar, 2008: Terminologija odnosov z javnostmi: od upoštevanja terminoloških načel do pridobivanja podatkov iz besedil. Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja 45/6. 663–77. Na spletu.

Snježana Kereković, 2014: Primjena terminoloških načela na sinonimne tehničke nazive. Polimeri: časopis za plastiku i gumu 35/1–2. 18–24. Na spletu.

Aleš Klégr, Ivana Bozděchová, 2019: Sports Terminology as a Source of Synonymy in Language: the Case of Czech. Alicante Journal of English Studies 32. 163–86. Na spletu.

Tomo Korošec, 1972: O načelih za oblikovanje terminov. Referati za strokovni sestanek terminologov in terminoloških svetovalcev z uredniki Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik SAZU. 9–13.

Guy Norman, 2002: Desription and Prescription in Dictionaries of Scientific Terms. International Journal of Lexicography 15/4. 259–76. Na spletu.

Gabriela Poláčková, 2001: Synonymy of medical terminology from the point of view of comparative linguistics. Bratislavske lekarske listy 102/3. 174–77. Na spletu.

Jerica Snoj, Martin Ahlin, Branka Lazar, Zvonka Praznik, 2018: Sinonimni slovar slovenskega jezika. Na spletu.

Marko Snoj, 2016: Slovenski etimološki slovar. 3. izdaja. Na spletu.

Irena Stramljič Breznik, 2018: Univerbizacija (poenobesedenje) v slovenskem besedotvornem sistemu. Slavistična revija 66/3. 369–82. Na spletu.

Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer, 2013: Družbena občutljivost v terminoloških slovarjih. Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve. Ur. Andreja Žele. Ljubljana: FF (Obdobja, 32). 457–63. Na spletu.

Ada Vidovič Muha, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja. Ljubljana: FF.

Špela Vintar, 2008: Terminologija. Terminološka veda in računalniško podprta terminografija. Ljubljana: FF, Oddelek za prevajalstvo.

Marina Zorman, 2000: O sinonimiji. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF.

Mojca Žagar Karer, 2015: Ožja terminološka norma in odstopi od pravopisne norme v terminologiji. Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik. Ljubljana: Založba ZRC. 221–29.

Mojca Žagar Karer, Tanja Fajfar, 2015: Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev. Jezikoslovni zapiski 21/1. 23–35. Na spletu.

Mojca Žagar Karer, 2018: Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi. Slavistična revija 66/2. 235–49. Na spletu.

Prenosi

Objavljeno

2020-12-31

Kako citirati

Žagar Karer, M. in Fajfar, T. (2020) „Sinonimija v terminologiji: Analiza normativnih odločitev v terminoloških slovarjih“, Slavistična revija, 68(4), str. 491–507. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3894 (Pridobljeno: 31 marec 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE