Slovensko-ruska kontrastivna analiza glagolov videti in gledati

Avtorji

Ključne besede:

glagoli zaznave, vidna zaznava, vid, slovenščina, ruščina

Povzetek

Prispevek obravnava temeljna glagola vidne zaznave v slovenščini in ruščini. Konstrastivno so obravnavane rabe glagola videti/видеть, ki označuje pretežno statično in nezavedno zaznavo, in gledati/смотреть, ki izraža dinamično usmerjeno zaznavo. Jezika se razlikujeta glede raz­ličnih skladenjskih možnosti omenjenih glagolov, povezanih s sporočanjskimi perspektivami: ene zgradbe izpostavljajo opazovalca, druge pa zmožnost zaznave predmeta.

Literatura

Anton Breznik, 1982: Jezikoslovne razprave. Ur. Jože Toporišič. Ljubljana: Slovenska matica.

Aleksandra Derganc, 2014: Še o razliki med vzhodnim in zahodnim tipom delovanja glagolskega vida v slovanskih jezikih. Slavistična revija 62/4. 537–43.

Gigafida 2.0 = Besedilni korpus slovenskega jezika. Na spletu.

Domen Krvina, 2019: Zaporednost dejanj in njen vpliv na rabo glagolskega vida v slovenščini. Slovenski jezik - Slovene linguistic studies 12. 75–93.

Željko Marković, 2007: Situacioni tipovi glagola videti i gledati. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 50. 481–88.

Milan Mihaljević, 2009: The Structure of Complements of Verbs of Perception in Croatian. A Linguist's Linguist: Studies in South Slavic Linguistics in Honor of E. Wayles Browne. Ed. S. Franks, V. Chidambaram, J. Brian. Bloomington, Indiana: Slavica Publishers. 317–53.

Nadežda Moiseeva, 1998: Verbs of perception in Russian. Lexikologie und Sprachveränderung in der Slavia. Ed. M. Giger, T. Menzel, B. Wiemer. Oldenburg: BIS. 153–64.

Janez Orešnik, 1994: Slovenski glagolski vid in univerzalna slovnica. Ljubljana: SAZU.

SSKJ 2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Na spletu.

Jože Toporišič, 2000: Slovenska slovnica (SS). Četrta prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Obzorja.

Åke Viberg, 1984: The Verbs of Perception: A Typological Study. Explanations for Language Universals. Ed. B. Butterworth idr. Berlin: Mouton de Gruyter. 123–62.

Björn Wiemer, v tisku: A general template of clausal complementation and its application to South Slavic: theoretical premises, typological background, empirical issues. Clausal complementation in South Slavic. Ed. B. Wiemer, B. Sonnenhauser. Berlin: Mouton de Gruyter.

Юрий Д. Апресян (ред.), 2014: Активный словарь русского языка. Том 2. В-Г. Москва: Языки славянской культуры.

[Jurij D. Apresjan (red.), 2014: Aktivnyj slovar' russkogo jazyka. Tom 2. V-G. Moskva: Jazyki slavjanskoj kul'tury.]

Ольга Н. Ляшевская, Сергей А. Шаров, 2009. Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка). Москва: Азбуковник.

[Ol'ga N. Ljaševskaja, Sergej A. Šarov, 2009. Častotnyj slovar' sovremennogo russkogo jazyka (na materialah Nacional'nogo korpusa russkogo jazyka). Moskva: Azbukovnik.]

Сергей С. Сай, 2014: Лексические механизмы грамматического дрейфа: конструкции с дативным субъектом в русском языке XVIII-XXI веков. Аcta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН 10/3.

Санкт-Петербург: Наука. 568–610.

[Sergej S. Saj, 2014: Leksičeskie mehanizmy grammatičeskogo drejfa: konstrukcii s dativnym sub”ektom v russkom jazyke XVIII-XXI vekov. Acta Linguistica Petropolitana. Trudy Instituta lingvističeskih issledovanij RAN 10/3. Sankt-Peterburg: Nauka. 568–610.]

Prenosi

Objavljeno

2021-04-10

Kako citirati

Uhlik, M. in Žele, A. (2021) „Slovensko-ruska kontrastivna analiza glagolov videti in gledati“, Slavistična revija, 69(1), str. 121–139. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3909 (Pridobljeno: 14 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE