Posvetnost svetovne literature in njeni svetovi

Avtorji

  • Marko Juvan ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Ključne besede:

globalizacija, svetovna literatura, besedilni svet, svetovljenje

Povzetek

Članek predlaga obravnavo svetovne literature v »sekularni« perspektivi, tj. kot neena­kopravni svetovni-sistem, ki pogojuje transkulturno in translingvistično semiozo literarnih svetov. Literarni svetovni-sistem, ki izhaja iz sodobnega svetovnega-sistema kapitalizma in se nanj odziva, kanalizira medliterarno izmenjavo na način, ki je homologen ekonomski ne­enakosti med centri, zmožnimi kopičenja presežne vrednosti, in obrobji, ki zagotavljajo trg, delovno silo in vire za blago, ki ga centri proizvajajo ali distribuirajo.

Literatura

Louis Althusser, 1969: For Marx. Prev. Ben Brewster. London: Allen Lane, The Penguin Press.

Benedict Anderson, 1998: Zamišljene skupnosti: O izvoru in širjenju nacionalizma. Prev. Alja Brglez Uranjek. Ljubljana: Studia humanitatis.

Emily Apter, 2013: Against World Literature: On the Politics of Untranslatability. London, New York: Verso.

Jonathan Arac, 2012: Edward W. Said: The Wordliness of World Literature. The Routledge Companion to World Literature. Ur. Theo D’haen idr. London, New York: Routledge. 117–25.

Etienne Balibar, Pierre Macherey, 1980: O literaturi kot ideološki obliki. Prev. Rastko Močnik. Ideologija in estetski učinek. Ur. Zoja Skušek-Močnik. Ljubljana: Cankarjeva založba. 237–67.

Alexander Beecroft, 2015: An Ecology of World Literature: From Antiquity to the Present Day. London: Verso.

Sarah Brouillette, 2016: World Literature and Market Dynamics. Institutions of World Literature: Writing, Translation, Markets. Ur. Stefan Helgesson, Pieter Vermeulen. New York: Routledge. 93–106.

Helena Buescu, 2012: The Republic of Letters and the World Republic of Letters. The Routledge Companion to World Literature. Ur. Theo D’haen, David Damrosch, Djelal Kadir. London: Routledge. 126–35.

Pascale Casanova, 2005: Literature as a World. New Left Review 31. 71–90.

Pascale Casanova, 2007: The World Republic of Letters. Prev. M. B. DeBevoise. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Pheng Cheah, 2016: What Is a World?: On Postcolonial Literature as World Literature. Durham, London: Duke University Press.

Liam Connell, Nicky Marsh (ur.), 2011: Literature and Globalization: A Reader. London, New York: Routledge.

Sharae Deckard idr. (Warwick Research Collective), 2015: Combined and Uneven Development: Towards a New Theory of World-Literature. Liverpool: Liverpool UP.

Wai Chee Dimock, 2006: Through Other Continents: American Literature across Deep Time. Princeton: Princeton University Press.

Marijan Dović, 2004: Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Enrique Dussel, 1998: Beyond Eurocentrism: The World-System and the Limits of Modernity. The Cultures of Globalization. Ur. Fredric Jameson, Masao Miyoshi. Durham, London: Duke University Press. 3–31.

Victor Farías, 1989: Heidegger and Nazism. Ur. Joseph Margolis, Tom Rockmore. Prev. Dominic Di Bernardi idr. Philadelphia: Temple UP.

André Gunder Frank, Barry K. Gills (ur.), 1993: The World System: Five Hundred Years or Five Thousand? London, New York: Routledge.

André Gunder Frank, Barry K. Gills, 1992: The Five Thousand Year World System: An Interdisciplinary Introduction. Humboldt Journal of Social Relations 18/1. 1–80.

Sigmund Freud, 1987: Metapsihološki spisi. Prev. Eva Bahovec idr. Ljubljana: Studia humanitatis.

David Graeber, 2014: Dolg: prvih 5000 let dolžništva. Prev. Branko Gradišnik. Ljubljana: Založba /*cf.

Giless Gunn, 2001: Introduction: Globalizing Literary Studies. PMLA 166/1. 16–31.

Suman Gupta, 2009: Globalization and Literature. Cambridge: Polity.

Jernej Habjan, 2019: The Global Process of Thinking Global Literature: From Marx’s Weltliteratur to Sarkozy’s littérature-monde. Journal of Global History 14/3. 395–412.

Eric Hayot, 2011: On Literary Worlds. Modern Language Quarterly 72/2. 129–61.

Eric Hayot, 2012a: On Literary Worlds. Oxford, New York: Oxford UP.

Eric Hayot, 2012b: World Literature and Globalization. The Routledge Companion to World Literature. Ur. Theo D’haen, David Damrosch, Djelal Kadir. London, New York: Routledge. 223–31.

Martin Heidegger, 1967: Izbrane razprave. Ur. Boris Majer. Prev. Ivan Urbančič. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Stefan Helgesson, Pieter Vermeulen (ur.), 2016: Institutions of World Literature: Writing, Translation, Markets. New York: Routledge

Fredric Jameson, Masao Miyoshi (ur.), 1998: The Cultures of Globalization. Durham, London: Duke University Press.

Fredric Jameson, 2009: Valences of the Dialectic. London: Verso.

Ana Jelnikar, 2016: Universalist Hopes in India and Europe: The Worlds of Rabindranath Tagore and Srečko Kosovel. Corby: Oxford University Press.

Marko Juvan, 2006: Literarna veda v rekonstrukciji: Uvod v študij literature. Ljubljana: LUD Literatura.

Marko Juvan, 2012: Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura.

Marko Juvan, 2016: Svetovljenje nacionalnega pesnika in asimetrije prevajanja: Prešernov primer. Kulturni svetniki in kanonizacija. Ur. Marijan Dović. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 221–38.

Marko Juvan, 2019a: Worlding a Peripheral Literature. Singapore: Palgrave Macmillan.

Marko Juvan, 2019b: Peripheral Modernism and the World-System: Slovenian Literature and Theory of the Nineteen-Sixties. Slavica Tergestina 23. 168–99. Na spletu.

Djelal Kadir, 2004: To World, to Globalize – Comparative Literature’s Crossroads. Comparative Literature Studies 41/1. 1–9.

Srečko Kosovel, 1974: Zbrano delo 2. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS.

Arthur O. Lovejoy, 1941: The Meaning of Romanticism for the Historian of Ideas. Journal of the History of Ideas 2/3. 257–78.

Pierre Macherey, 1980: Nekaj temeljnih konceptov. Prev. Braco Rotar. Ideologija in estetski učinek. Ur. Zoja Skušek-Močnik. Ljubljana: Cankarjeva založba. 143–235.

Bala Venkat Mani, 2012: Bibliomigrancy: Book Series and the Making of World Literature. The Routledge Companion to World Literature. Ur. Theo D’haen, David Damrosch, Djelal Kadir. London, New York: Routledge. 283–96.

Christian Moraru, 2017: ‘World,’ ‘Globe,’ ‘Planet’: Comparative Literature, Planetary Studies, and Cultural Debt after the Global Turn. Futures of Comparative Literature: ACLA State of the Discipline Report. Ur. Ursula K. Heise. London, New York: Routledge. 124–33.

Franco Moretti, 2011: Grafi, zemljevidi, drevesa in drugi spisi o svetovni literaturi. Izbor, prevod, spremna beseda Jernej Habjan. Ljubljana: Studia humanitatis.

Franco Moretti, 2013: Distant Reading. London, New York: Verso.

Reingard Nethersole, 2012: World Literature and the Library. The Routledge Companion to World Literature. Ur. Theo D’haen, David Damrosch, Djelal Kadir. London, New York: Routledge. 307–15.

Birgit Neumann, 2018: Vernacular Cosmopolitanism in Anglophone World Literatures: Comparative Histories of Literary Worlding. arcadia 53/2. 239–57.

Boris Paternu, 1994: France Prešeren: 1800–1849. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Boris Paternu, 2009: K virom Prešernovega ‘frajgajstovstva’. Slavistična revija 57/2. 301–10.

Urška Perenič, 2010. Empirično-sistemsko raziskovanje literature: konceptualne podlage, teoretski modeli in uporabni primeri. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije.

William I. Robinson, 2006: Critical Globalization Studies. Public Sociologies Reader. Ur. Judith R. Balu, Keri E. Iyall Smith. Lanham: Rowman and Littlefield. 21–36.

William I. Robinson, 2007: Theories of Globalization. The Blackwell Companion to Globalization. Ur. George Ritzer. Oxford: Blackwell. 125–43.

Edward W. Said, 1983: The World, the Text, and the Critic. Cambridge: Harvard UP.

Gisèle Sapiro, 2016: Strategies of Importation of Foreign Literature in France in the Twentieth Century: The Case of Gallimard, or the Making of an International Publisher. Institutions of World Literature: Writing, Translation, Markets. Ur. Stefan Helgesson, Pieter Vermeulen. New York: Routledge. 143–59.

Haun Saussy (ur.), 2006: Comparative Literature in an Age of Globalization. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Siegfried J. Schmidt, 1980: Grundriss der empirischen Literaturwissenschaft. Vol. 1. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg.

Gayatri Chakravorty Spivak, 2003: Death of a Discipline. New York: Columbia University Press.

Elletra Stimilli, 2014: Ekonomija dolga: moč nad ‘načinom življenja’. Filozofski vestnik 35/3. 41–51.

Pieter Vermeulen, 2016: On World Literary Reading: Literature, the Market, and the Antinomies of Mobility. Institutions of World Literature: Writing, Translation, Markets. Ur. Stefan Helgesson, Pieter Vermeulen. New York: Routledge. 79–92.

Immanuel Maurice Wallerstein, 2006: Uvod v analizo svetovnih-sistemov. Prev. Tanja Rener. Ljubljana: Založba /*cf.

Raymond Williams, 1977: Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press.

Prenosi

Objavljeno

2021-04-10

Kako citirati

Juvan, M. (2021) „Posvetnost svetovne literature in njeni svetovi“, Slavistična revija, 69(1), str. 1–15. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3913 (Pridobljeno: 24 julij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE