Uresničevanje jezikovnega načrtovanja v slovenski skupnosti v Torontu

Avtorji

  • Tadej Kralj Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik

Ključne besede:

Kanadski Slovenci, slovenščina, dediščinski jezik, uporabniki slovenščine, jezikovno načrtovanje

Povzetek

Jezikovna politika 21. stoletja se spoprijema z izzivom vse intenzivnejšega sobivanja lokalnih in globalnih etničnih priseljenskih skupnosti. Dediščinski jeziki so soočeni z vplivom globalizacije, naloga jezikovnega načrtovanja pri tem pa je jezik podpreti z nacionalno politiko in ideologijo na lokalni ravni. Jezikovno načrtovanje zahteva premišljeno prizadevanje vplivati na jezikovno vedenje uporabnikov, tako da bodo motivirani za učenje dediščinskega jezika, predvsem pri identifikaciji s kulturo njihove države prednikov. Jezikovno načrtovanje se uresničuje na več ravneh. Na makro ravni se jezikovno načrtovanje nanaša na zakonodajo, ki jo predpisujeta vlada in državne ustanove v državi gostiteljici. Članek prikazuje način upravljanja rabe slovenskega jezika na ravni slovenske skupnosti v Torontu in predstavlja jezikovno načrtovanje predvsem na mikro ravni, ki je za manjše priseljenske skupnosti bistveno.

Literatura

Themistoklis Aravossitas, 2014: Communities Taking the Land: Maping Heritage Language Education Assets. Rethinking Heritage Language Education. Ur. Peter Pericles Trifonas, Themistoklis Aravossitas. Cambridge: Cambridge University Press. 141–66.

Richard Baldauf, 2006: Rearticulating the Case for Micro Language Planning in a Language Ecology Context. Current Issues in Language Planning 7. 147–70.

Gary Barkhuizen, Ute Knoch, 2006: Macro-Level policy and Micro-Level planning: Afrikaans-Speaking Immigrants in New Zealand. Australian Review of Applied Linguistics 29. 03.1–0.3.18.

Canadian Multiculturalism Act. Na spletu.

Robert Cooper, 1989: Language Planning and Social Change. Canadian Modern Language Review 50. 189–90.

Jim Cummins, 2014: Mainstreaming plurilingualism: Restructing Heritage Language Provision in Schools. Rethinking Heritage Language Education. Ur. Peter Pericles Trifonas, Themistoklis Aravossitas: Cambridge: Cambridge University Press. 1–19.

Alenka Čuš, 2017: Pomen vzgoje in izobraževanja za vitalnost slovenske skupnosti v Torontu. Doktorska disertacija. Koper. Na spletu.

Michael Dewing, 2013: Canadian Multiculturalism. Parliament of Canada. Na spletu.

Quentin Dixon, Jing Zhao, Blanca Quiroz, Jeeyoung Shin, 2012: Home and community factors influencing bilingual children‘s ethnic language vocabulary development. International Journal of Bilingualism 16. 541–65.

Joshua Fishman, 1991: Reversing language shift. Clevedon, UK. Multilingual Matters.

Joshua Fishman, 2001: 300-plus Years of Heritage Language Education in the United States: Heritage Languages in America. Washington DC: Center fo Applied Linguistics & Delta Systems.

Howard Giles, Patricia Johnson, 1987: Ethnolinguistic identity theory: a social psychological approach to language maintenance. International Journal of the Sociology of Language 68. 69–99.

Matejka Grgič, 2017: Teoretska izhodišča in metodološki okvir pri izdelavi uporabnikom prijaznega spletišča: primer platforme SmeJse – slovenščina kot manjšinski jezik. Slovenščina 2.0 2. 85–112. Na spletu.

Matejka Grgič, 2020: Kdo se boji slovenščine? Ideološko načrtovanje in (ne)implementacija jezikovnih strategij med Slovenci v Italiji. Teorija in praksa 57/posebna številka. 109–26.

Martin Guardado, 2010: Heritage language development: Preserving a mythic past or envisioning the future of Canadian identity? Journal of Language, Identity, and Education 9/5. 329–46.

International Languages Elementary (ILE) Program. Na spletu.

Wsevolod Isajiw, 1993: Definition and dimensions of ethnicity: A theoretical framework: Challenges of Measuring an Ethnic World: Science, politics and reality. Washington, DC: US Government Printing Office. 407–27.

Jack Jedwab, 2014: Canadaʼs ‚Other‘ languages: The Role of Non-Official Languages in Ethnic Persistence. Rethinking Heritage Language Education. Ur. Peter Pericles Trifonas, Themistoklis Aravossitas: Cambridge: Cambridge University Press. 237–53.

James Kigamwa, 2014: Overcoming Challenges of Language Choice in Heritage Language Development Amongst Multilingual Immigrant Families. Rethinking Heritage Language Education. Ur. Peter Pericles Trifonas, Themistoklis Aravossitas: Cambridge: Cambridge University Press. 167–79.

Mihaela Knez, Damjana Kern Andoljšek, 2019: Slovenščina za otroke in mladostnike. Letno poročilo 2018. Ur. Mateja Lutar: Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik.

Tadej Kralj, 2020: Slovenščina kot dediščinski jezik v slovenski skupnosti v Torontu. Jezik in slovstvo 65/1. 49–63.

Paul Lewis, Gary Simons, 2010: Assesing Endangerment: Expanding Fishman‘s GIDS. Revue roumaine de linguistique 55. 103–20.

Anthony Liddicoat, Kerry Taylor-Leech, 2014: Micro language planning for multilingual education: agency in local contexts. Current issues in Language Planning 15. 237–44.

Vesna Mikolič, 2015: Etnična identiteta in medkulturna ozaveščenost pri sodobnem slovenskem jezikovnem pouku. Model Tilka za preseganje etničnih konfliktov. New York: Nova Science Publishers Inc.

Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na spletu.

Prenosi

Objavljeno

2021-06-30

Kako citirati

Kralj, T. (2021) „Uresničevanje jezikovnega načrtovanja v slovenski skupnosti v Torontu“, Slavistična revija, 69(2), str. 167–181. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3936 (Pridobljeno: 2 oktober 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE