Greenbergov prevod Pavlove slovnice Vend Nylvtan

  • Marko Jesenšek Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Literatura

Marija Bajzek Lukač, 1999: Pavlova Prekmurska slovnica (Vend nyelvtan). Murkov zbornik. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Slavistično društvo (Zora, 9). 175–90.

Marija Bajzek Lukač, 2003: Pável Ágoston levele Jászi Oszkárhoz (Pismo Avgusta Pavla Oszkárju Jásziju). Vasi Szemle 1. 44–47.

Marija Bajzek Lukač, 2013: Od rokopisa do prevoda in objave Pavlove slovnice. Avgust Pavel: Prekmurska slovenska slovnica. Vend nyelvtan. Ur. Marko Jesenšek, prev. Marija Bajzek Lukač. Maribor: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (Zora, 100). 379–94.

Marc L. Greenberg, 2020: Introduction. Pável, Ágoston: Prekmurje Slovene grammar: Avgust Pavelʼs Vend nyelvtan (1942). Ur. Marc L. Greenberg. Leiden, Boston: Brill Rodopi (Studies in Slavic and general linguistics, 47). 1‒12.

Marc L. Greenberg, 2009: Prekmurje Grammar as a Source of Slavic Comparative Material. Slovenski jezik/ Slovene Linguistic Studies 7. 29–44.

Marc L. Greenberg, 2004: The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Proto–Language. Canadian Slavonic Papers XLVI/1–2. 213–20.

Marc L. Greenberg, 2000: A Historical Phonology of the Slovene Language. Heidelberg: Universitätsverlag Carl Winter (Historical Phonology of the Slavic Languages, 13).

Marc L. Greenberg, 1993: Glasoslovni opis treh prekmurskih govorov in komentar k zgodovinskemu glasoslovju in oblikoslovju prekmurskega narečja. Slavistična revija 41/4. 465‒87.

Marc L. Greenberg, 1990: A Historical Analysis of the Phonology and Accentuation of the Prekmurje Dialect of Slovene. PhD dissertation. Ann Arbor: UCLA, UMI.

Marc L. Greenberg, 1989: Ágost Pávelʼs Prekmurje Slovene Grammar. Slavistična revija 37/1–3. 353‒64.

Marko Jesenšek, 2003: O jezikoslovnem delu Avgusta Pavla. Avgust Pavel. Ur. Zinka Zorko, Miha Pauko. Maribor: Slavistično društvo (Zora, 23). 33‒55.

Marko Jesenšek, 2011: Zadnji (?!) Zaplet pred natisom Pavlove rokopisne slovnice. Az igaz tanár üzenete: Pável Ágoston születésének 125. évfordulója tiszteletére. Ur. Károly Gadányi, Marko Jesenšek. Szombathely (Bibliotheca Slavica Savariensis, 12). 69–85.

Marko Jesenšek, 2013: Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (Zora, 90).

Marko Jesenšek, 2013a: Pomen Pavlove slovnice za razvoj prekmurskega knjižnega jezika. Avgust Pavel: Prekmurska slovenska slovnica. Vend nyelvtan. Ur. Marko Jesenšek, prev. Marija Bajzek Lukač. Maribor: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (Zora, 100). 429–71.

Marko Jesenšek, 2013b: Skladnja v Pavlovi prekmurski slovnici. Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (Zora, 90). 153–59.

Marko Jesenšek, 2015: Pavlova Prekmurska slovenska slovnica/Vend nyelvtan med Janežič– Sketovo in Breznikovo normo. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja, 34). 327‒33.

Marko Jesenšek (ur.), 2017: Avgust Pavel med Slovenci, Madžari in Avstrijci. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (Zora, 120). 123‒46.

MLG, B = Marc L. Greenberg in založba Brill Rodopi. E-korespondenca (Kp: Marko Jesenšek).

MLG, MJ = Marc L. Greenberg, Marko Jesenšek. Zasebna korespondenca.

Francek Mukič, 2005: Porabsko-knjižnoslovensko-madžarski slovar. Szombathely: Zveza Slovencev na Madžarskem.

Franc Novak, 1985: Slovar beltinškega prekmurskega govora. Murska Sobota: Pomurska založba.

Vilko Novak, 1970: Življenje in delo Avgusta Pavla. Razprave 7. Ljubljana: SAZU (Razred 2, Razred za filološke in literarne vede = Dissertationes. Classis 2, Philologia et litterae). 293‒341.

Vilko Novak, 2006: Slovar stare knjižne prekmurščine. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Pável, Ágoston 1909: A vashidegkuti szlovén nyelvjárás hangtana. Budapest: Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia.

Avgust Pavel, 2013: Prekmurska slovenska slovnica. Vend nyelvtan. Ur. Marko Jesenšek, prev. Marija Bajzek Lukač. Maribor: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (Zora, 100).

Pável, Ágoston, 2020: Prekmurje Slovene grammar: Avgust Pavelʼs Vend nyelvtan (1942). Ur. Marc L. Greenberg. Leiden, Boston: Brill Rodopi (Studies in Slavic and general linguistics, 47).

Pável, Judith 2013: Zgodovina sto let starega rokopisa. Avgust Pavel: Prekmurska slovenska slovnica. Vend nyelvtan. Ur. Marko Jesenšek, prev. Marija Bajzek Lukač. Maribor: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (Zora, 100). 395–99.

Marko Snoj, 2009: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana: Modrijan, Založba ZRC.

Marko Snoj, 32016: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC.

Polonca Šek Mertük, 2013: Marko Jesenšek: Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Slavia Centralis 6/2. 86‒90.

Polonca Šek Mertük, 2014: Avgust Pavel: Prekmurska Slovenska Slovnica. Vend Nyelvtan. Slavia Centralis 7/1. 95–100.

Natalija Ulčnik, 2014: Pavlova prekmurska slovnica (Vend nyelvtan, 1942) v sodobni knjižni slovenščini. Slavistična revija 62/1. 138‒41.

Objavljeno
2021-06-30
Kako citirati
JesenšekM. (2021) „Greenbergov prevod Pavlove slovnice Vend Nylvtan“, Slavistična revija, 69(2), str. 257–264. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3939 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO